При­к­лю­чи 23 фе­с­ти­вал “Про­цес – Про­с­т­ран­с­т­во”

Jun 18th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

P2300880

За 23-ти път в Бал­чик се про­ве­де фе­с­ти­вал на аван­гар­д­но­то из­ку­с­т­во “Про­цес – Про­с­т­ран­с­т­во” с те­ма “Смя­на на мя­с­то­то”. От 2 до 12 юни  ви­дя­х­ме твор­ци от раз­ли­ч­ни стра­ни и кон­ти­нен­ти – Ев­ро­па и Ав­с­т­ра­лия, с раз­ли­ч­но твор­че­с­ко ам­п­лоа и раз­ли­ч­на въз­раст. Фе­с­ти­ва­лът, ор­га­ни­зи­ран от из­ве­с­т­ния ху­до­ж­ник и член на УС на СБХ Ди­ми­тър Гро­з­да­нов, със съ­дей­с­т­ви­е­то на ку­ра­то­ра Пен­ка Мин­че­ва и аси­с­тен­та Хри­с­ти­на Бо­бо­ко­ва, е с най-бо­га­та ис­то­рия. Бал­чи­к­лии по­м­нят ху­до­ж­ни­ка Сте­фан Лю­та­ков от пър­вия фе­с­ти­вал, ко­га­то за­е­д­но с Д.Гро­з­да­нов из­ка­чи­ха ви­со­кия ба­ир зад кул­тур­ния дом и от­то­га­ва там бле­с­ти го­лям бял ог­ле­да­лен кръст. Ро­ми се опи­т­ва­ха и го кра­до­ха, но по­с­ле, бла­го­да­ре­ние на бал­чи­ш­ка­та по­ли­ция, бе от­но­во вър­нат, къ­де­то му е мя­с­то­то.

Мо­то­то на фе­с­ти­ва­ла е са­мо пър­во­на­ча­лен мо­тив за ди­с­ку­сия – ка­за Пен­ка Мин­че­ва, бле­с­тящ пре­во­дач на ан­г­лий­с­ки език и от­ли­чен ор­га­ни­за­тор и ху­до­ж­ник със сил­но ин­ди­ви­ду­а­ли­с­ти­чен по­д­ход и ми­с­ле­не. И ди­с­ку­сия се по­лу­чи на­и­с­ти­на. Ху­до­ж­ни­ци­те – мо­дер­ни­с­ти се въ­п­лъ­ти­ха в кул­тур­ния жи­вот на гра­да: хо­ди­ха на плаж; бя­ха на кон­цер­та на Те­о­до­си Спа­сов, ка­то пя­ха бъл­гар­с­ки­те мо­ти­ви и тан­цу­ва­ха бъл­гар­с­ки­те ри­т­ми; по­се­ти­ха из­ло­ж­ба­та на “лю­бо­в­ния” ху­до­ж­ник Але­к­сан­дър Тер­зи­ев в “Дво­ре­ца”; ап­ло­ди­ра­ха бъл­гар­с­ки­те и чу­ж­де­с­т­ран­ни хо­ро­ве на МХФ “Чер­но­мор­с­ки зву­ци”…Те ста­на­ха част от Бал­чик и ди­с­ку­ти­ра­ха сво­и­те твор­че­с­ки за­ми­с­ли, ро­де­ни в Бе­лия град. В Ху­до­же­с­т­ве­на­та га­ле­рия, по тра­ди­ция, на­п­ра­ви­ха и за­к­лю­чи­тел­на­та си из­ло­ж­ба. Аш­ли Бе­ри от Ав­с­т­ра­лия тан­цу­ва на фо­на на филм, за­с­нет в Бал­чик, с им­п­ро­ви­зи­ра­ни идеи за мо­ре­то и из­ку­с­т­во­то, за мо­ре­то на из­ку­с­т­во­то.

Ху­до­ж­ни­ци­те от Ав­с­т­ра­лия, Бъл­га­рия, Ве­ли­ко­б­ри­та­ния, Гер­ма­ния, Ита­лия, Сър­бия и Тур­ция ще си оти­дат по ро­д­ни­те ме­с­та с при­я­т­ни­те впе­ча­т­ле­ния от на­шия бял град, от на­ши­те хо­ра и кул­тур­ния жи­вот в Бал­чик. На­дя­вам се да се вър­нат пак ка­то ху­до­ж­ни­ци, ко­и­то не мо­гат да спрат да ри­су­ват на­ше­то мо­ре и ка­то ту­ри­с­ти, ко­и­то ние оча­к­ва­ме по вся­ко вре­ме, не са­мо през ля­то­то.  Мо­то­то на фе­с­ти­ва­ла “Смя­на на мя­с­то­то” всъ­щ­ност оз­на­ча­ва ка­к­то сре­ща­та на ав­то­ри от раз­ли­ч­ни дър­жа­ви в Бал­чик, та­ка и на­со­ч­ва към ед­на идея за пъ­тя, за про­мя­на­та, ка­к­то и за въз­мо­ж­но­с­ти­те и па­ра­до­к­си­те на те­зи по­ня­тия – ка­за Пен­ка Мин­че­ва, а Ди­ми­тър Гро­з­да­нов за­е­д­но със сем.Бо­бо­ко­ви ве­че ор­га­ни­зи­рат сле­д­ва­що­то 24 из­да­ние на фе­с­ти­ва­ла. Пак в Бал­чик.

Ма­ру­ся КО­С­ТО­ВА

 

Коментарите са затворени.