Нищо не можа да ги спре

May 28th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, СПОРТ

skla1

На 18 май 2014 г. за вто­ри път на­ши­ят град ста­на до­ма­кин на ле­ко­а­т­ле­ти­че­с­кия тур­нир по хвър­ля­ния „Ди­ни­со­по­лис”. Не­за­ви­си­мо от не­пре­къ­с­на­ти­те ме­те­о­ро­ло­ги­че­с­ки из­не­на­ди – си­лен вя­тър, дъжд, слън­це, све­т­ка­ви­ци-на старт за­с­та­на­ха 8 от­бо­ра: АК „Ге­ор­ги Дъ­ков” /Пле­вен/; СКЛА „Чер­но мо­ре 2005” /Бал­чик/; СКЛА „Ат­лет” /Кар­но­бат/; „До­б­ру­джа 99” /До­б­рич/; СКЛА „Вая 94” /Бур­гас/; ЛК „Виа Ат­ле­ти­ка” /Раз­г­рад/; „Чер­но мо­ре – Ат­ле­тик” /Вар­на/; „Кла­са” /Со­фия/. Бя­ха за­я­ве­ни 93съ­с­те­за­те­ли в 15 ле­ко­а­т­ле­ти­че­с­ки ди­с­ци­п­ли­ни от вси­ч­ки въз­ра­с­то­ви гру­пи.

„Здрав дух в здра­во тя­ло”- то­ва де­мон­с­т­ри­ра­ха вси­ч­ки уча­с­т­ни­ци в тур­ни­ра ка­то за­по­ч­нем от гла­в­ния съ­дия Си­ме­он Шма­ри­ев, пре­д­с­та­ви­те­ля на БФЛА Ан­тон Бо­нов, тре­ньо­ри­те, де­жур­ния ле­кар д-р Иво Вой­чев, съ­с­те­за­те­ли­те и не­й­но ве­ли­че­с­т­во – пу­б­ли­ка­та, сред ко­я­то ос­вен въз­тор­же­ни чи­чо­в­ци, ле­ли, ба­т­ко­в­ци, ка­ки, май­ки, ба­щи бе­ше и най-въз­ра­с­т­ни­ят – бал­чи­к­ли­я­та Ге­ор­ги Стан­чев, 76-го­ди­шен и най-мал­ка­та до­б­ри­ч­лий­ка Али­сия Ба­е­ва, на ко­я­то ве­че се бя­ха по­ка­за­ли пър­ви­те две зъ­б­че­та.

А ето и име­на­та на но­ви­те шам­пи­о­ни на II тур­нир „Ди­о­ни­со­по­лис „.

Хвър­ля­не на то­п­ка, 2 кг., мо­ми­че­та, до 14 г.: 1.Яна Ко­п­че­ва /Пле­вен/; 2.Де­ни­ца По­по­ва /До­б­рич/;3. Ма­рия-Ма­г­да­ле­на Аб­ра­ше­ва /Бал­чик/

Хвър­ля­не на то­п­ка, 2 кг., мом­че­та, до 14 г.:1.Ра­дан Или­ев /Пле­вен/ 2.Сто­ян Ди­ми­т­ров /Раз­г­рад/; 3.Пе­тър Сто­я­нов /До­б­рич/.

Чук, мом­че­та, до 16 г.: 1.Алекс Хри­с­тов /Кар­но­бат/; 2.До­н­чо Ата­на­сов /Бур­гас/;3.Цве­тан Ра­дев /Кар­но­бат/;

Гю­ле, юно­ши, мл.въз­раст: 1.Ни­ко­лай Пе­т­ров; 2.Ми­ха­ил Ми­хай­лов /До­б­рич/; 3.Ни­ко­ла Ми­хов /До­б­рич/.

Чук, мом­че­та, до 14 г.:1.Ва­лен­тин Ан­д­ре­ев /Бал­чик/; 2.Сто­ян Ди­ми­т­ров /Раз­г­рад/; 3.Да­ни­ел Ала­т­раш  /Бал­чик/.

