Ке­ри Бъ­лок – ли­це на Об­щи­на Бал­чик

Jun 11th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

4

Михаела Санджакян, директор на училище за чуждестранни езици “Big Ben” Балчик и Кери Бълок на церемониалното приключване на учебната година и преминаване към летни занимания.

На за­к­лю­чи­тел­ния кон­церт на учи­ли­ще­то за чу­ж­ди ези­ци “Биг-Бен” в Бал­чик ви­дя­х­ме на сце­на­та и ед­на ус­ми­х­на­та сна­ж­на же­на – Ке­ри Бъ­лок, жи­тел­ка на с.Со­ко­ло­во, общ.Бал­чик. На вси­ч­ки де­ца от чу­ж­до­е­зи­ко­во­то учи­ли­ще тя раз­да­де мал­ки по­да­ръ­ци, тъй ка­то по­з­на­ва ра­бо­та­та им и уси­ли­я­та да на­у­чат  не­й­ния ро­ден език – ан­г­лий­с­кия и им е по­ма­га­ла, кол­ко­то мо­же.

Ке­ри по­з­на­ва вси­ч­ки в Со­ко­ло­во и вси­ч­ки я по­з­на­ват. Зна­ят  я ка­то сър­ца­та ан­г­ли­чан­ка, до­ш­ла да жи­вее в Бъл­га­рия, за­що­то оби­ча на­ша­та стра­на от де­т­с­т­во­то си, ко­га­то за пър­ви път ид­ва в Зла­т­ни пя­съ­ци, а по-къ­с­но в зре­ло­ст­та си взе­ма окон­ча­тел­но ре­ше­ние да пре­ка­ра жи­во­та си сред по-ху­ба­ва при­ро­да и кли­мат, ко­е­то е и по-бла­го­п­ри­я­т­но за нея, тъй ка­то е пен­си­о­нер­ка по бо­лест.

С не­й­на­та пен­сия, с на­е­ма, по­лу­ча­ван от  все още не­про­да­де­на­та им къ­ща в Хем­п­шир, Ан­г­лия, тя на­сър­ча­ва съ­п­ру­га си Пол Бъ­лок да ра­бо­ти ус­пе­ш­но с фир­ма­та си ка­то из­вър­ш­ва об­щи ус­лу­ги в гра­ди­нар­с­т­во­то, по­чи­с­т­ва­не­то на до­мо­ве и га­ра­жи и мно­го труд за со­б­с­т­ве­на­та им мал­ка къ­ща в Со­ко­ло­во.

С Пол се за­по­з­на­ват, ко­га­то ра­бо­тят и два­ма­та в еле­к­т­ро­ра­з­п­ре­де­ли­тел­на фир­ма. Как се про­пу­с­ка та­къв мъж – Пол Бъ­лок ста­на из­ве­с­тен в Бал­чик и в ця­ла Бъл­га­рия, за­що­то 3 пъ­ти ска­ча в зим­ни­те во­ди на бал­чи­ш­ко­то мо­ре за Йор­да­но­в­ден­с­кия кръст. Та­зи своя дър­зост той по­с­ве­ща­ва на па­мет­та на своя ре­ли­ги­о­зен ба­ща, кой­то  дъл­бо­ко е ува­жа­вал то­зи пра­з­ник.

И за два­ма­та, Ке­ри и Пол, то­ва е вто­ри брак, но ща­с­т­лив. С тях жи­вее дъ­ще­ря­та на Ке­ри – Ри­а­на, ко­я­то е в 6 клас на ОУ “Св. Св.Ки­рил и Ме­то­дий” Бал­чик. Тя пре­к­ра­с­но вла­дее бъл­гар­с­ки език и е чу­де­сен пре­во­дач. Ув­ли­ча се от тан­ци­те на из­ве­с­т­на­та ве­че в ця­ла­та стра­на гру­па от До­б­рич “NNS CREW”, в ко­я­то съ­що уча­с­т­ва из­ве­с­т­но вре­ме, но по­ра­ди от­да­ле­че­но­ст­та на До­б­рич от Со­ко­ло­во, не и е удо­б­но да пъ­ту­ва. Ако про­дъл­жи да учи в До­б­рич, ка­к­то се на­дя­ва, Ри­а­на ще тан­цу­ва пак лю­би­ми­те си тан­ци. Тя ме­ч­тае за про­фе­си­я­та ди­зай­нер, за го­ля­ма къ­ща с ба­сейн, ко­е­то е ме­ч­та и на не­й­на­та май­ка, но ко­я­то за­се­га скром­но би­ту­ва в по-мал­ка, но пре­к­ра­с­но уре­де­на къ­ща.

Най – лю­би­мо­то за­ни­ма­ние на Ке­ри Бъ­лок е уча­с­ти­е­то и в Пен­си­о­нер­с­кия клуб към чи­та­ли­ще­то в се­ло­то. Осо­бе­но е бли­з­ка със се­к­ре­та­ря Ки­на Ли­по­ван­с­ка. Об­щу­ва ак­ти­в­но в Ин­тер­нет с бъл­га­ри и чу­ж­ден­ци, ка­то пре­ди вси­ч­ко тя ре­к­ла­ми­ра при­ро­до­съ­о­б­ра­з­ния на­чин на жи­вот в Бъл­га­рия, ху­бо­с­ти­те на оте­че­с­т­во­то ни, ви­де­ни с въз­хи­ще­ние от нея. Опи­т­ва се да на­у­чи бъл­гар­с­ки език ка­то об­щу­ва с мно­го и раз­ли­ч­ни хо­ра. И ус­пя­ва.

За пра­з­ни­ка на Бал­чик за нея бе на­п­ра­вен филм ка­то за ед­но от ли­ца­та на Об­щи­на­та. Тя е мно­го гор­да и ща­с­т­ли­ва с то­зи факт и бла­го­да­ри на вси­ч­ки, ко­и­то са я но­ми­ни­ра­ли за та­ко­ва при­з­на­ние.

Ке­ри ме по­ка­ни на го­с­ти, ко­е­то е бъл­гар­с­ки оби­чай – не­по­с­ре­д­с­т­ве­но­то го­с­то­п­ри­ем­с­т­во. По­ле­ка-ле­ка тя и се­мей­с­т­во­то и ста­ват част от на­ше­то би­тие и от на­ша­та кул­ту­ра.

До­б­ре до­ш­ли при нас.

Ма­ру­ся КО­С­ТО­ВА

 

 

 

 

Коментарите са затворени.