Вие сте бълграски гражданин без военна подготовка!

Jun 11th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

В Об­ла­с­тен во­е­нен от­дел – До­б­рич и офи­си­те за во­е­нен от­чет в об­щи­ни­те на об­ла­ст­та мо­же­те да по­лу­чи­те ин­фор­ма­ция и да бъ­де­те на­со­чен в ор­га­ни­зи­ра­ни­те кур­со­ве от Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на от­б­ра­на­та за на­чал­на и/или спе­ци­ал­на во­ен­на по­д­го­то­в­ка.

Кур­со­ве­те се обя­вя­ват със за­по­вед на ми­ни­с­тъ­ра на от­б­ра­на­та, в ко­я­то се оп­ре­де­лят на­и­ме­но­ва­ни­е­то на кур­со­ве­те, мя­с­то­то на обу­че­ние, бро­ят на обу­ча­е­ми­те, про­дъл­жи­тел­но­ст­та, ре­дът за кан­ди­да­т­с­т­ва­не и дру­ги спе­ци­фи­ч­ни изи­с­к­ва­ния.

Обу­че­ни­е­то се про­ве­ж­да в спе­ци­а­ли­зи­ран уче­бен цен­тър.

Кур­со­ве­те за на­чал­на во­ен­на по­д­го­то­в­ка са с про­дъл­жи­тел­ност до 90 уче­б­ни ча­са, а за спе­ци­ал­на во­ен­на по­д­го­то­в­ка  не по-мал­ко от 90 уче­б­ни ча­са.

В кур­со­ве­те за спе­ци­ал­на во­ен­на по­д­го­то­в­ка се вклю­ч­ват са­мо бъл­гар­с­ки гра­ж­да­ни, ус­пе­ш­но пре­ми­на­ли курс по на­чал­на во­ен­на по­д­го­то­в­ка.

Обу­че­ни­е­то в кур­со­ве за на­чал­на во­ен­на по­д­го­то­в­ка се ор­га­ни­зи­рат от стру­к­ту­ра­та по чо­ве­ш­ки­те ре­сур­си към ми­ни­с­тъ­ра на от­б­ра­на­та, а кур­со­ве­те за спе­ци­ал­на во­ен­на по­д­го­то­в­ка от ко­ман­д­ва­щия на Съ­в­ме­с­т­но­то ко­ман­д­ва­не на си­ли­те, от ко­ман­ди­ри­те на ви­до­ве­те въ­о­ръ­же­ни си­ли или от ръ­ко­во­ди­те­ли­те на стру­к­ту­ри на пря­ко по­д­чи­не­ние на ми­ни­с­тъ­ра на от­б­ра­на­та.

Кур­со­ве­те за спе­ци­ал­на во­ен­на по­д­го­то­в­ка се про­ве­ж­дат под фор­ма­та на пра­к­ти­че­с­ки за­ня­тия, по­ка­з­ни во­е­ни­зи­ра­ни за­ня­тия и во­ен­ни иг­ри или ста­жан­т­с­ки кур­со­ве.

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Бъл­гар­с­ки­те гра­ж­да­ни, же­ла­е­щи да се обу­ча­ват в кур­со­ве за на­чал­на и/или спе­ци­ал­на во­ен­на по­д­го­то­в­ка, по­да­ват за­я­в­ле­ние в Об­ла­с­тен во­е­нен от­дел  До­б­рич и офи­си­те за во­е­нен от­чет в об­щи­ни­те, ка­то при­ла­гат сле­д­ни­те до­ку­мен­ти:

-автобиография;

-копие от диплома за завършено образование;

-ли­ч­на ам­бу­ла­тор­на кар­та с от­ра­зен ак­ту­а­лен здра­во­с­ло­вен ста­тус/ета­п­на епи­к­ри­за/;

-ек­с­пер­т­но ре­ше­ние, удо­с­то­ве­ря­ва­що го­д­но­ст­та за во­ен­на слу­ж­ба, из­да­де­но от Цен­т­рал­на­та во­ен­но­ме­ди­цин­с­ка ко­ми­сия към Во­ен­но­ме­ди­цин­с­ка ака­де­мия;

-ек­с­пер­т­но ре­ше­ние за пси­хо­ло­ги­ч­на при­го­д­ност, из­да­де­но в Цен­тъ­ра по пси­хи­ч­но здра­ве и пре­вен­ция – ВМА /при­ла­га се слу­же­б­но/.

-свидетелство за съдимост;

– де­к­ла­ра­ции за на­ли­чие на об­с­то­я­тел­с­т­ва­та по чл. 141, ал.1, т.4-7 /т.7 при ус­ло­вие, че е слу­жил/ от За­ко­на за от­б­ра­на­та и въ­о­ръ­же­ни­те си­ли на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия.

