Публична покана за пре­д­с­та­вя­не на офер­ти

Jun 11th, 2014 | От | Category: ДРУГИ, Общински новини

Пре­д­мет на по­ръ­ч­ка­та: До­с­та­в­ка и мон­таж на обо­ру­д­ва­не за До­ма­шен со­ци­а­лен па­т­ро­наж  –  гр. Бал­чик

Кра­ен срок за по­лу­ча­ва­не на офер­ти: 16:00 ча­са на 17.06.2014  г.

Ли­це за при­е­ма­не на офер­ти­те: Кра­си­ми­ра Ко­с­то­ва

Коментарите са затворени.