Голямата награда на МХФ “Черноморски звуци” Балчик спечелиха най-малките хористи

Jun 11th, 2014 | От | Category: ВАЖНА

1

Кме­тът на Об­щи­на­та Ни­ко­лай Ан­ге­лов връ­чи ли­ч­но го­ля­ма­та на­г­ра­да за ця­ло­с­т­но пре­д­с­та­вя­не на ІV МХФ “Чер­но­мор­с­ки зву­ци” – по­з­ла­те­на ста­ту­е­т­ка /из­ра­бо­те­на от Цве­тан Ла­за­ров/ и па­ри­ч­на пре­мия на Де­т­с­ки хор “Бо­д­ра смя­на” при ОДК гр.Шу­мен, с ди­ри­гент Де­ни­ца Узу­но­ва и ко­ре­пе­ти­тор Жа­не­та Ка­ца­ро­ва                                                                                                                          

Фото: Маруся КОСТОВА

3

Ди­п­ло­м от Сдру­же­ние “Му­зи­ка­лен свят – Бал­чик” за де­т­с­ки хор “Бъ­де­ще­то на Ев­ро­па” беше връ­че­н на Мла­де­ж­ки ка­ме­рен хор “Кон­со­нанс” с ди­ри­гент Ла­к­ри­ми­о­а­ра, Ана Па­у­ли­ук /Бу­ку­рущ, Ру­мъ­ния/     

Фото: Г. ЙОВЧЕВ

За че­т­вър­ти път, от 4 до 8 юни, в на­шия град се про­ве­де Ме­ж­ду­на­ро­д­ни­ят хо­ров фе­с­ти­вал “Чер­но­мор­с­ки зву­ци”, под па­т­ро­на­жа на кме­та на Об­щи­на­та Ни­ко­лай Ан­ге­лов. Фе­с­ти­ва­лът се по­с­ве­ща­ва на 100-го­дрш­нин­а­та от съ­з­да­ва­не­то на Сме­сен хор”Чер­но­мор­с­ки зву­ци” и 80-го­ди­ш­ни­на­та на проф.Иван Спа­сов /1934-1996/.

Ар­ти­с­ти­ч­ни­ят ди­ре­к­тор на фе­с­ти­ва­ла д-р Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва, от­но­во ни из­не­на­да ка­то вклю­чи в на­д­п­ре­ва­ра­та и из­пъл­ни­те­ли­те на ав­тен­ти­ч­ни на­ро­д­ни пе­с­ни. В Бал­чик при­с­ти­г­на­ха бли­зо 500 из­пъл­ни­те­ли от 19 хо­ра на 8 дър­жа­ви: Мла­де­ж­ки ка­ме­рен хор “Кон­со­нанс”, с ди­ри­гент Ла­к­ри­ми­о­а­ра Ана Па­у­ли­ук, /Бу­ку­рещ, Ру­мъ­ния/; Сме­сен хор “Ис­пар­та”, с ди­ри­гент Ни­ко­лай Мер­джа­нов /Ис­пар­та, Тур­ция/; Сме­сен хор на Кул­ту­рен цен­тър “Тер­ми”/Тер­ми, Гър­ция/ , с ди­ри­гент ро­де­на­та в гра­да на на­ши­те пър­во­у­чи­те­ли Ки­рил и Ме­то­дий гра­да Со­лун, Еле­ф­те­рия Ме­та­к­са – Ар­мо­до­ру; Де­т­с­ки хор “Бо­д­ра пе­сен” при ОДК Шу­мен, Жен­с­ко-де­ви­че­с­ки хор “Бо­д­ра пе­сен” /Шу­мен, Бъл­га­рия/, с ди­ри­гент Де­ни­ца Узу­но­ва; хор “Бъл­гар­с­ки гла­со­ве” /Бер­лин, Гер­ма­ния/, с ди­ри­гент Бо­ря­на Че­ре­ти – Ве­ли­ч­ко­ва; Жен­с­ки на­ро­ден хор “Илин­ден” /Со­фия, Бъл­га­рия/, с ди­ри­гент Све­то­с­лав Бал­та­ков; Жен­с­ки хор “Се­дян­ка” /Ор­хус, Да­ния/, с ди­ри­гент Ми­ха­ил Дел­чев; Сту­дио за на­ро­д­но пе­е­не “Ну­ша” /Со­фия, Бъл­га­рия/, с ди­ри­гент Не­ли Ан­д­ре­е­ва; Сме­сен на­ро­ден хор “До­б­ру­джан­с­ки гла­со­ве” /с.Со­ко­ло­во, общ.Бал­чик/, с ди­ри­гент до­б­ру­джан­с­ка­та на­ро­д­на пе­ви­ца Ста­ма­т­ка Ки­ри­ло­ва; Жен­с­ки хор “Мон­ди­не ди Но­ви де Мо­де­на” /Но­ви ди Мо­де­на, Ита­лия/, с ди­ри­гент Ма­рия Джу­лия Кон­т­ри; Ка­ме­рен хор “Иван Спа­сов”, с ди­ри­гент Гер­га­на Лю­ц­ка­но­ва – Пе­т­ро­ва /Пло­в­див, Бъл­га­рия/; Во­ка­лен ан­сам­бъл “То­ва мал­ко не­що”, с ди­ри­гент Би­сер Ко­с­та­ди­нов /Лисл сюр ла Сорг, Фран­ция/; Сме­сен хор “Ро­д­на пе­сен”, с ди­ри­гент Ве­ла Ка­за­ко­ва /Ха­с­ко­во, Бъл­га­рия/; Сме­сен хор за шко­лу­ва­но пе­е­не “Сла­вей”, с ди­ри­гент Сте­лия Ге­ор­ги­е­ва /Хар­ман­ли, Бъл­га­рия/; Сме­сен хор “Три­сон”, с ди­ри­ген­ти сем. Мар­чи­ка и Сте­фан Лу­пу /Бра­и­ла, Ру­мъ­ния/; Со­фий­с­ки ка­ме­рен хор “Проф.Ва­сил Ар­на­у­дов”, с ди­ри­гент проф. Те­о­до­ра Па­в­ло­вич /Со­фия, Бъл­га­рия/; Сме­сен хор “Чер­но­мор­с­ки зву­ци” и во­кал­на сту­дия при НЧ “П.Хи­лен­дар­с­ки”, с ди­ри­гент д-р Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва /Бал­чик, Бъл­га­рия/.

