ПОБЕДА ЗА ГОСТИТЕ В ПОСЛЕДНАТА МИНУТА

Dec 8th, 2010 | От | Category: СПОРТ

“Черноморец” – Балчик 1 : 2 “Литекс” – Ловеч

На 20.11.2010 год. /съ­бо­та/ на ста­ди­о­на в КК „ Ал­бе­на” от 13.30 ча­са се про­ве­де дъл­го­о­ча­к­ва­на­та фу­т­бол­на сре­ща от ше­с­т­на­де­се­ти­на фи­на­ли­те за Ку­па­та на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия ме­ж­ду от­бо­ра шам­пи­он на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия за се­зон 2009/2010 год., от­бо­ра на „ Ли­текс” – Ло­веч и от­бо­ра на „ Чер­но­мо­рец” – Бал­чик.
Пре­д­ва­ри­тел­ни­те и най – че­с­то сре­ща­ни­те ко­мен­та­ри за из­хо­да на са­ма­та сре­ща, бя­ха свър­за­ни с оча­к­ва­ни­я­та, че от­бо­рът на „ Ли­текс” – Ло­веч ще до­й­де, ще си на­п­ра­ви ед­на при­я­т­на раз­хо­д­ка и, че ще си ре­ши ма­ча още в пър­ви­те ми­ну­ти на сре­ща­та, ка­то по­ве­де с ня­кол­ко го­ла, а по­с­ле ще из­ча­ка спо­кой­но, да чуе по­с­ле­д­ния съ­дий­с­ки си­г­нал.
То­ва оба­че не се слу­чи. От­бо­рът на го­с­ти­те до по­с­ле­д­ния мо­мент не зна­е­ше из­хо­да на ма­ча.


