Първа копка

Dec 29th, 2010 | От | Category: В РЕГИОНА

Миналата седмица, в четвъртък, бе на­п­ра­ве­на сим­во­ли­ч­на­та пър­ва ко­п­ка за из­пъл­не­ни­е­то на про­е­к­та за ук­ре­п­ва­не на свла­чи­ще „Сбор­но мя­с­то” в Бал­чик. В рам­ки­те на 105 дни се пре­д­ви­ж­да да бъ­дат из­г­ра­де­ни две вер­ти­кал­ни ша­х­ти, към ко­и­то ще се от­ве­ж­дат по­д­по­ч­ве­ни­те во­ди от вил­на­та зо­на. Та­ка ще бъ­дат ук­ре­пе­ни око­ло 300 хи­ля­ди ква­д­ра­т­ни ме­т­ра площ и ще бъ­де по­до­б­ре­на си­гур­но­ст­та на око­ло 2000 ду­ши на­се­ле­ние в ра­йо­на на вил­на­та зо­на на Бал­чик.

Цел­та е да се ог­ра­ни­чи раз­ра­с­т­ва­не­то на свла­чи­ще­то и въз­с­та­но­вя­ва­не на пре­къ­с­на­та­та ве­ло­си­пе­д­на и пе­ше­хо­д­на алея ме­ж­ду Бал­чик и Ал­бе­на. Ще бъ­дат на­п­ра­ве­ни и кон­т­рол­но-из­мер­ва­тел­ни съ­о­ръ­же­ния, а по опе­ра­ти­в­на­та про­г­ра­ма “Ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие” ще се ус­во­ят над 577 хи­ля­ди ле­ва, 85% от ко­и­то са без­въз­ме­з­д­но оси­гу­ре­ни от Ев­ро­пей­с­кия фонд за ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие. Ос­та­на­ла­та су­ма е от дър­жа­в­ния бю­джет. Из­пъл­ни­тел на обе­к­та е спе­ци­а­ли­зи­ра­на­та фир­ма в хи­д­ро­те­х­ни­че­с­ко­то и ту­нел­но стро­и­тел­с­т­во “Ста­ни­лов” ЕО­ОД. Съ­ща­та ком­па­ния ус­пе­ш­но за­вър­ши бре­го­за­щи­т­но­то съ­о­ръ­же­ние дам­ба­та ме­ж­ду Бал­чик и Ал­бе­на. “То­ва е най-из­ве­с­т­но­то свла­чи­ще в об­ласт До­б­рич, ис­к­ре­но се на­дя­вам, че след при­к­лю­ч­ва­не на про­е­к­та то ще бъ­де ук­ре­пе­но и зем­ни­те пла­с­то­ве ще спрат да се дви­жат към мо­ре­то”, ка­за кме­тът Ни­ко­лай Ан­ге­лов на от­к­ри­ва­не­то пре­ди да на­п­ра­ви пър­ва­та ко­п­ка. Све­ще­ни­ци­те Стра­тия Але­к­сан­д­ров и Ге­ор­ги Пе­т­ков из­вър­ши­ха во­до­с­вет за стар­ти­ра­не­то на обе­к­та в при­съ­с­т­ви­е­то на кме­т­с­ка­та уп­ра­ва, из­пъл­ни­те­ли, стро­и­те­ли и жур­на­ли­с­ти.  /Б.Т./

Коментарите са затворени.