До­ма­ки­ни­те по­з­д­ра­ви­ха вси­ч­ки уча­с­т­ни­ци пред Ни­м­фе­у­ма на Бал­чи­ш­кия Дво­рец на це­ре­мо­ни­я­та по от­к­ри­ва­не­то на фе­с­ти­ва­ла и в Ка­мен­на­та за­ла, под ди­ри­ген­т­с­т­во­то на д-р В. Ге­ор­ги­е­ва, ко­я­то има­ше не­из­чер­па­е­ми идеи и ам­би­ция и си­ли да ги осъ­ще­с­т­ви. Жу­ри­то на фе­с­ти­ва­ла, оце­ня­ва­що из­пъл­не­ни­я­та на раз­ли­ч­ни­те фор­ма­ции бе в съ­с­тав: проф.Те­о­до­ра Па­в­ло­вич, Ан­д­рош Чо­пи /Сло­ве­ния/ и д-р В.Ге­ор­ги­е­ва. На про­ве­де­на­та кръ­г­ла ма­са в ре­с­то­рант “Ми­с­т­рал” и по вре­ме на це­лия хо­ров фо­рум, про­ли­ча ви­со­ка­та му ком­пе­тен­т­ност и ав­то­ри­тет. Чле­но­ве­те на жу­ри­то обя­с­ни­ха кри­те­ри­и­те, по ко­и­то ра­бо­тят, как се да­ват оцен­ки­те, мо­мен­ти­те, на ко­и­то се на­б­ля­га. В ди­с­ку­си­я­та се вклю­чи­ха вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи жур­на­ли­с­ти, ди­ри­ген­ти и му­зи­кал­ни дей­ци. Пре­д­с­та­вен бе филм, по­с­ве­тен на ком­по­зи­то­ра проф.Иван Спа­сов, чи­я­то съ­п­ру­га проф.Ва­сил­ка Спа­со­ва бе по­че­тен гост на фе­с­ти­ва­ла. Тя по­да­ри ком­па­к­т­диск на из­пъл­ни­ли­те пе­с­ни на не­й­ния съ­п­руг. Кме­тът на Об­щи­на­та Ни­ко­лай Ан­ге­лов връ­чи ли­ч­но го­ля­ма­та на­г­ра­да за ця­ло­с­т­но пре­д­с­та­вя­не на ІV МХФ “Чер­но­мор­с­ки зву­ци” – по­з­ла­те­на ста­ту­е­т­ка /из­ра­бо­те­на от Цве­тан Ла­за­ров/ и па­ри­ч­на пре­мия на Де­т­с­ки хор “Бо­д­ра смя­на” при ОДК гр.Шу­мен, с ди­ри­гент Де­ни­ца Узу­но­ва и ко­ре­пе­ти­тор Жа­не­та Ка­ца­ро­ва, ко­я­то от 40 го­ди­ни е по­с­ве­ти­ла жи­во­та си на “Бо­д­ра пе­сен”.

