Да бъ­дем по-до­б­ри чрез из­ку­с­т­во­то

Jun 11th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО, ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

1

Валя Машкарова, директор на УБГ Балчик, Калин Радков, озеленител в УБГ и студенти от Шуменския университет “К. Преславски”, специалност “Педагогика на изобразителното изкуство, с преподаватели доц. Димитър Балкански и гл. ас. Светлозар Чилингиров – на релаксираща учебна практика.

 

На 30 май 2014 г. в УБГ Бал­чик бе­ше пре­д­с­та­ве­на ху­до­же­с­т­ве­на из­ло­ж­ба на сту­ден­ти от Шу­мен­с­ки уни­вер­си­тет “К.Пре­с­ла­в­с­ки” със спе­ци­ал­ност “Пе­да­го­ги­ка на изо­б­ра­зи­тел­но­то из­ку­с­т­во”. В дъ­ж­до­в­ния май­с­ки ден при­я­т­но ни из­не­на­да­ха сту­ден­ти­те от ІІ до ІV курс: Ка­лин­ка До­б­ре­ва, До­б­ро­ми­ра Ди­ми­т­ро­ва, Йо­а­на Сто­я­но­ва, Хри­с­ти­на Хри­с­то­ва, Мая На­й­де­но­ва, Сви­лен Зе­ме­дел­с­ки, Иван Пе­т­ков и др., с ръ­ко­во­ди­те­ли доц.Ди­ми­тър Бал­кан­с­ки и гл.ас. Све­т­ло­зар Чи­лин­ги­ров. Из­ло­ж­ба­та от­к­ри Ва­ля Ма­ш­ка­ро­ва, уп­ра­ви­тел на УБГ Бал­чик, ко­я­то по­д­чер­та, че то­зи вид съ­би­тия тря­б­ва да се пре­вър­нат в за­по­м­ня­ща се от вси­ч­ки тра­ди­ция. Из­ло­же­ни­те кар­ти­ни са с ма­с­ле­ни бои, туш и ак­ва­рел. Сту­ден­ти­те обя­с­ни­ха те­х­ни­ка­та на ак­ва­рел­ния мо­лив, а по­с­ле с мо­к­ра че­т­ка да се из­тъ­к­нат по­лу­то­но­ве­те.

Мла­ди­те ху­до­ж­ни­ци ни за­по­з­на­ха с мно­го но­ви чу­де­сии при из­по­л­з­ва­не на изо­б­ра­зи­тел­ни­те сре­д­с­т­ва, а то­ва по­д­с­ка­з­ва кол­ко уси­лия е стру­ва­ло то­ва и на те­х­ни­те пре­по­да­ва­те­ли. В мно­го от кар­ти­ни­те е изо­б­ра­зен град Бал­чик, Бал­чи­ш­ки­ят  Дво­рец, от­къ­де­то за­по­ч­ва и за­вър­ш­ва на­ши­ят бял град. Про­с­то­та, пра­в­ди­вост, въ­о­б­ра­же­ние, стрем­ле­ния, ин­те­ре­с­ни ви­ж­да­ния и най-ва­ж­но­то – не­по­с­ре­д­с­т­ве­на до­с­тъ­п­ност в ху­до­же­с­т­ве­ни­те пре­въ­п­лъ­ще­ния ще от­к­рие зри­те­лят. Ут­вър­ж­да­ва­щи­те се ав­то­ри с гра­ци­о­з­ност, пре­ци­з­ност и май­с­тор­с­т­во са изо­б­ра­зи­ли Не­й­но Ве­ли­че­с­т­во При­ро­да­та и вси­ч­ко оно­ва, ко­е­то Тя ни е за­ве­ща­ла.

Ми­с­ле­но се за­пи­тах, ако по­д­ми­неш ед­на гра­ди­на, при­мер­но на­ша­та Бал­чи­ш­ка бо­та­ни­че­с­ка гра­ди­на и не я при­е­меш със сво­и­те се­ти­ва, мо­же би ни­ко­га ня­ма да раз­бе­реш без­к­рай­ни­те ре­ди­ца ху­до­ж­ни­ци, по­тъ­на­ли в де­б­ри­те на изо­б­ра­зи­тел­но­то из­ку­с­т­во. Вси­ч­ки мла­ди ав­то­ри са се стре­ми­ли да до­ко­с­нат не­ви­ди­ма­та и все­о­п­ро­ща­ва­ща то­п­ли­на, ко­я­то из­лъ­ч­ват цве­то­ве­те и те­х­ни­те ню­ан­си. Ба­г­ри­те на Не­й­но Ве­ли­че­с­т­во При­ро­да­та, ко­я­то тря­б­ва не са­мо да я изо­б­ра­зя­ва­ме във вси­ч­ки­те и фор­ми, но и да я по­д­дър­жа­ме, обо­га­тя­ва­ме и съ­х­ра­ня­ва­ме ка­то ста­нем по-до­б­ри, по-мъ­д­ри в ди­а­ло­га, да про­ща­ва­ме, пре­ди да по­е­мем по пъ­тя на от­го­вор­но­с­ти­те през вси­ч­ки пре­д­с­то­я­щи дни.

Ге­ор­ги ЙО­В­ЧЕВ 

 

Коментарите са затворени.