Ша­х­ма­т­на ака­де­мия “Ана­то­лий Кар­пов” в КК “Албена”

Jun 11th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, СПОРТ

“В жи­во­та, за раз­ли­ка от ша­ха, иг­ра­та про­дъл­жа­ва и след ма­та” /Ай­зък Ази­мов/

2

ШК “Балчик”, с председател Красимир Кирчев и участниците в шахматната академия “Анатолий Карпов” в Албена.                                                                                                                      

Фото: М. КОСТОВА

За пър­ви път в Бъл­га­рия от­во­ри вра­ти ша­х­ма­т­на ака­де­мия ” Ана­то­лий Кар­пов”.  Тя е ос­но­ва­на от 12-тия све­то­вен шам­пи­он по ша­х­мат- Ана­то­лий Кар­пов. Той ос­та­ва в ис­то­ри­я­та с то­ва, че е спе­че­лил над 150 тур­ни­ра. То­ва е не­на­д­ми­нат ре­корд. На 3.05 2014 г. в к.к. ” Ал­бе­на” се про­ве­де се­анс на гм А. Кар­пов. В не­го взе­ха уча­с­тие 20 де­ца от Бъл­га­рия и чу­ж­би­на. Ру­с­ки­ят гро­с­май­с­тор спе­че­ли 16 пар­тии и 4 за­вър­ши на­ра­в­но. Об­щи­ят ре­зул­тат е 18:2.     ШК “Бал­чик” бе­ше пре­д­с­та­вен от две мом­че­та – Све­то­с­лав Ни­ков от 5 кл. ОУ ” Св. Св. Ки­рил и Ме­то­дий” и Да­на­ил Ен­чев – 1 кл. ОУ ” Ан­тим I “.За го­ля­мо съ­жа­ле­ние и два­ма­та за­гу­би­ха, но ос­та­на удо­вол­с­т­ви­е­то, че са иг­ра­ли с ве­ли­кия Кар­пов. От 1 до 9 юни, по ме­се­ч­ния план на ша­х­ма­т­на­та ака­де­мия се про­ве­де се­сия, в ко­я­то взе­ха уча­с­тие 31дър­жа­ви от 5 кон­ти­нен­та.

При­съ­с­т­ва­ха 81 ша­х­ма­ти­с­ти с ме­ж­ду­на­ро­д­ни зва­ния – 34 гро­с­май­с­то­ри, 31 ме­ж­ду­на­ро­д­ни май­с­то­ри, 13 фи­де­май­с­то­ри, 3 на­ци­о­нал­ни май­с­то­ри. Сред уча­с­т­ни­ци­те ли­ча­ха име­на­та на све­то­в­но­и­з­ве­с­т­ни гро­с­май­с­то­ри – Иван Че­па­ри­нов, Ки­рил Ге­ор­ги­ев, Вла­ди­мир Ако­пян, Ти­г­ран Пе­т­ро­сян, Дра­ган Со­лак. На то­зи ша­х­ма­тен фо­рум уча­с­т­ва­ха и 4 пре­д­с­та­ви­те­ли на ШК “Бал­чик” – Пла­мен Пе­т­ров, Сте­ли­ян Ми­чев, Хри­с­то Ген­чев и Иван Пей­чев. От­ли­ч­но се пре­д­с­та­ви от­но­во Пла­мен Пе­т­ров. След пър­во­то мя­с­то през ми­на­ла­та го­ди­на в Пло­в­див, се­га ус­пя да се кла­си­ра на вто­ро мя­с­то в сво­я­та гру­па /ЕЛО 1900-2050/. Той по­ка­за по без­с­по­рен на­чин, че слу­чай­но­с­ти в ша­ха ня­ма. Не­го­ви­те ус­пе­хи са плод на мно­го труд и по­с­то­ян­с­т­во. В иг­ра­та му има­ше мно­го фан­та­зия. Той на­п­ра­ви бле­с­тя­щи ата­ки, с не­от­ра­зи­ми ма­го­ви за­п­ла­хи.

Де­бю­тан­тът на то­зи ша­х­ма­тен фе­с­ти­вал Сте­ли­ян Ми­чев, се пре­д­с­та­ви чу­де­с­но. Още с пър­во­то си уча­с­тие, той ус­пя да взе­ме на­г­ра­да – 4 мя­с­то в сво­я­та гру­па /ЕЛО 0-1500/.по­ка­за за­ви­д­но са­мо­о­б­ла­да­ние в ня­кои тру­д­ни мо­мен­ти и спе­че­ли сре­щу про­ти­в­ни­ци с по-ви­сок рей­тинг. В не­го­во­то пре­д­с­та­вя­не ня­ма­ше ни­що из­не­на­д­ва­що, тъй ка­то той е опи­тен иг­рач с ре­до­в­но уча­с­тие на вси­ч­ки ме­с­т­ни тур­ни­ри. Дру­ги­те ни два­ма уча­с­т­ни­ци – Хри­с­то Ген­чев и Иван Пей­чев иг­ра­ха до­б­ре, но ли­п­са­та на опит в та­ки­ва сил­ни ша­х­ма­т­ни про­я­ви, си ка­за ду­ма­та. И два­ма­та по­ка­за­ха бор­бен дух и не­при­ми­ри­мост в тър­се­не на по­бе­да­та. Ис­к­ре­но се на­дя­вам, че те­зи ус­пе­хи ще при­в­ле­кат мно­го но­ви и мла­ди по­чи­та­те­ли на крал­с­ка­та иг­ра.

По вре­ме на ака­де­ми­я­та ще се про­ве­дат се­сии и в сле­д­ва­щи­те ме­се­ци, ка­к­то сле­д­ва:

10-20.06.2014г.

01-10.07.2014г.

01-10.08.2014г.

01-10.09.2014г.

Вси­ч­ки се­сии ще се про­ве­дат в к.к. “Ал­бе­на”, в хо­тел “Аме­лия”.

Кра­си­мир КИР­ЧЕВ, Пре­д­се­да­тел на ШК “Бал­чик” 

 

 

Коментарите са затворени.