Ди­п­ло­ми от Сдру­же­ние “Му­зи­ка­лен свят – Бал­чик” за де­т­с­ки хор “Бъ­де­ще­то на Ев­ро­па” бя­ха връ­че­ни на Мла­де­ж­ки ка­ме­рен хор “Кон­со­нанс” с ди­ри­гент Ла­к­ри­ми­о­а­ра, Ана Па­у­ли­ук /Бу­ку­рущ, Ру­мъ­ния/ и на Сту­дио за на­ро­д­но пе­е­не “Ну­ша”, с ръ­ко­во­ди­тел Не­ли Ан­д­ре­е­ва /Со­фия, Бъл­га­рия/. Ди­п­лом от Бъл­гар­с­ки хо­ров съ­юз за най-до­б­ро пре­д­с­та­вя­не на бъл­гар­с­ки хор е от­но­во при де­ца­та на Шу­мен. Тук про­ли­ча за­що та­ка е на­ре­чен те­х­ни­ят град – тол­ко­ва шум­ни и въз­тор­же­ни се ока­за­ха мал­ки­те из­пъл­ни­те­ли, скан­ди­рай­ки: “И пре­ди , и се­га, Шу­мен е от­но­во на вър­ха!” и име­то на сво­я­та лю­би­ма ди­ри­ген­т­ка Де­ни­ца Узу­но­ва.

Ди­п­ло­мът от Съ­ю­за на бъл­гар­с­ки­те ком­по­зи­то­ри за но­ва бъл­гар­с­ка пе­сен /”Чие оро най-ху­ба­во” от Пл.До­б­рев/ ста­на при­те­жа­ние на Ка­ме­рен хор “Иван Спа­сов”с ди­ри­гент Гер­га­на Лю­ц­ка­но­ва – Пе­т­ро­ва. Ди­п­ло­ми от Съ­ю­за на бъл­гар­с­ки­те ком­по­зи­то­ри за най-до­б­ро из­пъл­не­ние на бъл­гар­с­ка пе­сен от чу­ж­де­с­т­ра­нен хор бя­ха да­де­ни на хо­ри­с­т­ки­те на Ма­рия Джу­лия Кон­т­ри, ръ­ко­во­ди­тел на хор “Мон­ди­не ди Но­ви де Мо­де­на”, ко­и­то въз­п­ла­ме­ни­ха пу­б­ли­ка­та с “Ве­че­ряй, Ра­до” на проф.Н.Ка­у­ф­ман и на хор “Бъл­гар­с­ки гла­со­ве” от Бер­лин с ди­ри­гент Бо­ря­на Че­ре­ти – Ве­ли­ч­ко­ва, ко­и­то из­пъл­ни­ха “Ро­фин­ка”, об­ра­бо­те­на пе­сен от бер­лин­с­кия хор. По­бе­ди­тел в ка­те­го­рия “Сме­се­ни хо­ро­ве” , но­си­тел на пре­д­ме­т­на на­г­ра­да от НЧ “П.Хи­лен­дар­с­ки-1870” Бал­чик /кар­ти­на от из­тъ­к­на­тия бал­чи­ш­ки ху­до­ж­ник Ва­лен­тин Шал­тев/ ста­на хор “Ис­пар­та” /Тур­ция/ с ди­ри­гент Ни­ко­лай Мер­джа­нов. Ди­п­лом от Съ­ю­за на бъл­гар­с­ки­те му­зи­кал­ни и тан­цо­ви дей­ци за ди­ри­ген­т­с­ко май­с­тор­с­т­во по­лу­чи Гер­га­на Лю­ц­ка­но­ва – Пе­т­ро­ва, ди­ри­гент на Ка­ме­рен хор “Иван Спа­сов” /Пло­в­див, Бъл­га­рия/. Мис “Фе­с­ти­вал” от­но­во е бъл­гар­ка – со­фи­ян­ка­та от “Ну­ша” Ка­ли­на Ан­д­ре­е­ва, а ми­с­тър “Фе­с­ти­вал” – ру­мън­с­ки­ят мла­деж от “Кон­со­нанс” Бу­ку­рещ – Ели­сей Сте­фа­не­с­ку.

