“Веселие” покори и Златна Прага

Dec 8th, 2010 | От | Category: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Ста­ва въ­п­рос за Ра­бо­т­ни­че­с­кия тан­цов съ­с­тав „Ве­се­лие” при ч-ще „В.Ле­в­с­ки” Бал­чик, кой­то в на­ча­ло­то на м.но­ем­в­ри се пре­д­с­та­ви на Ме­ж­ду­на­ро­д­ния фол­к­ло­рен фе­с­ти­вал в сто­ли­ца­та на Че­хия. Уча­с­т­ва­ли са 50 тан­цо­ви съ­с­та­ва с над хи­ля­да из­пъл­ни­те­ли от Бъл­га­рия, Ита­лия, Чер­на го­ра, Бо­с­на, Сър­бия, Гър­ция, Сло­ве­ния, Ук­рай­на, Ру­мъ­ния.

Съ­би­ти­е­то се про­ве­ж­да в кон­фе­рен­т­на­та за­ла на Топ хо­тел „Пра­га 4”.  Ре­дът на на­шия съ­с­тав е към края на про­г­ра­ма­та, ко­е­то не е опо­ве­с­те­но от ор­га­ни­за­то­ри­те и то­ва обър­к­ва про­г­ра­ма­та на бъл­гар­с­кия по­с­ла­ник в Че­хия. Въ­п­ре­ки то­ва той на­ми­ра вре­ме и по­се­ща­ва на­ши­те тан­цьо­ри от „Ве­се­лие”. Вси­ч­ко си ид­ва на мя­с­то­то, ко­га­то на­ши­те бал­чи­к­лии се по­я­вя­ват на сце­на­та и из­пъл­не­ни­я­та им са по­д­чи­не­ни на пла­с­ти­че­с­кия ри­тъм и тан­цо­ва ду­ше­в­ност. При из­пъл­не­ни­е­то на ки­т­ка­та бъл­гар­с­ки хо­ра от вси­ч­ки ет­но­г­ра­ф­с­ки об­ла­с­ти на Бъл­га­рия пу­б­ли­ка­та при­та­я­ва дъх. /То­ва на­у­чих от те­ле­фо­нен раз­го­вор с Пе­тер Ада­мец и Ма­лий Фран­ка, жур­на­ли­с­ти на в.”Ме­т­ро”. А при из­пъл­не­ни­е­то на до­б­ру­джан­с­ки­те тан­ци, раз­ра­бо­т­ка на мъ­ж­ко­то мо­ми­че Га­ля Га­в­ра­и­ло­ва, ап­ло­ди­с­мен­ти­те взри­вя­ват за­ла­та с въз­к­ли­ца­ни­я­та:”Бъл­га­рия! Бъл­га­рия! Стра­хо­т­ни сте!”
Зри­те­ли­те ос­та­ват въз­хи­те­ни от сце­ни­ч­ни­те ко­с­тю­ми, бъл­гар­с­ка­та на­ро­д­на но­сия, бъл­гар­с­ки­те цър­ву­ли, на­ву­ща, до­б­ру­джан­с­ки­те мно­го­ки­т­ни чум­бе­ри, с дъл­ги ре­с­ни­ци и осо­бе­но от тем­пе­ра­мен­т­ни­те бал­чи­ш­ки тан­цьор­ки. Впе­ча­т­ля­ва­ли са и на­ши­те юна­ш­ки по­т­ро­п­ва­ния, сър­ца­ти про­ви­к­ва­ния и уди­ви­тел­ни­те за пу­б­ли­ка­та из­с­вир­ва­ния. До­б­ру­джа­не­цът стъ­п­ва здра­во на зе­мя­та, ко­я­то го е ро­ди­ла и ко­я­то той оби­ча. Чрез танц на­ши­те из­пъл­ни­те­ли по­ка­з­ват как се сее жи­то­то и бо­бът, как се при­би­ра ре­кол­та­та, как се ве­се­ли бъл­га­ри­нът в ху­мо­ри­с­ти­ч­ния танц на гур­ко­в­ли­я­та Ма­рин Ст.Бе­ли­ва­нов, кой­то оби­ра ова­ци­и­те на пу­б­ли­ка­та.
„Ве­се­лие” до­ка­з­ва и в Че­хия, че бъл­га­ри­нът е здрав, жи­лав, мно­го тру­до­лю­бив, не се пре­да­ва и не се пре­чу­п­ва. А с тан­ци­те си по­ка­з­ва част от своя жи­вот, от сво­я­та при­ро­да, от ис­то­ри­я­та, ко­я­то е съ­х­ра­нил. Не­с­лу­чай­ни са и по­ка­ни­те за на­шия тан­цов съ­с­тав от Ита­лия, Сло­ве­ния, Хър­ва­т­с­ко и Сър­бия.В по­чи­в­ния ден тан­цьо­ри­те по­се­ща­ват ка­те­д­ра­ла­та „Св.Вит”, къ­де­то със стъ­к­ло­пис са изо­б­ра­зе­ни на­ши­те Св.Св.Ки­рил и Ме­то­дий. Впе­ча­т­ле­ни са от Кар­ло­вия мост с 30-те ста­туи, до­ко­с­на­ли с ръ­ка ико­на­та на Св.Ян от Не­по­мо­ук, на­б­лю­да­ва­ли са па­ра­да на 12-те апо­с­то­ли и ча­со­в­ни­ко­ва­та ку­ла до па­ме­т­ни­ка на Ян Хус. Не ус­пе­ли да по­се­тят бъл­гар­с­ко­то учи­ли­ще „П.Бе­рон” и цър­к­ва­та „Св.Св.Ки­рил и Ме­то­дий”. За ща­с­тие на връ­ща­не са ви­де­ли му­зи­кал­на Ви­е­на.Вси­ч­ко то­ва е бла­го­да­ре­ние на без­ко­ри­с­т­на­та фи­нан­со­ва по­мощ на Об­щи­на Бал­чик, Ми­ха­ил Бал­та­ш­ки-уп­ра­ви­тел на „Зах.из­де­лия” ООД Вар­на в Бал­чик; Ата­нас Же­чев – зе­ме­дел­с­ки про­из­во­ди­тел; Сте­фан Ка­ров от Па­паз Олио; ЗК „Чер­но мо­ре – Бал­чик” с пре­д­се­да­тел Мл.Мар­ти­нов.
Мо­же би „Ве­се­лие” от Бал­чик до­ка­за на све­та, че вси­ч­ко е в сфе­ра­та на вя­ра­та и на на­де­ж­да­та, че то­ва, ко­е­то по­ка­за­ха е ста­на­ло до­с­то­я­ние и при­на­д­ле­жи на мно­го хо­ра, а то­ва е ед­на от ос­но­в­ни­те за­да­чи на тан­цо­во­то из­ку­с­т­во.

Георги ЙОВЧЕВ

Коментарите са затворени.