ПУ­Б­ЛИ­Ч­НА ПО­КА­НА ЗА ВЪЗ­ЛА­ГА­НЕ НА ПО­РЪ­Ч­КА ПО РЕ­ДА НА чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП

Jun 18th, 2014 | От | Category: обяви

ПУ­Б­ЛИ­Ч­НА ПО­КА­НА ЗА ВЪЗ­ЛА­ГА­НЕ НА ПО­РЪ­Ч­КА ПО РЕ­ДА НА чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП
С ПРЕ­Д­МЕТ: “До­с­та­в­ка на ма­те­ри­а­ли и кон­су­ма­ти­ви по про­ект “Cross Border Gardening Art by Black Sea”
ЗА ПРО­ЕКТ: “Тран­с­г­ра­ни­ч­но гра­ди­нар­с­ко из­ку­с­т­во по Чер­но­мор­с­ко­то край­б­ре­жие” (“Cross Border Gardening Art by Black Sea”), из­пъл­ня­ван по Про­г­ра­ма­та за Тран­с­г­ра­ни­ч­но Съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во Ру­мъ­ния-Бъл­га­рия 2007 – 2013.
Кра­ен срок за по­лу­ча­ва­не на офер­ти:
до 16.00 ча­са на 24.06.2014 г.
Ли­це за при­е­ма­не на офер­ти­те: Кра­си­ми­ра Ко­с­то­ва
На­с­то­я­ща­та по­ка­на е пу­б­ли­ку­ва­на под но­мер 9030547 на сай­та на АОП

 

Коментарите са затворени.