Балчик – градът, в който се сбъдват мечтите

Jul 9th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

4

 Молдованчета от град Кишинев, състав “Лира” с ръководител Евгения Болотова, бяха отличени на фестивала “Усмивките на морето”.                  

фото: Г. ЙОВЧЕВ

В това се убедиха всички присъстващи на XIII Детски музикален фестивал-конкурс „Усмивките на морето”, проведен от 20-25 юни в нашия град. От първия до последния ден  – приятни изненади, бликащи от възторг и оригиналност, амбиция и интерпретации от всички възрастови групи на състави от България, Русия, Беларус, Армения, Молдова, Израел и Украйна. Около 250 деца бяха зяедно в Балчик, водени от своите по-темпераментни ръководители. Журито, което обобщаваше и оценяваше всички моменти бе в състав: Бедрос Киркоров, баща на известния певец Филип Киркоров и първи братовчед на уважавания от нас , балчиклии, д-р Михран Санджакян; Наталья Никитенко, основоположник и директор на фестивала; ведрите и слънчеви Ирина Ковальска и Лариса Иванова оформиха тази великолепна четворка. И тази година напред бяха талантливите водещи Дмитрий Умлиев и Наталья Томаш, мениджър с българо-траклийски корен. Заедно посрещнахме  варненската група „Ангел мой”, „Танцуващият свят” от Санкт Петербург; „Интерстил” от Краснодар, „Престиж” от Брест, „Кашарот” от новосибирск, „Фламенко” от Тюмен, „Израелски цветя” от Бат-Ян; децата-вокалисти от Балчик, подготвени от Мила Маврова от ОДК Балчик, АНПТ и СОУ „Сава Доброплодни” от Шумен; СОУ „Св.Кл.Охридски” и Арт център „Палитра” Добрич; Музикално студио „Михай Витязул”, Музикален колеж „Стефан Неата”, Център по естетика „Ластралел”, Музикални групи „Оризонт”, „Олимп”, „Лира” – всички от Кишинев; шоу театър „Чунга-Чанга” от Киев; Център по изкуства „Карин” от Ереван; Районен дом на културата „Тараклия”; Студио за рисунки и живопис „Щрих” от Одеса. Зад рояла най-дълго бяха Амалия Скибински от Израел и Иван Барановски от Молдова.

Ненапразно нашата бивша уважавана министър- председател Ренета Инджова пророчески заяви, че жените ще оправят България. На този фестивал се получи същото – жените преобладаваха и женският стил предопределяше характера на морските усмивки.

Фе­с­ти­ва­лът се осъ­ще­с­т­ви, бла­го­да­ре­ние тра­ди­ци­он­на­та по­д­к­ре­па на Об­щи­на Бал­чик , с ос­но­вен дви­га­тел ръ­ко­во­д­с­т­во­то на НЧ „П.Хи­лен­дар­с­ки – 1870”, Обе­ди­не­ни­е­то на ме­ж­ду­на­ро­д­ни­те де­т­с­ки фе­с­ти­ва­ли „Ме­Де­фиК”, Асо­ци­а­ци­я­та на ма­жо­ре­т­ки­те в Ук­рай­на – АМУ, об­ще­с­т­ве­на­та ор­га­ни­за­ция „Ис­то­ч­ни­ки бу­ду­ще­го”, фир­ма „Даль” от Оде­са, с по­д­к­ре­па­та на бъл­гар­с­ки, ру­с­ки и ук­ра­ин­с­ки ме­дии.

Из­пъл­ни­те­ли­те бя­ха раз­пре­де­ле­ни по въз­ра­с­то­ви гру­пи и ка­те­го­рии в раз­ли­ч­ни сти­ло­ве, ко­и­то по­ка­за­ха сво­и­те ка­че­с­т­ва на кон­цер­ти в цър­к­ва­та „Св.Св.Кон­с­тан­тин и Еле­на” и чи­та­ли­ще­то. Ди­ре­к­то­рът на фе­с­ти­ва­ла На­та­лья Ни­ки­тен­ко, стра­те­ги­че­с­ки бе­ше пре­д­ви­ди­ла не­у­с­той­чи­вия ха­ра­к­тер на бал­чи­ш­ко­то вре­ме и во­де­на от опи­та си не до­пу­с­на ин­ци­ден­ти с де­ца­та, ка­к­то в По­мо­рие им из­го­ря­ха кра­ка­та на же­ж­ко­то слън­це, ни­то пък из­це­п­ки, ка­к­ви­то се по­лу­чи­ха под дъ­ж­да и гръ­мо­те­ви­ци­те на пло­ща­да, ко­га­то бо­си тан­цу­ва­ха фи­на­ли­с­ти­те на фе­с­ти­ва­ла „Слън­че­ва Бъл­га­рия”.

Най-мно­го по­бе­ди­те­ли бя­ха от ру­с­ка­та шко­ла – „Ан­гел мой” с р-л На­та­ли Ка­ра­ван, ко­и­то не са­мо об­ра­ха ова­ци­и­те на пу­б­ли­ка­та, но и по­ч­ти вси­ч­ки на­г­ра­ди в раз­ли­ч­ни­те ка­те­го­рии. На­г­ра­ди по­лу­чи­ха и во­ка­ли­с­ти­те на ОДК Бал­чик, с р-л Ми­ла Ма­в­ро­ва. Най-по­с­ле­до­ва­тел­ни в иде­я­та си да ут­вър­ж­да­ват ру­с­кия фол­к­лор на май­ка­та ро­ди­на бя­ха „Из­ра­ел­с­ки­те цве­тя” с р-л Га­ли­на Тсо­у­кер. Сред зри­те­ли­те бе и на­ша­та пре­по­да­ва­тел­ка по ба­лет Ев­ге­ния Ки­ри­ло­ва, ко­я­то не са­мо от­б­ли­зо на­б­лю­да­ва­ше хо­ре­о­г­ра­фи­я­та, а и чер­пе­ше опит .

Фе­с­ти­ва­ли­те в Бал­чик про­дъл­жа­ват. С не­тър­пе­ние ели­т­на­та пу­б­ли­ка от Бал­чик оча­к­ва фе­с­ти­ва­ла за кла­си­че­с­ка му­зи­ка „Бал­чик кла­сик дейз”, де­т­с­кия фе­с­ти­вал „Три­к­си”,  фе­с­ти­ва­ла на мла­ди­те в из­ку­с­т­во­то „Виа По­н­ти­ка” и най-ма­со­вия на­ци­о­на­лен фол­к­ло­рен фе­с­ти­вал „Мо­ре от ри­т­ми”, кой­то за че­т­вър­ти път се про­ве­ж­да на 21 се­п­тем­в­ри – Ден на въз­в­ръ­ща­не­то на град Бал­чик към пре­де­ли­те на май­ка Бъл­га­рия”, ко­га­то се офор­мя и вто­ри­ят сбор на гра­да, ка­к­то то­зи на 24 май.

С толкова много форуми Балчик се доказва като място на сбъдване на мечтите.

5

 Мирослава Красимирова Кирчева – фаворитка на фестивала “Усмивките на морето”.

фото: БТ

Георги ЙОВЧЕВ

 

Коментарите са затворени.