Пу­б­ли­чен търг с тай­но на­д­да­ва­не за про­да­ж­ба на не­д­ви­жим имот в с. Об­ро­чи­ще

Jun 18th, 2014 | От | Category: обяви

На ос­но­ва­ние чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОР­ПУ­РОИ на ОбС-Бал­чик, при­е­та с Ре­ше­ние № 238/27.02.2009 г. и изм. и доп. с Ре­ше­ние № 748/17.02.2011г.; Ре­ше­ние № 371/30.05.2013 г. на­

Об­щин­с­ки Съ­вет – Бал­чик и във връ­з­ка със

За­по­вед №  663/10.06.2014 г. на Кме­та на Об­щи­на Бал­чик

ОБЯ­ВЯ­ВА пу­б­ли­чен търг с тай­но на­д­да­ва­не за про­да­ж­ба на не­д­ви­жим имот, ча­с­т­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност, ка­к­то сле­д­ва: Уре­гу­ли­ран по­зем­лен имот № ІІІ, кв. 1 по ПУП на с. Об­ро­чи­ще, общ. Бал­чик, кв. “Мла­дост”, пре­д­с­та­в­ля­ващ ПИ 53120.501.174 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с. Об­ро­чи­ще, общ. Бал­чик, кв. “Мла­дост”, ул. “Бе­ли­те бре­зи”, № 19 а, с площ от 350.00 м2, при на­чал­на це­на 5 250.00 лв. /пет хи­ля­ди две­с­та и пе­т­де­сет ле­ва/, без ДДС.

Тър­гът ще се про­ве­де на 02.07.2014 г. от 10.00 ч. в за­ла­та на ОбА – Бал­чик в сгра­да­та на пл.”21 се­п­тем­в­ри” № 6.

За­ку­пу­ва­не­то на тръ­ж­ни кни­жа – все­ки ра­бо­тен ден от 16.06.2014 г. до 30.06.2014 г. на ка­са­та на ОбА – Бал­чик.

Де­по­зи­тът за уча­с­тие в тър­га се вна­ся по по­со­че­на­та в тръ­ж­ни­те кни­жа бан­ко­ва сме­т­ка или на ка­са­та на Об­щи­на Бал­чик в срок до 16.00 ч. на 01.07.2014  г.

За­я­в­ле­ние за уча­с­тие, ком­п­ле­к­то­ва­но с изи­с­ку­е­ми­те до­ку­мен­ти се по­да­ва в срок до 16.00 ч. на 01.07.2014 г. в Ин­фор­ма­ци­он­ния цен­тър на Об­щи­на Бал­чик.

За спра­в­ки: тел. 7-10-41  Ка­ра­и­ва­но­ва,  Пе­т­ко­ва

 

 

Коментарите са затворени.