Слънчевите измерения на възторга

Jul 9th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

6

Художникът Огнян Кузманов откри изложба в “Двореца”, на която можете да се насладите и да закупите картини до 15 юли.

фото: Г. ЙОВЧЕВ

То­ва яв­но и тай­но се крие по за­га­дъ­чен на­чин сред кар­ти­ни­те, из­ло­же­ни на 3 юли 2014 г. в „Ти­хо­то гне­з­до” на Бал­чи­ш­кия Дво­рец. 20 ра­до­с­т­но-ус­ми­х­на­ти по­с­ла­ния, в чи­и­то очи грее слън­це­то, ни оча­к­ва­ха тър­пе­ли­во – ро­ж­би на пле­вен­с­кия ху­до­ж­ник Ог­нян Ку­з­ма­нов, за­вър­шил учи­ли­ще по из­ку­с­т­во СОУ „Акад.Де­ч­ко Узу­нов” гр.Ка­зан­лък и спе­ци­а­ли­зирл при из­ве­с­т­ния бъл­гар­с­ки ху­до­ж­ник То­ма Три­фо­но­в­с­ки.

Мно­го­б­рой­ни­те  из­ло­ж­би в Бъл­га­рия, Ав­с­т­рия, Сло­ве­ния, Гер­ма­ния, Ру­сия, Ма­ро­ко мар­ки­рат не­го­вия по­рив към съ­вър­ше­но­то и не­по­д­ку­п­но­то. 2/3 от кар­ти­ни­те, на ко­и­то се ра­д­ва­х­ме с въз­тор­г­на­то де­т­с­ко изум­ле­ние, до­й­до­ха за­е­д­но с не­го то Лю­к­сем­бург, по­ка­з­вай­ки на све­та не­пре­хо­д­на­та кра­со­та на бъл­гар­ка­та: „Мо­ми­че с ша­п­ка”, „Го­ло тя­ло”, „Бъл­гар­ка”, „Си­ня лу­на”, „Мо­ми­че с ябъл­ка”… То­ва са са­мо част от иде­и­те на Ог­нян Ку­з­ма­нов, ко­и­то е ре­а­ли­зи­рал ек­с­пе­ри­мен­та­то­рът, ве­ч­но тър­се­щи­ят и за­бър­зан пъ­те­ше­с­т­ве­ник в све­та на впе­ча­т­ле­ни­я­та.  „Аз съм ре­а­лен мо­дер­нист на со­б­с­т­ве­ния си жи­вот”- спо­де­ли пред мен ху­до­ж­ни­кът за се­бе си. Учу­дих се на ле­ко­та­та, с ко­я­то е въз­к­ре­сил мо­мен­ти, от­на­ся­щи се до жен­с­ка­та за­га­дъ­ч­ност, про­пу­с­на­ти до­ри от ре­не­сан­со­ви­те ху­до­ж­ни­ци. При Ог­нян Ку­з­ма­нов вси­ч­ко е про­по­р­ци­о­нал­но раз­пре­де­ле­но, ре­ф­ле­к­с­но съ­че­та­но  и се дви­жи в ор­би­та­та на за­о­би­ка­ля­що­то ни про­с­т­ран­с­т­во с епи­ло­ги­ч­на по­с­ле­до­ва­тел­ност и ре­с­пе­к­ти­ра­ща ком­би­на­то­ри­ка.

Тво­ре­цът е без­при­с­т­ра­с­тен в ана­ли­за за то­ва, ко­е­то се слу­ч­ва в бъл­гар­с­ко­то изо­б­ра­зи­тел­но из­ку­с­т­во, за съ­с­то­я­ни­е­то и по­ло­же­ни­е­то в СБХ, за ме­то­ди­те на уп­ра­в­ле­ние, ка­к­то и за не­об­хо­ди­мо­ст­та да се про­из­ве­ж­да из­ку­с­т­во, съ­г­ла­с­но но­ви­те изи­с­к­ва­ния на съ­в­ре­мен­но­ст­та, ка­то се въ­ве­ж­да кра­си­во­то в со­ци­ал­ни­те про­с­т­ран­с­т­ва и кул­тур­ни­те по­з­на­ния. По­д­ре­де­ни­те пла­т­на обя­с­ня­ват то­ва, ка­то ни пре­д­с­та­вят дел­ни­ч­но­то в сю­же­та и то­ва е мно­го при­ле­ка­тел­но. Въз­хи­ща­ва­ме се на пре­к­ра­с­но­то съ­че­та­ние на цве­то­ве­те – от гра­фи­то­во си­ви до ко­бал­то­во лъ­с­ка­во. Уди­вя­ва­ме се на кри­с­тал­ния вик на ци­но­бъ­ра с жъл­те­ни­кав от­те­нък. Те­ме­ну­же­ни­ят по­лъх ни ка­ра да об­щу­ва­ме с кра­со­та­та, ко­я­то ра­ж­да но­ви ин­тер­п­ре­та­ци­он­ни на­с­т­ро­е­ния.

Ху­до­ж­ни­кът е и ръ­ко­во­ди­тел на Арт цен­тър Пле­вен, ве­че е раз­г­ле­дал ек­с­по­зи­ци­я­та от кар­ти­ни, со­б­с­т­ве­ност на КЦ „Дво­ре­ца” Бал­чик и е пре­д­ло­жил на ди­ре­к­то­ра Же­ни Ми­хай­ло­ва да се осъ­ще­с­т­ви кул­ту­рен мост ме­ж­ду две­те ин­с­ти­ту­ции, ко­е­то би мо­г­ло ре­ал­но да ста­не през ок­том­в­ри – но­ем­в­ри т.г.

Чрез твор­че­с­т­во­то си Ог­нян Ку­з­ма­нов тран­с­фор­ми­ра си­ла­та на на­ши­те се­ти­ва с дру­ги из­ме­ре­ния и по­д­сил­ва своя ком­п­ли­мент към це­ни­те­ли­те на изя­щ­но­то из­ку­с­т­во,  до­раз­ви­вай­ки чу­в­с­т­во­то ни за со­б­с­т­ве­на „мо­дер­ност и ин­те­ли­ген­т­ност”, за да осъ­ще­с­т­вим ме­ч­ти­те си.

Георги ЙОВЧЕВ

 

Коментарите са затворени.