Бал­чи­ш­ки­те гим­на­с­ти­ци на­че­ло на зо­нал­но­то съ­с­те­за­ние в Ру­се

Jun 18th, 2014 | От | Category: ВАЖНА

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“Бал­чик ви­на­ги е бил на­ша­та при­я­т­на из­не­на­да, с ра­дост со­чим бал­чи­к­лий­ки  за при­мер на ос­та­на­ли­те гру­пи.” С те­зи спон­тан­ни ду­ми бе из­ра­зе­на емо­ци­о­нал­на­та оцен­ка на Бон­чев, пре­д­се­да­тел на Фе­де­ра­ция “Спорт за вси­ч­ки” Со­фия. То­ва се слу­чи на 12 юни 2014 г. в град Ру­се, къ­де­то се съ­с­тоя по­ре­д­но­то зо­нал­но пър­вен­с­т­во на гру­пи­те за гим­на­с­ти­ка от Се­вер­на Бъл­га­рия. При­съ­с­т­ва­ха гим­на­с­ти­ци-ве­те­ра­ни от Ру­се, Вар­на, Бал­чик, Раз­г­рад, Г.Оря­хо­ви­ца, Пле­вен, Ка­зан­лък, Вра­ца и др. Под па­ле­щи­те лъ­чи на слън­це­то и об­ла­ци­те ру­сен­с­ки ко­ма­ри, 20-те от­бо­ра по обе­д­но вре­ме /та­ка­ва бе ор­га­ни­за­ци­я­та на до­ма­ки­ни­те за съ­с­те­за­ни­е­то/ де­мон­с­т­ри­ра­ха на гра­д­с­кия пло­щад пред мно­го­б­рой­на, а по­ра­ди вър­хо­вия обе­ден час и оре­дя­ва­ща пу­б­ли­ка, сво­и­те съ­че­та­ния.

Жре­би­ят оп­ре­де­ли на на­шия от­бор да пре­д­с­та­ви сво­я­та ком­по­зи­ция “мор­с­ки емо­ции” два­на­де­се­ти по ред. Мно­го­б­рой­на­та /всъ­щ­ност най-мно­го­б­рой­на/ бал­чи­ш­ка гру­па от 52 же­ни, бо­ра­ве­щи с 5 уре­да – то­я­ж­ки, лен­ти, то­п­ки, об­ръ­чи и стол­че­та, де­мон­с­т­ри­ра гим­на­с­ти­ка с тру­д­ни, но мно­го по­д­хо­дя­щи за въз­ра­с­то­ви­те осо­бе­но­с­ти еле­мен­ти, це­ля­щи да по­д­дър­жат фи­зи­че­с­ка­та ак­ти­в­ност на хо­ра­та от ІІІ въз­раст. Гим­на­с­ти­че­с­ко­то съ­че­та­ние, де­ло на ста­ра­ни­е­то, опи­та и гла­в­но ори­ги­нал­ни­те ви­ж­да­ния на Дим­ка Ма­ле­ва, ме­то­дист на клуб “Здра­вец”, на­и­с­ти­на се от­ли­ча­ва с мо­бил­ност, тру­д­ност, кра­со­та и по­ле­з­ност, без да се тър­сят ефе­к­т­ни еле­мен­ти, слу­же­щи по­ве­че за из­раз на ес­те­ти­ка. Ес­те­с­т­ве­но, че то­ва е ре­зул­тат на упо­ри­ти тре­ни­ро­в­ки, за ко­и­то не по­пре­чи­ха ни­то ат­мо­с­фер­ни­те ус­ло­вия през зи­ма­та и про­лет­та, ни­то раз­с­то­я­ни­я­та /част от ве­те­ран­ки­те – спор­ти­с­т­ки жи­ве­ят във вил­на­та зо­на и в с.Кра­не­во/, ни­то ну­ж­да­та от го­ля­ма спор­т­на за­ла. Ни­то гри­п­ни­те ка­ш­ли­ци и хре­ми, ни­то ви­со­ки­те или мно­го ни­с­ки стой­но­с­ти на кръ­в­но на­ля­га­не, ни­то се­мей­ни­те за­дъл­же­ния и въл­не­ния око­ло де­ца и вну­ци, не мо­жа­ха да спрат ре­пе­ти­ци­и­те – без не­из­ви­не­ни от­съ­с­т­вия, без не­б­ре­ж­ни за­къ­с­не­ния. Не­що по­ве­че – в клуб “Здра­вец” се вклю­чи­ха но­ви чле­но­ве, ко­и­то бър­зо се ада­п­ти­рат и вси­ч­ки уча­с­т­ват в съ­с­те­за­ни­е­то.