Тря­б­ва да сме при­з­на­тел­ни на ко­ре­пе­ти­то­ри­те Жа­не­та Ка­ца­ро­ва, Ма­ри­я­на Ти­хо­ло­ва, Ева Ве­бер, Еле­на Ене­ва, Ди­ди Га­не­ва, Га­ли­на Тер­зи­е­ва за те­х­ния труд, без кой­то не се по­с­ти­гат ни­ка­к­ви ус­пе­хи, за­що­то за пе­сен не са ну­ж­ни са­мо ду­ми.

И та­зи го­ди­на ра­бо­ти­ха 3 хо­ро­ви ра­бо­тил­ни­ци за ед­но­ро­д­ни, сме­се­ни и на­ро­д­ни хо­ро­ве. Те ра­бо­ти­ха по те­ма “Съ­в­ре­мен­на сло­вен­с­ка му­зи­ка” с ръ­ко­во­ди­те­ли Ан­д­рош Чо­пи и Ка­тя Ба­ру­ло­ва, ко­я­то из­не­се в Бал­чик още през 2012 г. зна­ме­нит фол­к­ло­рен кон­церт-спе­к­та­къл с де­ца­та от НУ­ФИ “Ф.Ку­тев” гр.Ко­тел, за­е­д­но с доц. д-р К.Бу­ра­джи­ев.

Из­п­ра­ве­ни на кра­ка из­с­лу­ша­х­ме хим­на на Бал­чик, ди­ри­жи­ран от д-р В.Ге­ор­ги­е­ва. Въз­тор­же­ни ос­та­на­х­ме след “Аве Ма­рия” и “Гло­рия” с ди­ри­гент Ан­д­рош Чо­пи. При­ти­х­на­х­ме при из­пъл­не­ни­я­та на “За­с­па­ло е че­ле­бий­че” и “Га­льо­в­на пе­сен”, с ди­ри­гент Ка­тя Ба­ру­ло­ва, об­ра­бо­т­ка от при­я­те­ля на Бал­чик Та­шо Ба­ру­лов.

Тъй ка­то за че­т­вър­ти път съм на то­зи фо­рум ще го оп­ре­де­ля ка­то “Фе­с­ти­вал на из­не­на­ди­те”. За­по­ч­вам с пър­во­то мя­с­то на мал­ки­те шу­мен­ки и мъ­ж­ка­ри­те Мом­чил и Ни­ко­лай. На тя­х­на­та ди­ри­ген­т­ка Де­ни­ца Узу­но­ва по­же­лах пре­ди кон­кур­с­ния кон­церт “Ку­раж и ус­пех”, а тя ми от­вър­на кро­т­ко: “Ние си ги има­ме”. То­зи ден те за­по­ч­на­ха пър­ви, за да бъ­дат от­но­во пър­ви във фи­нал­на­та ве­чер.

Да­т­ча­ни­те пя­ха не със сце­ни­ч­ни­те си ко­с­тю­ми, за­що­то по ви­на на ави­о­п­ре­во­з­ва­ща­та фир­ма ба­га­жът им не при­с­ти­г­на в Бал­чик, а пе­сен­та им “Дил­ма­но, Дил­бе­ро” от Кр.Кюр­к­чий­с­ка впе­ча­т­ли най-мно­го акад.Пе­тър Льон­дев, пре­д­се­да­те­ля на СБК, кой­то ли­ч­но оти­де да по­з­д­ра­ви ди­ри­ген­та на Жен­с­кия хор “Се­дян­ка” Ми­ха­ил Дел­чев.

За тре­ти път пред нас бе съ­з­да­тел­ка­та на во­ка­лен квин­тет “Еу­фо­ния” и ръ­ко­во­ди­тел­ка на хо­ро­во ате­лие през 2011 г. Ве­се­ли­на Дра­го­ло­ва – Да­на­и­ло­ва. За­е­д­но със со­фий­с­кия хор “Проф.В.Ар­на­у­дов” с ди­ри­гент проф.Т.Па­в­ло­вич тя из­пъл­ни “Све­ти ти­хий те­бе по­ем”, с ко­я­то пе­сен на До­б­ри Хри­с­тов вля­зо­ха пе­ей­ки в пре­пъл­не­ния храм “Св.Св.Кон­с­тан­тин и Еле­на” Бал­чик. Ока­за­х­ме се по­д­в­ла­с­т­ни на  “Ти­хия про­ле­тен дъжд” и “Тре­п­тят про­с­то­ри ос­ве­те­ни” /сти­хо­ве на Н.Ли­ли­ев и му­зи­ка на В.Дра­го­ло­ва-Да­на­и­ло­ва.

