Конкурс за поставяне на рекламно-указателни табели в к.з. “Двореца”

Jul 9th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, обяви

На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС – гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г.; Решение № 660 по Протокол № 53/30.09.2012 г. на ОбС – Балчик и Заповед № 699/13.06.2014 г. на Кмета на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост за поставяне на рекламно-указателни табели, а именно :

1.1. Рекламна площ от 7 м2 за поставяне на 10 бр. рекламно-информационни елемента, находящи се по улица в к.з “Двореца”, гр. Балчик /на стълбовете на улично осветление/.

1.2. Рекламна площ от 3 м2 за поставяне на 1 бр. рекламно – информационен елемент, находящ се на зелена площ на път ІV клас Балчик – Албена.

2.  Цел на конкурса : отдаване под наем на обособени части от имоти за поставяне на рекламно – информационни елемента.

2.1. Начална годишна наемна цена :

– за обект /1.1./ в размер на 350.00 лева /триста и петдесет лева/, без ДДС

– за обект /1.2./ в размер на 150.00 лева /сто и петдесет лева/, без ДДС

2.2. Срок на договора – 5 (пет) години от датата на сключване на договора

2.3. Допускане до конкурса :

– до участие в конкурса се допускат  кандидати, които са регистрирани по смисъла на търговския закон и развиващи дейност на територията на Община Балчик.

Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 03.07.2014 г. до 18.07.2014 г. на касата на ОбА – Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 18.07.2013 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до в информационния център на ОбА – Балчик, адрес пл.”21-септември” № 6.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел “Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности”, стая № 105.

За справки: тел. 7-10-54 – В. Маринова 

Коментарите са затворени.