Милка Попова отново в “Двореца”

Jul 9th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

8

В за­ла “Ту­не­ла” на ДКИ КЦ “Дво­ре­ца” е ек­с­по­ни­ра­на из­ло­ж­ба на бъл­гар­с­кия мо­ден ди­зай­нер Мил­ка По­по­ва. Тя пре­д­с­та­вя най-но­ва­та си ко­ле­к­ция от цве­т­но де­ко­ри­ра­ни, не­с­тан­дар­т­ни дре­хи и ак­се­со­а­ри. Мо­гат да се ви­дят мно­го­ц­ве­т­ни ле­т­ни ро­к­ли, ту­ни­ки и ша­ло­ве с ефир­ни, кон­т­ра­с­т­ни де­ко­ра­ции. Уни­ка­ти­те са из­ра­бо­те­ни чрез те­х­ни­ка­та иг­ло­на­би­ва­не- стар, ефе­к­тен ме­тод за де­ко­ри­ра­не на те­к­с­тил, кой­то по­з­во­ля­ва впли­та­не на ни­ш­ки в раз­ли­ч­ни ма­те­рии.  „Та­зи те­х­ни­ка за­па­з­ва бъл­гар­с­ка­та тра­ди­ция, но с нов, съ­в­ре­ме­нен про­чит“, спо­де­ля ав­тор­ка­та.

Все­ки един от уни­ка­ти­те пре­д­с­та­в­ля­ва аб­с­т­ра­к­т­на кар­ти­на вър­ху не­ж­ни, ле­т­ни ма­те­рии, ак­цент в та­з­го­ди­ш­на­та из­ло­ж­ба са яр­ки­те то­ч­ки, ко­и­то на­по­до­бя­ват цве­тен ле­тен дъжд. В то­зи сми­съл, ко­ло­ри­т­ни­те де­ко­ра­ции вър­ху из­к­лю­чи­тел­но ефир­ни­те ма­те­рии от­ра­зя­ват кон­т­ра­с­т­на­та ли­ч­ност на ав­тор­ка­та. Мил­ка По­по­ва спо­де­ли пред НДТ, че от мно­го го­ди­ни се за­ни­ма­ва с мо­да. „Пре­ди ня­кол­ко го­ди­ни от­к­рих ед­на своя но­ва лю­бов. То­ва ста­на, ко­га­то ви­дях, че на па­за­ра, за съ­жа­ле­ние, не на бъл­гар­с­кия, са се по­я­ви­ли ма­ши­ни, ко­и­то по­з­во­ля­ват те­х­ни­ка­та на плъ­с­те­не. Ста­ва по-бър­зо, от­кол­ко­то по кла­си­че­с­кия ме­тод с иг­ли на ръ­ка. Ре­ших, че то­ва е уни­ка­лен ме­тод за де­ко­ри­ра­не на об­ле­к­ла, кой­то изи­с­к­ва, раз­би­ра се, до­с­та вре­ме. Но, не тол­ко­ва, кол­ко­то, ако го пра­виш на ръ­ка“, спо­де­ля ав­тор­ка­та. Плъ­с­те­не­то е ед­на от най-ста­ри­те те­х­но­ло­гии, ко­и­то чо­ве­че­с­т­во­то по­з­на­ва за съ­з­да­ва­не на об­ле­к­ла. На­в­ре­ме­то, ко­га­то са по­д­с­т­ри­г­ва­ли ов­це­те, мо­к­ро­то плъ­с­те­не е би­ло по-по­пу­ляр­но. Впо­с­ле­д­с­т­вие, се из­по­л­з­ва су­хо плъ­с­те­не. Пра­вят се и ин­те­ре­с­ни ре­ле­ф­ни фи­гур­ки. Плъ­с­те­не­то се пра­ви с въл­на или ес­те­с­т­ве­на ко­п­ри­на. Та­зи те­х­ни­ка по­з­во­ля­ва да се вка­рат ка­то ак­цен­ти и пре­ж­ди, ко­и­то не са въл­не­ни или ко­п­ри­не­ни.

Мил­ка По­по­ва спо­де­ля, че оби­ча ес­те­с­т­ве­ни­те ма­те­рии. Ша­ло­ве­те й са 70% ко­п­ри­на и 30% ви­с­ко­за. Мно­го ря­д­ко има дре­хи от по­ли­е­с­тер. Из­по­л­з­ва па­мук, три­ко­таж, ви­с­ко­за. За плъ­с­те­не­то из­по­л­з­ва ме­ри­но­со­ва въл­на, ко­я­то се сте­п­ва най-ле­с­но. Не­й­ни­те про­из­ве­де­ния са из­ку­с­т­во, уни­кат, дре­ха, ко­я­то чо­век  мо­же да но­си ка­то кар­ти­на. В съ­що­то вре­ме, дре­хи­те са но­си­ми. „Ви­на­ги съм се во­де­ла от то­ва, че съ­з­да­вай­ки не­що, то тря­б­ва да е та­ко­ва, че хо­ра­та да мо­гат да го но­сят, а не да им стои в гар­де­ро­ба. Мо­га да ка­жа, че се ра­д­ват на го­лям ус­пех, тъй ка­то в тях има мно­го цвят.То­ва оп­ре­де­ле­но при­в­ли­ча, съ­з­да­ва на­с­т­ро­е­ние. Хо­ра­та оби­чат да ги ку­пу­ват, ра­д­ват им се“, спо­де­ля Мил­ка По­по­ва. Тя ве­че тре­та по­ре­д­на го­ди­на пре­д­с­та­вя сво­и­те про­из­ве­де­ния в Дво­ре­ца в Бал­чик. „Зная, че хо­ра­та ги оча­к­ват, ку­пу­ват и ха­ре­с­ват то­ва, ко­е­то пра­вя. То­ва, че те ги ха­ре­с­ват, за мен е най-го­ля­мо­то удо­в­ле­т­во­ре­ние“, до­пъл­ва тя. Има мно­го це­ни­те­ли на дре­хи­те й. Че­с­то ги ку­пу­ват и за по­да­рък, най-ве­че ша­ло­ве­те.

В Бал­чик най-че­с­то кли­ен­ти­те й са ру­мън­ци, ка­к­то и не­м­ци, хо­лан­д­ци, фран­цу­зи, ко­и­то ве­д­на­га за­бе­ля­з­ват, че то­ва е ръ­чен труд. Ку­пу­ват по ня­кол­ко не­ща, за­що­то зна­ят, че при тях стру­ва в пъ­ти по­ве­че, спо­де­ля По­по­ва. И до­пъл­ва, че в дру­ги го­ди­ни е има­ла и мно­го бъл­гар­с­ки кли­ен­ти, но, та­зи го­ди­на – те са по-мал­ко.

НДТ

 

Коментарите са затворени.