ОУ “Св. св. Кирил и Методий” град Балчик

Jun 18th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

Финал на учебната 2013/2014 г. Здравей Синьо лято

Ка­к­то пя­сък в раз­т­во­ре­ни дла­ни

ме­ж­ду пръ­с­ти­те бър­зо из­ти­ча,

тъй по пъ­ти­ща с ве­ч­ност по­с­т­ла­ни

дни­те на­ши за­дъ­ха­но ти­чат.

P2300941

VIII “а” клас, с класен ръководител Пенка Загорска

P2300940

VIII “б” клас, с класен ръководител Мариана Станчева

 

Издигане на националното знаме

По тра­ди­ция за­вър­ш­ва­щият ви­пуск пре­да­ва зна­ме­то на най-до­с­той­ни­те се­д­мо­к­ла­с­ни­ци: Йо­а­на Ди­ми­т­ро­ва, Ве­се­лин Ха­джи­лар­с­ки и Су­зан Апа­зо­ва.

На­ци­о­нал­но­то зна­ме из­ди­г­ат пре­по­да­ва­те­ли­те, из­б­ра­ни за “Учи­те­ли на го­ди­на­та”: Гин­ка Ва­си­ле­ва и Сто­ян­ка Ди­ми­т­ро­ва.

P2300885

P2300943

2013/2014 учебна година Учители в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” Балчик: (прави) Елена Дякова, Здравка Стаматова, Пенка Загорска, Мариана Станчева, Илияна Петрова (зам.- директор), Стоянка Димитрова, Станислав Николов (директор), Василка Коджабашева, Валентин Шалтев, Румяна Чакова, Кръстинка Михайлова, Светла Милева, Маруся Енева, Наталия Теофилова, Милена Димитрова, Севдалина Пенева; (клекнали) Гинка Василева, Койчо Ялнъзов, Даниела Петрова, Магдалена Христова, Мери Плугчиева.

 

P2300889

Пръв участник в концерта е Христо Георгиев от IV “a” клас, с кл. р-л В. Коджабашева, който изпълни песента When i was your man на Бруно Марс

Дуо "Сла¬ду¬ра¬ни" от V “а” клас в състав: Ива Бан¬ко¬ва и Ви¬к¬то¬рия Пе¬т¬ро¬ва, с кла¬сен ръ¬ко¬во¬ди¬тел Ми¬ле¬на Ди¬ми¬т¬ро¬ва, изпълниха песента “Няма никога да бъдеш” на Революция Z.

Дуо “Сла¬ду¬ра¬ни” от V “а” клас в състав: Ива Бан¬ко¬ва и Ви¬к¬то¬рия Пе¬т¬ро¬ва, с кла¬сен ръ¬ко¬во¬ди¬тел Ми¬ле¬на Ди¬ми¬т¬ро¬ва, изпълниха песента “Няма никога да бъдеш” на Революция Z.

P2300892

Па­у­ли­на Си­в­ко­ва от III “б” клас, с кл. р-л Сто­ян­ка Ди­ми­т­ро­ва, учи пе­е­не от 3 го­ди­ни при Ми­ла Ма­в­ро­ва в ОДК Балчик. Има мно­го на­г­ра­ди от кон­кур­си и фе­с­ти­ва­ли, ня­кои от ко­и­то ме­ж­ду­на­ро­д­ни. Сви­ри на пи­а­но и тан­цу­ва мо­де­рен ба­лет. Тя из­пъл­ни пе­сен­та “Ед­на бъл­гар­с­ка ро­за”.

sca

Мар­тин Кръ­с­тев от IV “б” клас, с кла­сен ръ­ко­во­ди­тел Ру­мя­на Ча­ко­ва, пее във во­кал­на гру­па с ръ­ко­во­ди­тел д-р Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва гр.Бал­чик и в Арт цен­тър “Па­ли­т­ра” гр.До­б­рич с ръ­ко­во­ди­тел Ане­лия Ива­но­ва. Пе­че­ли пър­во мя­с­то в “Ми­ни мис и ми­ни ми­с­тър” и пър­во мя­с­то в кон­кур­са “Мо­я­та Бъл­га­рия” при ОДК гр.Бал­чик. Уча­с­т­ва в ТФ “Ри­тъм” гр.Бал­чик, а в мо­мен­та се по­д­го­т­вя за ме­ж­ду­на­ро­д­ния де­т­с­ки фе­с­ти­вал “Три­к­си”, кой­то ще се про­ве­де в ку­рорт “Ал­бе­на”. Той из­пъл­ни пе­сен­та на Дже­си Джей: “Прайс Таг”..

P2300901

Велина Кирчева (7 “а” клас) и Александра Симеонова (6 “б” клас), като водещи обявиха, че Гво­з­де­ят на ученическата про­г­ра­ма е “Го­ля­ма­та на­де­ж­да” на гр. Бал­чик, но­си­тел на мно­го от­ли­чия от пре­с­ти­ж­ни кон­кур­си и фе­с­ти­ва­ли у нас и в чу­ж­би­на,със се­ри­о­з­на му­зи­кал­на био­г­ра­фия – Але­к­сан­д­ър Танев: отличен с по­ве­че от 60 на­г­ра­ди в Бъл­га­рия, Сър­бия, Ру­сия и Ру­мъ­ния. Той е ед­но от ше­ст­те де­ца, до­с­ти­г­на­ли до фи­на­ла на шо­у­то “Го­ле­ми­те на­де­ж­ди” на Бъл­га­рия. За всички балчиклии той е ис­тин­с­ки­ят побе­ди­тел. С еди­но­ду­ш­но ре­ше­ние на Пе­да­го­ги­че­с­кия съ­вет на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” Балчик Але­к­сан­дър Та­нев бе из­б­ран за “Уче­ник на го­ди­на­та”. Ди­ре­к­то­рът на уч­ли­ще­то Станислав Ни­ко­лов връ­чи на Александър ва­у­чер от кни­жар­ни­ца “Хе­ли­кон” и по­че­т­на гра­мо­та.

P2300908

Га­б­ри­е­ла Пе­е­ва­от 8 “а” клас, с кл. р-л Пенка Загорска от­п­ра­ви бла­го­дар­с­т­ве­но сло­во от име­то на вси­ч­ки осмокласници (аби­ту­ри­ен­ти), които завършват основното си образование.

P2300910

Виктор Господинов изпя “Shape Of My Heart”

P2300897

Три­те ди­в­ни от VI “б” клас с кл. р-л Гин­ка Ва­си­ле­ва, пре­д­с­та­вят не­ве­ро­я­т­ния си танц. Пе­тя Ге­ор­ги­е­ва и Але­к­сан­д­ра Си­ме­о­но­ва уча­с­т­ват в БФ “Данс” гр.Бал­чик с ръ­ко­во­ди­тел Ев­ге­ния Кирилова, а Ве­се­ла То­до­ро­ва е и­г­ра­ла на­ро­д­ни тан­ци при НЧ “В. Ле­в­с­ки” с хо­ре­о­г­раф Га­ли­на Га­в­ра­и­ло­ва.

P2300934

Бла­го­дар­с­т­ве­но сло­во към учи­те­ли­те за всеотдайния им труд от­п­ра­ви Ма­рия Сто­я­но­ва, май­ка на Ми­ха­ел Сто­я­нов уче­ник от 8 “а” клас.

Коментарите са затворени.