След 4 – 5 ми­ну­т­но за­къ­с­не­ние, свър­за­но с про­б­лем с мре­жа­та на ед­на от две­те фу­т­бол­ни вра­ти, съ­ди­я­та Ан­тон Ге­нов да­де на­ча­ло­то на фу­т­бол­на­та сре­ща пред по­г­ле­ди­те на зри­те­ли­те, пре­пъл­ни­ли три­бу­ни­те на ста­ди­о­на. Два­та съ­с­та­ва бя­ха из­ле­з­ли по­ч­ти в пъл­ни­те си ти­ту­ляр­ни съ­с­та­ва, имай­ки пре­д­вид ва­ж­но­ст­та на сре­ща­та. Пър­во­то по­лу­в­ре­ме бе ха­ра­к­тер­но с ня­кол­ко­то от­п­ра­ве­ни уда­ра и към две­те вра­ти, ка­то по – впе­ча­т­ля­ва­щи от тях бя­ха: в 27 ми­ну­та на ма­ча при ата­ка на го­с­ти­те от дя­с­но, по­с­ле­д­ва по­да­ва­не към Ни­ф­лор, кой­то от­п­ра­ви удар към на­ша­та вра­та, но вра­та­рят на до­ма­ки­ни­те – Те­мен­ли­ев, с до­б­ра на­ме­са, из­би то­п­ка­та в ъг­лов удар, пет ми­ну­ти по – къ­с­но при ед­на кон­т­ра­а­та­ка, ко­я­то не ве­ща­е­ше до­бър за­вър­шек, от­бо­рът на „ Ли­текс” – Ло­веч  по­ве­де в ре­зул­та­та. До­ка /№ 15/ про­с­т­ре­ля на­ша­та вра­та от гра­ни­ца­та на на­ка­за­тел­но­то по­ле, пред по­г­ле­да на на­ши­те за­щи­т­ни­ци. В 36 ми­ну­та удар на Ни­ф­лор, от от­бо­ра на го­с­ти­те, сре­щ­на на­пре­ч­на­та гре­да и ка­к­то се ка­з­ва, от­но­во от „ ни­що­то” мо­же­ше ре­зул­та­тът да бъ­де уд­во­ен. До края на по­лу­в­ре­ме­те по­с­ле­д­ва­ха по ня­кол­ко ата­ки и към две­те вра­ти, но не до­ве­до­ха до на­пре­же­ние, ни­то пред ед­на­та, ни­то пред дру­га­та вра­та.
През пър­ва­та ми­ну­та на вто­ро­то по­лу­в­ре­ме от­бо­рът на „ Чер­но­мо­рец” – Бал­чик по­лу­чи пра­во­то да из­пъл­ни еди­на­де­сет ме­т­ров на­ка­за­те­лен удар, след ка­то при на­ша ата­ка от ля­во и цен­т­ри­ра­не към Р. Ан­ге­лов /№ 23/ , по­с­ле­д­ни­ят бе фа­у­ли­ран, бли­зо до мал­ко­то на­ка­за­тел­но по­ле, от за­щи­т­ник на го­с­ти­те. Съ­ди­я­та Ан­тон Ге­нов тря­б­ва­ше да от­съ­ди и  чер­вен кар­тон на за­щи­т­ни­ка на го­с­ти­те, за из­вър­ше­но­то от не­го на­ру­ше­ние, но в Бъл­га­рия, за съ­жа­ле­ние, все още фу­т­бол­ни­те съ­дии се  съ­о­б­ра­зя­ват с от­бо­ри­те от „ А” фу­т­бол­на гру­па, с ка­п­ри­зи­те и пре­тен­ци­и­те на те­х­ни­те пре­зи­ден­ти или со­б­с­т­ве­ни­ци. Ц. Ва­ле­ри­ев /№ 15/ из­пъл­ни уда­ра от бя­ла­та то­ч­ка, но за на­ше съ­жа­ле­ние то­п­ка­та пре­ми­на над на­пре­ч­на­та гре­да. В сле­д­ва­щи­те пе­т­на­де­сет ми­ну­ти от­бо­рът на„ Чер­но­мо­рец” – Бал­чик бе­ше пъ­лен го­с­по­дар на те­ре­на. При ед­на от ата­ки­те на на­шия от­бор при цен­т­ри­ра­не в на­ка­за­тел­но­то по­ле на го­с­ти­те, то­п­ка­та сре­щ­на тя­ло­то на за­щи­т­ник от от­бо­ра на „ Ли­текс” – Ло­веч, ка­то се съ­з­да­де впе­ча­т­ле­ни­е­то, че то­п­ка­та е уда­ри­ла не­го­ва­та ръ­ка и вси­ч­ки оча­к­ва­ха си­г­на­ла на съ­ди­я­та за от­съ­ж­да­не от­но­во на 11 ме­т­ров на­ка­за­те­лен удар. В 59 ми­ну­та Е. То­до­ров /№ 22/, лю­би­ме­цът на бал­чи­ш­ка­та пу­б­ли­ка, има­ше шанс да из­ра­в­ни, при на­на­ся­не на удар в дви­же­ние към про­ти­в­ни­ко­ва­та вра­та. Усе­ща­ше се пъл­на без­по­мо­щ­ност в ре­ди­ци­те на от­бо­ра на Ло­веч, до­ри и след вли­за­не­то на Х. Янев на мя­с­то­то на С. То­до­ров. Обър­к­ва­не­то бе­ше пъл­но, въ­п­ре­ки от­п­ра­ве­ни­те ня­кол­ко уда­ра от Том и Х. Янев към на­ша­та вра­та, на ко­и­то вра­та­рят Те­мен­ли­ев ре­а­ги­ра ав­то­ри­те­т­но. В 76 ми­ну­та след из­пъл­не­ни­е­то на ъг­лов удар за от­бо­ра на„ Чер­но­мо­рец” – Бал­чик цен­т­ри­ра­на­та то­п­ка пре­х­вър­ли за­щи­т­ни­ци­те на го­с­ти­те и Б. Па­в­лов /№ 20/ от­п­ра­ви удар с гла­ва към вра­та­та на го­с­ти­те и из­ра­в­ни ре­зул­та­та. Ста­ди­о­нът из­ри­г­на. Из­ра­в­ни­тел­ни­ят гол ся­каш стре­с­на шам­пи­о­ни­те. По­с­ле­д­ва­ха по­ре­ди­ца от цен­т­ри­ра­ния на Том и уда­ри в на­ша­та вра­та от­п­ра­ве­ни от Х. Янев. Та­ка се из­ни­за и вто­ро­то по­лу­в­ре­ме на ма­ча, ка­то пу­б­ли­ка­та ве­че оча­к­ва­ше, пре­д­ви­де­ни­те по ре­г­ла­мент, две про­дъл­же­ния от 15 ми­ну­ти на сре­ща­та. За съ­жа­ле­ние на пу­б­ли­ка­та в 93 ми­ну­та на ма­ча при двой­но ра­зи­г­ра­ва­не ме­ж­ду иг­ра­чи­те на Ло­веч, вле­з­ли­ят в 79 ми­ну­та Бра­то на мя­с­то­то на Ни­ф­лор, бе из­ве­ден в чи­с­та стрел­ко­ва по­зи­ция и от­бе­ля­за по­бе­д­ния гол за го­с­ти­те.
В по­чи­в­ка­та на ма­ча се про­ве­де том­бо­ла, на ко­я­то бя­ха раз­да­де­ни мно­го на­г­ра­ди. До­б­ро впе­ча­т­ле­ние ос­та­ви и пу­б­ли­ка­та на го­с­ти­те.

Павлин ПАВЛОВ

Коментарите са затворени.