Ди­ри­ген­т­ка­та с най-мно­го уча­с­тия във на­шия фе­с­ти­вал, сра­с­на­ла се с пи­а­но­то, ек­зо­ти­ч­на ка­то вся­ка гър­ки­ня – Еле­ф­те­рия Ме­та­к­са -Ар­мо­до­ру,  е по­лу­чи­ла пра­во­то да до­ба­ви към име­то си ти­т­ла­та A.В.R.S.M of Pianoforte от Крал­с­ки­те му­зи­кал­ни учи­ли­ща в Лон­дон.

Че­ти­ри­ма бъл­гар­с­ки ди­ри­ген­ти, ра­бо­те­щи в чу­ж­би­на, по­д­лу­ди­ли с бъл­гар­с­ки­те не­ра­в­но­дел­ни та­к­то­ве  Гер­ма­ния, Фран­ция, Тур­ция и Да­ния бя­ха на фе­с­ти­вал в Бал­чик: Бо­ря­на Че­ри­ти – Ве­ли­ч­ко­ва, Би­сер Ко­с­та­ди­нов, Ни­ко­лай Мер­джа­нов, Ми­ха­ил Дел­чев.

До­б­ра­та ор­га­ни­за­ция бе де­ло и на сим­па­ти­ч­ни­те во­де­щи Мил­ка Мо­ря­но­ва и Да­ни­е­ла Ру­се­ва, на чи­е­то уме­ние обър­на вни­ма­ние и им бла­го­да­ри и кме­тът Н.Ан­ге­лов.

Пре­д­ме­т­ни на­г­ра­ди по­лу­чи­ха вси­ч­ки хо­ро­ви ръ­ко­во­ди­те­ли от PR на ДКИ КЦ “Дво­ре­ца” Ев­ге­ний Ге­ор­ги­ев.

Ос­но­вен дви­га­тел с мо­рал­на­та и ма­те­ри­ал­на­та си по­д­к­ре­па бе от­но­во Об­щи­на Бал­чик. Опит в ор­га­ни­за­ци­я­та по­ка­за Сдру­же­ни­е­то “Му­зи­ка­лен свят – Бал­чик”, НЧ “П.Хи­лен­дар­с­ки – 1870”, УБГ Бал­чик, с уп­ра­ви­тел Ва­ля Ма­ш­ка­ро­ва, ДКИ КЦ “Дво­ре­ца” с ди­ре­к­тор Же­ни Ми­хай­ло­ва, сла­д­кар­ни­ца “Пре­с­ла­ва”, хо­те­ли­те: “Бал­чик”, “Ахи­лея”, “На­с­ла­да”, “Олим­пия”, “Ми­с­т­рал”, “Ло­тос”. По­пу­ля­ри­за­ция фе­с­ти­ва­лът по­лу­чи чрез Ра­дио “До­б­ру­джа”, Ра­дио Вар­на, Бал­чик ин­фо, Да­рик ра­дио, сп.”По­ди­ум” и ме­с­т­ни­те ве­с­т­ни­ци “Бал­чик” и “Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф”.

Бал­чи­ш­ки­те чер­но­мор­с­ки зву­ци от­во­ри­ха офи­ци­ал­но стра­ни­ци­те на му­зи­кал­ни­те из­не­на­ди и през та­зи го­ди­на, убе­ж­да­вай­ки вси­ч­ки, че на­ши­ят град пре­в­ръ­ща кул­тур­ни­те съ­би­тия във впе­ча­т­ля­ва­ща тра­ди­ция.

4

В Балчик пристигнаха близо 500 изпълнители от 19 хора на 8 държави. Фестивалът продължи от 4 до 8 юни – церемония по откриването на фестивала          

Фото: М. КОСТОВА

5

Смесен хор “Трисон” (Браила, Румъния) с танцуващата диригентка Маричика Лупу, гостува за втори път на фестивала с прекрасни впечетления от него и хотел “Балчик”, където са гостували.

6

Мистър и Мис Фестивал: Елисей Стефанеску и Калина Андреева.

7

Д-р Валентина Георгиева, директор на фестиала, проф. Теодора Павлович и Андрош Чопи (членове на журито, Николай Ангелов, кмет на Община Балчик и Бисер Костадинов, диригет от Франция на закриването на фестивала и връчване на наградите.                                            

Фото: Маруся КОСТОВА

Ге­ор­ги ЙО­В­ЧЕВ

 

 

Коментарите са затворени.