Съобщения от ОДП Полиция

Jun 11th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

На 9 юни, око­ло 06:40 ча­са е по­лу­че­но съ­о­б­ще­ние за въз­ни­к­на­ло ПТП на око­ло­в­ръ­с­тен път на с. Сте­фа­но­во, общ. До­б­ри­ч­ка. На мя­с­то е ус­та­но­ве­но, че во­дач на лек ав­то­мо­бил “Деу”, с до­б­ри­ч­ка ре­ги­с­т­ра­ция дви­жей­ки се по път от к.к. “Ал­бе­на” по­со­ка град До­б­рич, по­ра­ди дви­же­ние с не­съ­о­б­ра­зе­на ско­рост на ляв за­вой на­пу­с­ка пъ­т­но­то пла­т­но и се уд­ря в край­пъ­т­но дър­во. Всле­д­с­т­вие на на­с­тъ­пи­ло­то ПТП, е по­с­т­ра­дал во­да­ча на МПС, кой­то е на­с­та­нен в МБАЛ До­б­рич с фра­к­ту­ри на до­л­ни край­ни­ци, таз, ре­б­ра и е с ко­мо­цио, без опа­с­ност за жи­во­та. По ав­то­мо­би­ла са на­не­се­ни зна­чи­тел­ни ма­те­ри­ал­ни ще­ти. По слу­чая се ра­бо­ти в ус­ло­ви­я­та на до­съ­де­б­но про­из­во­д­с­т­во по опи­са на Вто­ро РУП До­б­рич.

* * *

На 9 юни, око­ло 08:30 ча­са е по­лу­че­но съ­о­б­ще­ние за из­вър­ше­на кра­ж­ба от имот на­хо­дящ се на те­ри­то­ри­я­та на с. Кар­ву­на, общ. Бал­чик. Ус­та­но­ве­но е, че за вре­ме­то от 17:00 ча­са на 6 юни до 08:30 ча­са на 9 юни, чрез взлом не­из­ве­с­тен из­вър­ши­тел е про­ни­к­нал в имо­та. По дан­ни на тъ­жи­те­ля е из­вър­ше­на кра­ж­ба на 240 ли­т­ра ди­зе­ло­во го­ри­во и два броя аку­му­ла­тор­ни ба­те­рии. По слу­чая е об­ра­зу­ва­но до­съ­де­б­но про­из­во­д­с­т­во по опи­са на Вто­ро РУП До­б­рич.

* * *

На 9 юни, око­ло 14:10 ча­са е по­лу­че­но съ­о­б­ще­ние за въз­ни­к­нал по­жар в зе­ме­дел­с­ка ни­ва, юж­но от гро­би­щен парк на град Ша­б­ла. Из­п­ра­те­ни­те еки­пи на РСПБЗН Ша­б­ла ус­пя­ват в 16:05 ча­са да по­ту­шат огъ­ня. Всле­д­с­т­вие на по­жа­ра са уни­що­же­ни око­ло 10 дка с ече­мик, спа­се­ни са при­ле­жа­щи­те 34 дка. При­чи­ни­те за въз­ни­к­ва­не­то на ин­ци­ден­та са в про­цес на изя­с­ня­ва­не. По слу­чая е об­ра­зу­ва­но до­съ­де­б­но про­из­во­д­с­т­во по опи­са на Районно управление Ша­б­ла.

* * *

На 1 юни, око­ло 06:00 ча­са в град Бал­чик, ав­то­па­т­рул спи­рат за про­вер­ка лек ав­то­мо­бил “Мер­це­дес” с ан­г­лий­с­ка ре­ги­с­т­ра­ция. При по­с­ле­д­ва­ла­та про­вер­ка за упо­т­ре­ба на ал­ко­хол, с те­х­ни­че­с­ко ци­ф­ро­ва­та ин­ди­ка­ция от­чи­та на­ли­чи­е­то на 2,22 про­ми­ла в из­ди­ша­ния от во­да­ча въз­дух. С по­ли­цей­с­ка мяр­ка за срок от 24 ча­са в РУП Бал­чик е за­дър­жан ан­г­лий­с­кия гра­ж­да­нин Ш.К. (44 г.). По слу­чая е об­ра­зу­ва­но бър­зо по­ли­цей­с­ко про­из­во­д­с­т­во.

 * * *

На 28 май в РУП Ал­бе­на е по­лу­че­но съ­о­б­ще­ние за са­мо­дел­но взри­в­но ус­т­рой­с­т­во /СВУ/, в хо­тел­с­ки ком­п­лекс на те­ри­то­ри­я­та на К.К. Ал­бе­на. На мя­с­то са из­п­ра­те­ни по­ли­цей­с­ки слу­жи­те­ли, ко­и­то след об­с­то­ен пре­г­лед на вси­ч­ки стаи и по­ме­ще­ния на ком­п­ле­к­са не ус­та­но­вя­ват на­ли­чи­е­то на взри­в­но ве­ще­с­т­во. Пер­со­на­ла и на­с­та­не­ни­те ту­ри­с­ти са пре­на­со­че­ни към дру­ги хо­те­ли, ка­то ком­п­ле­к­са е за­пе­ча­тан и се ох­ра­ня­ва за срок от 24 ча­са. Днес от­но­во ще бъ­де из­вър­ше­на про­вер­ка за на­ли­чи­е­то на СВУ.

* * *

 На съ­ща­та да­та око­ло 23:22 ча­са е по­лу­че­но съ­о­б­ще­ние за СВУ в пи­тей­но за­ве­де­ние на те­ри­то­ри­я­та на К.К. Ал­бе­на. При из­вър­ше­на­та про­вер­ка от по­ли­цей­с­ки­те слу­жи­те­ли, в за­ве­де­ни­е­то не са от­к­ри­ти СВУ. Уп­ра­ви­те­лят на за­ве­де­ни­е­то е за­по­з­нат със слу­чая, съ­щия от­ка­з­ва за­пе­ча­т­ва­не на сгра­да­та за срок от 24 ча­са и по не­го­во же­ла­ние обе­к­та про­дъл­жа­ва ра­бо­та.

Коментарите са затворени.