– удо­с­то­ве­ре­ние от ре­ги­о­нал­ния цен­тър за пси­хи­ч­но здра­ве

/психодиспансер/.

Бъл­гар­с­ки­те гра­ж­да­ни без во­ен­на по­д­го­то­в­ка, же­ла­е­щи да по­лу­чат на­чал­на и/или спе­ци­ал­на во­ен­на по­д­го­то­в­ка тря­б­ва да от­го­ва­рят на сле­д­ни­те изи­с­к­ва­ния:

-да са пъл­но­ле­т­ни гра­ж­да­ни на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия и да ня­мат дру­го гра­ж­дан­с­т­во;

– да са го­д­ни и пси­хо­ло­ги­че­с­ки при­го­д­ни за во­ен­на слу­ж­ба;

– да не са осъ­ж­да­ни за уми­ш­ле­но пре­с­тъ­п­ле­ние от общ ха­ра­к­тер;

– сре­щу тях да ня­ма об­ра­зу­ва­но на­ка­за­тел­но про­из­во­д­с­т­во за уми­ш­ле­но пре­с­тъ­п­ле­ние от общ ха­ра­к­тер.

С обя­вя­ва­не­то на кур­са мо­гат да се оп­ре­де­лят и дру­ги спе­ци­фи­ч­ни изи­с­к­ва­ния из­вън по­со­че­ни­те по го­ре.

Бъл­гар­с­ки­те гра­ж­да­ни при явя­ва­не­то си в спе­ци­а­ли­зи­ра­ни­те уче­б­ни цен­т­ро­ве склю­ч­ват до­го­вор за обу­че­ние, ка­то за вре­ме­то на кур­са им се оси­гу­ря­ва:

-на­с­та­ня­ва­не, из­х­ран­ва­не и уни­фор­ма, при ус­ло­вия и по ред, оп­ре­де­лен с акт на ми­ни­с­тъ­ра на от­б­ра­на­та;

-беззплатно медицинско обслужване;

-за­дъл­жи­тел­но за­с­т­ра­хо­ва­не сре­щу смърт и не­ра­бо­то­с­по­со­б­ност всле­д­с­т­вие на зло­по­лу­ка при из­пъл­не­ние на за­дъл­же­ния във връ­з­ка с обу­че­ни­е­то.

Обу­че­ни­е­то за­вър­ш­ва с по­ла­га­не на из­пи­ти, ка­то на ус­пе­ш­но из­дър­жа­ли­те из­пи­ти­те се из­да­ва удо­с­то­ве­ре­ние за за­вър­ше­но обу­че­ние. Все­ки бъл­гар­с­ки гра­ж­да­нин, ус­пе­ш­но за­вър­шил обу­че­ни­е­то, по­ла­га во­ен­на кле­т­ва по ре­да на ус­та­ви­те на въ­о­ръ­же­ни­те си­ли в съ­о­т­ве­т­ния спе­ци­а­ли­зи­ран уче­бен цен­тър, при­с­во­я­ва му се во­ен­но зва­ние и се впи­с­ва на во­е­нен от­чет.

ПРЕДИМСТВА ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ

Фи­нан­со­во­то оси­гу­ря­ва­не на кур­со­ве­те по на­чал­на и/или спе­ци­ал­на во­ен­на по­д­го­то­в­ка за сту­ден­ти от ви­с­ши­те учи­ли­ща през це­лия пе­ри­од на обу­че­ние е за сме­т­ка на бю­дже­та на Ми­ни­с­тер­с­т­во на от­б­ра­на­та;

Сту­ден­ти­те, за­вър­ши­ли кур­со­ве по на­чал­на и/или? спе­ци­ал­на во­ен­на по­д­го­то­в­ка, имат пре­дим­с­т­во, ка­к­то сле­д­ва:

-при кан­ди­да­т­с­т­ва­не за при­е­ма­не на во­ен­на слу­ж­ба и слу­ж­ба в до­б­ро­вол­ния ре­зерв;

– при кан­ди­да­т­с­т­ва­не за по­ви­ша­ва­не на ква­ли­фи­ка­ци­я­та и за пре­к­ва­ли­фи­ка­ция във Во­ен­на ака­де­мия „Г. С. Ра­ко­в­с­ки” и ви­с­ши­те во­ен­ни учи­ли­ща.

За по-пъл­на и то­ч­на ин­фор­ма­ция по­се­те­те Об­ла­с­тен во­е­нен от­дел  До­б­рич на ад­рес бул.”До­б­ру­джа” N:4, ет.4.

Тел. 058 664764 , 058 604205 и 058 605303

Е-mail:ovo_dobrich@abv.bg

Коментарите са затворени.