Награда за хотел “Боряна” в КК “Албена”

Jul 9th, 2014 | От | Category: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

На­г­ра­да­та HolidayCheck Quality Selection 2014 се да­ва на хо­те­ли, ко­и­то са оце­ня­ва­ни из­к­лю­чи­тел­но ви­со­ко на по­р­та­ла на ту­ри­с­ти­че­с­кия сайт по мне­ния на ту­ри­с­ти. През та­зи го­ди­на хо­тел Бо­ря­на по­д­дър­жа рей­тинг „5 от об­що 6 слън­ца”. На­г­ра­да­та на Хо­ли­дей­чек „Quality Selection” е не­за­ви­си­ма от ос­та­на­ли­те два при­за HolidayCheck Award и HolidayCheck TopHotel и от­ли­ча­ва по­д­б­ра­ни хо­те­ли за ка­че­с­т­во­то на те­х­ни­те ус­лу­ги и об­с­лу­ж­ва­не. HolidayCheck е най-го­ле­ми­ят он­лайн ту­ри­с­ти­че­с­ки по­р­тал в не­м­с­ко­го­во­ря­щи­те стра­ни. Днес той ре­ги­с­т­ри­ра над 25 ми­ли­о­на по­т­ре­би­тел­с­ки по­се­ще­ния ме­се­ч­но (по дан­ни на не­м­с­ка­та ин­фор­ма­ци­он­на об­щ­ност за из­мер­ва­не на ди­с­т­ри­бу­ци­я­та сред ре­к­лам­ни­те ме­дии- IVW от юли 2012), по­д­дър­жа 10 ези­ка и опе­ри­ра TЬV-сер­ти­фи­ци­ра­на ту­ри­с­ти­че­с­ка аген­ция.                                               

/Б.Т./

Коментарите са затворени.