Проект: “Повишаване квалификацията на служителите в Община Балчик”

Jun 11th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

8

Договор за БФП № 13-22-59 от 16.12.2013 г.

11

Блага Димитрова, лектор по ОП “Административен капацитет” и Стоян Петков, мл. експерт към отдел “ЕМС” представят проект “Повишаване квалификацията на служителите в Община Балчик.    

Фото: М. КОСТОВА

 • Оперативна програма „Административен капацитет”

• Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”

• Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”

• Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11

• Продължителност на проекта: девет месеца

• Обща стойност на проекта 88 847,30 (лева)

Обща цел на проекта: 

Повишаване  на  квалификацията на служителите в общинска администрация  Балчик  чрез обучение в страната

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

1. Повишаване капацитета на служителите за ефективно изпълнение на задълженията

2. Усъвършенстване на съществуващите и придобиване на нови  ключови компетентности на служителите в Община Балчик

ДЕЙНОСТ 1. Организация и управление на проекта

В рамките на дейността е сформиран екип от трима членове – ръководител, координатор и счетоводител. Всеки има конкретни ангажименти по изпълнението на проекта – навременно подаване на заявки за обучени-ята, уведомяване, координиране и организиране на служителите на общината за предвидените обучения, контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината.

ДЕЙНОСТ 2. Обучения по ключови компетентности

2.1 Развитие на умения за лична ефективност

В обучението ще бъдат включени общо  40 служители от община Балчик. То ще е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа и ще се проведе на две групи.

2.2 Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти

В обучението ще се включат общо 40 служителя от Община Балчик. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа, 3 дни.

Обучението е пред-назначено за всички служители в администрацията предвид важността на темата за създаване на добър психосоциален климат, който от своя страна е пред-поставка за ефективността на работа.

2.3 Обучение за работа с хора със специфични потребности.

В обучението ще се включат общо 20 кметове на кметства и кмет-ски наместници от община Балчик. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа. Обучението е предвидено за кметовете и кметските наместници по населени места, които осъществяват административното обслужване на населението по места и други служителите имащи отношение към административното обслужване на гражданите.

ДЕЙНОСТ 3. Обучения, проведени в Института по публична администрация

3.1. Административно регулиране на стопанската дейност /сигнатура по Каталога за  2013 – ПР–2/.

 Обучението е с продължителност 2 дни, 16 учебни часа и в него ще се включат двама общински служители.

3.2 Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми /сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 ЧР-4/. Обучението е с продължителност 2 дни, 16 учебни часа и в него ще се включат двама общински служители.

ДЕЙНОСТ 4. Дейности за информация и публичност

В тази дейност се включват:

Провеждане на една пресконференции: начална за представяне пред обществеността, служителите от администрацията на целите, дейностите  и очакваните резултати от проекта, както и запознаване с темите на обучението.

Изработване на  информационни листи с информация за проекта, темите на обученията.

На сайта на общината в рубриката проекти ще бъде публикувана информация за проекта.

Изработка на банер- ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и при-носа на европейските структурни фондове.

Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителни-те реквизити за публичност/, които ще се из-ползват за поставяне на материали за обучени-ята, пресконференциите.

Изработка на химикали с логото на програмата.

Регистрационни форми за обучение на  общинските служители.

Блок листи за писане с логото на програмата.

Флаш памети, брандирани с логата на програмата, съдържащи материали от обучението.

 /Б.Т./

Коментарите са затворени.