Международна шахматна академия “Интелекти”

Jul 9th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

1

 Райчо Милев, Георги Георгиев и Радослав Станчев представиха ШК “Балчик” на Международния шахматен турнир за деца в КК “Албена”.

От 18 до 25 юни 2014 г. в к.к. „Ал­бе­на” се про­ве­де ме­ж­ду­на­ро­ден ша­х­ма­тен тур­нир за де­ца. Уча­с­т­ва­ха над 100 де­ца от Ру­сия и Бъл­га­рия. В то­зи де­т­с­ки ша­х­ма­тен фо­рум взе­ха уча­с­тие и три де­ца от Бал­чик: Рай­чо Ми­лев, Ге­ор­ги Ге­ор­ги­ев и Ра­до­с­лав Стан­чев. То­ва бе­ше пър­во­то се­ри­о­з­но из­пи­та­ние и мно­го го­ля­мо пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­во пред тях. Спра­ви­ха се чу­де­с­но. По­ка­за­ха ис­тин­с­ко же­ла­ние за иг­ра и по­бе­ди­ха да­леч по-опи­т­ни де­ца, ко­и­то ве­че са уча­с­т­ва­ли на ме­ж­ду­на­ро­д­ни и ре­пу­б­ли­кан­с­ки съ­с­те­за­ния.

Бих ис­кал да по­же­лая на три­те мом­че­та – Ге­ор­ги, Ра­до­с­лав и Рай­чо да по­ка­жат то­ва же­ла­ние за иг­ра и бор­бен дух за по­бе­да и за­на­пред, да вяр­ват в се­бе си – то­ва е клю­чът към ус­пе­ха.

„Кой­то не по­на­ся за­гу­би, той не се дви­жи на­пред!” /Ема­ну­ил Ла­с­кер, вто­ри све­то­вен шам­пи­он по шах/.

Красимир КИРЧЕВ

Председател на ШК „Балчик”

 

 

Коментарите са затворени.