Тук тря­б­ва да се от­бе­ле­жи и бла­го­да­ри на ръ­ко­во­д­с­т­во­то на ОУ “Св.Св.Ки­рил и Ме­то­дий”, къ­де­то се про­ве­ж­дат тре­ни­ро­в­ки­те в сво­бо­д­ния от ча­со­ве фи­з­кул­ту­рен са­лон, а съ­що и на ОУ “Ан­тим І”, ко­е­то лю­бе­з­но пре­до­с­та­ви го­ле­мия фи­з­кул­ту­рен са­лон за ге­не­рал­на ре­пе­ти­ция. Гим­на­с­ти­че­с­ко­то съ­че­та­ние “Мор­с­ки емо­ции”, пре­д­с­та­ве­но с от­го­вор­ност, ста­ра­ние и уме­ние, бе по­с­ре­щ­на­то с ап­ло­ди­с­мен­ти от ру­сен­с­ка­та пу­б­ли­ка, а по вре­ме на ше­с­т­ви­е­то из гра­да, бал­чи­ш­ка­та гру­па бе то­п­ло при­ве­т­с­т­ва­на от гра­ж­да­ни­те на най-го­ле­мия ду­на­в­с­ки град.

В края на съ­с­те­за­ни­е­то, бал­чи­ш­ки­ят от­бор бе по­ка­нен, за­е­д­но с гру­па­та на гим­на­с­ти­ци­те от гр.По­л­с­ки Тръм­беш, с ко­я­то ги свър­з­ва при­я­тел­с­т­во и вза­им­ни го­с­ту­ва­ния, да за­к­рие пре­г­ле­да ка­то пре­д­с­та­ви съ­в­ме­с­т­на гим­на­с­ти­че­с­ка про­г­ра­ма под мо­то­то: “Спорт, здра­ве, дъл­го­ле­тие” и “При­я­тел­с­т­во – вдъ­х­но­ве­ние”.

Ра­д­ва­ща и по – ско­ро вдъ­х­но­вя­ва­ща бе­ше ре­а­к­ци­я­та на пу­б­ли­ка­та, оцен­ка­та на жу­ри­то, на ръ­ко­во­д­ни­те ор­га­ни на фе­де­ра­ци­я­та. “Бал­чи­к­лии ни впе­ча­т­ля­ват ви­на­ги с не­що но­во, ори­ги­нал­но.” “Вие сте пре­ди “А”-за­я­ви и Ви­ли Мин­ко­ва от УС на фе­де­ра­ци­я­та. Гра­мо­та­та, по­х­ва­ли­те, бур­ни­те ръ­ко­п­ля­с­ка­ния по вре­ме на из­пъл­не­ни­е­то то­п­лят сър­ца­та на гим­на­с­ти­ч­ки­те, ра­д­ват ги и са вдъ­х­но­ве­ние за но­ви изя­ви. Пре­д­се­да­те­лят на клуб “Здра­вец” Ру­с­ка Ива­но­ва, не­й­ни­те по­мо­щ­ни­ч­ки Еле­на Ка­за­ко­ва, Ири­на Бра­то­е­ва, по­ло­жи­ли мно­го ста­ра­ние за ор­га­ни­за­ци­я­та на пъ­ту­ва­не­то и би­то­ви­те по­д­ро­б­но­с­ти, бла­го­да­рят от име­то на вси­ч­ки гим­на­с­ти­ч­ки на Об­щин­с­ко­то ръ­ко­во­д­с­т­во и ли­ч­но на кме­та Ни­ко­лай Ан­ге­лов за съ­дей­с­т­ви­е­то.

Бла­го­дар­но­с­ти и за удо­б­но­то и при­я­т­но пъ­ту­ва­не, осъ­ще­с­т­ве­но от фир­ма “Ен Тур” Бал­чик с шо­фьор Пла­мен Ен­чев. Чо­ве­кът е чо­век, ко­га­то е на път, още по­ве­че, ко­га­то е гим­на­с­тик-ве­те­ран.

Ма­рия АН­Д­РЕ­Е­ВА

 

 

Коментарите са затворени.