Пър­ви­те ме­с­та в те­ни­са на ма­са са ви­на­ги за бал­чи­к­лии

Jun 18th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

P1440253

В края на ми­на­ла­та се­д­ми­ца, на 13,14 и 15 юни,  се про­ве­де Дър­жа­в­но­то ин­ди­ви­ду­ал­но пър­вен­с­т­во по те­нис на ма­са за ве­те­ра­ни. Го­с­то­п­ри­ем­ни­ят ком­п­лекс “Ру­сал­ка” в гр.До­б­рич бе пре­пъл­нен с фе­но­ве на зре­ли­те иг­ра­чи. Ес­те­с­т­ве­но най-мно­го бе ап­ло­ди­ран на­ши­ят Бо­рис Чер­вен­ков, кой­то из­во­ю­ва пър­во­то мя­с­то, а ве­д­на­га след не­го по то­ч­ки се кла­си­ра на вто­ро мя­с­то – пак бал­чи­к­лия – арх.Ге­ор­ги Ми­хай­лов. Два­ма­та за­е­д­но иг­ра­ха на двой­ки и ста­на­ха пър­ви.                                                                    Кра­си­мир МИ­ХАЙ­ЛОВ

Пре­д­се­да­тел на Клу­ба по те­нис на ма­са Балчик

 

Коментарите са затворени.