ПУБЛИЧНА ПОКАНА за представяне на оферти

Jun 18th, 2014 | От | Category: обяви

Пре­д­мет на по­ръ­ч­ка­та: “Де­но­но­щ­на въ­о­ръ­же­на ох­ра­на и кон­т­рол на про­пу­с­ка­тел­ния ре­жим на те­ри­то­ри­я­та на град Бал­чик и ус­лу­ги, чрез фи­зи­че­с­ка ох­ра­на и си­г­нал­но – ох­ра­ни­тел­ни си­с­те­ми на не­д­ви­жи­ми имо­ти со­б­с­т­ве­ност на Об­щи­на­та, обо­со­бе­ни по по­зи­ции”, ка­к­то сле­д­ва:

– по­зи­ция №1, гр.Бал­чик, КПП 1 алея “Дам­ба”/ба­ри­е­ра “Бя­ла къ­ща”/

– по­зи­ция №2, гр.Бал­чик, КПП 2 алея “Дам­ба”/ком­п­лекс”Ти­хия кът”/

– по­зи­ция №3, не­д­ви­жи­мо иму­ще­с­т­во ох­ра­ня­ва­но, чрез си­г­нал­но – ох­ра­ни­тел­на те­х­ни­ка – 16 обе­к­та

– по­зи­ция №4, не­д­ви­жи­мо иму­ще­с­т­во ох­ра­ня­ва­но, чрез си­г­нал­но – ох­ра­ни­тел­на те­х­ни­ка – 17 обе­к­та

Кра­ен срок за по­лу­ча­ва­не на офер­ти: 23.06.2014 г. Ли­це за при­е­ма­не на офер­ти­те: Кра­си­ми­ра Ко­с­то­ва, тел: 0579 7 10 46

На­с­то­я­ща­та по­ка­на е пу­б­ли­ку­ва­на под но­мер 9030559 на сай­та на АОП

 

Коментарите са затворени.