Инсталация за биогаз “Момчил”

Jun 11th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Пър­ва­та у нас ин­с­та­ла­ция за био­газ “Мом­чил”, ко­я­то съ­що е на “Ал­бе­на” АД, е удо­с­то­е­на с пла­ти­нен пла­кет от Ев­ро­пей­с­ка­та ко­ми­сия.  Ком­па­ни­я­та за­по­ч­ва и пре­ра­бо­т­ка на хра­ни­тел­ни­те от­па­дъ­ци, ге­не­ри­ра­ни от хо­те­ли и ре­с­то­ран­ти в ку­рор­aта.  

„Албена“ АД, което е собственик на дружеството „Перпетуум Мобиле БГ“ АД , ще инвестира нови седем милиона лева в изграждането на втора инсталация за биогаз, съобщи пред журналисти Славчо Гигов  изпълнителен директор на „Перпетуум Мобиле БГ“.

Първата у нас такава инсталация също е на туристическата компания и е в местността Момчил, край Балчик. Тя работи от септември миналата година. Мощността й е с мощност 1 мегават електрическа и 1 мегават топлинна енергия.Инвестицията там е 7,3 млн. лева.  От това лято ще започне да произвежда и биологична тор, с която ще се торят същите полета, от които идва суровината. Предстои в централата да се направи допълнителна инвестиция от 1 млн. лева, която ще даде възможност да се преработват хранителните отпадъци, които се генерират от хотели и ресторанти в комплекса. Крайният продукт отново ще е биологична тор, която ще се използва в земеделието.  Очаква се тази допълнителна дейност да стартира в края на новия туристически сезон.  Предвижданията са в началото годишната преработка да е 2-3 хиляди тона.

Електрическата енергия, която се произвежда от централа „Момчил“ влиза директно в националната електропреносна мрежа, а топлинната енергия се оползотворява в оранжерия, която е изградена в района на централата. На площ от два декара се отглеждат  домати и краставици. Има потенциал оранжерията да стане близо десет декара и да работи целогодишно . Ще се отглеждат както зеленчуци, така и плодове, евентуално ягоди, които ще са за нуждите на комплекса, обясни Гигов. Продуктите от централата ще се използват за торене на всички земеделски площи, които обработва фирмата на „Албена“АД „Еко Агро“.

Планира се изграждане на втора инсталация за биогаз в стопанството на „Албена автотранс“, непосредствено до курорта Албена. Цялата топлинна енергия, която е произведена там, ще влиза в комплекса Албена. С това ще се удължи сезонът, тъй като отоплението на хотелите ще стане много по-достъпно от икономическа гледна точка. Ще позволи да има и целогодишни хотели. Предвижданията са това да са „Фламинго гранд“ и „Добруджа“, след реконструкцията му. Новата инвестиция ще даде възможност да има и открити басейни, които през по-хладните месеци да бъдат отоплявани. Част от топлинната енергия от новата централа ще се използва за басейните на аквапарка, така той ще може да бъде отворен още от април. Централата отново ще е с мощност 1 мегават. Планира се да бъде изградена през следващите една-две години. Инвестицията също ще е около 7 милиона лева.

Използването на енергията на слънцето е другата голяма перспектива пред комплекса от икономическа гледна точка, каза Славчо Гигов. Правят се разчети за използването на слънчевата енергия за нуждите на хотелите.

НДТ

 

Коментарите са затворени.