Гю­ле, мом­че­та, до 16 г.:1.Га­лин Цве­т­ков /Бур­гас/; 2.Ди­ми­т­рин Ди­ми­т­ров /До­б­рич/; 3.Ка­ло­ян Ми­т­ков /До­б­рич/.

Ко­пие,юно­ши, ст.въз­раст: 1.Ви­ли­мир Ка­ра­и­ва­нов /Бал­чик/;2.Ар­кан Йор­да­нов /вар­на/;3.Ге­ор­ги Ге­ор­ги­ев /До­б­рич/.

Чук, мъ­же:1. Ай­хан Ап­ти /Бал­чик/; 2.Здра­в­ко Ди­ми­т­ров /Со­фия/; 3.Све­то­с­лав Бо­ри­сов /Бал­чик/.

Чук, юно­ши, мл.въз­раст: 1. Ни­ко­ла Ми­хов /До­б­рич/;2.Йор­дан Ма­ри­нов /Раз­г­рад/; 3. Хри­с­то Бан­ков /Бал­чик/.

Чук, де­вой­ки, мл.въз­раст: Гер­га­на Сто­ен­че­ва /Пле­вен/; 2.Еле­на Стра­ти­е­ва /Бур­гас/; 3. Ми­ха­е­ла Ве­ли­ч­ко­ва /Бал­чик/.

Чук, мо­ми­че­та до 14 г.: 1.Ма­рия-Ма­г­да­ле­на Аб­ра­ше­ва /Бал­чик/; 2. Яна Ко­п­че­ва /Пле­вен/; 3. Же­ня Ан­д­ре­е­ва /Бал­чик/.

Гю­ле, де­вой­ки, мл.въз­раст: 1.Яна Ко­п­че­ва /Пле­вен/; 2.Ми­ха­е­ла Ве­ли­ко­ва /Бал­чик/; 3.На­де­ж­да Ди­ми­т­ро­ва /Вар­на/.

Чук, де­вой­ки, ст.въз­раст: 1.Ан­то­ния Ще­ре­ва /Кар­но­бат/; 2. Ека­те­ри­на Ди­мо­ва /Бал­чик/; 3.Гер­га­на Ива­но­ва /Бал­чик/.

Чук, юно­ши, ст.въз­раст: 1.Да­ни­ел Джа­ха­ни ; 2.Пе­тър Кру­мов /Вар­на/; 3.Ге­ор­ги Хри­с­тов /Бал­чик/.

Диск, юно­ши, мл.въз­раст: 1. Ни­ко­лай Пе­т­ров /До­б­рич/; 2. Ге­ор­ги Ди­мов /До­б­рич/; 3. Ге­ор­ги Тер­зи­ев /Бур­гас/.

С по­с­ти­г­на­ти ре­зул­та­ти, по-до­б­ри от пре­ди­ш­ни­те, мо­гат да се по­х­ва­лят Да­ни­ел Джа­ха­ни, Да­ни­ел Ала­т­раш, Ге­ор­ги Хри­с­тов, Ви­ли­мир Ка­ра­и­ва­нов, Йо­а­на Пе­т­ро­ва – вси­ч­ки съ­с­те­за­те­ли от Бал­чик. От­но­во сред зри­те­ли­те бе­ше и кме­тът на на­ша­та об­щи­на Ни­ко­лай Ан­ге­лов, кой­то дъл­го се за­се­дя пред се­к­то­ра по хвър­ля­не на чук и мя­та­не на диск, за­е­д­но със Са­ва Ти­хо­лов, PR на ОбА Бал­чик.

За пръв но­си­тел на ку­па „Ди­о­ни­со­по­лис” е бал­чи­ш­ки­ят из­тъ­к­нат съ­с­те­за­тел по хвър­ля­не на чук Ай­хан Ап­ти, кой­то гор­до я вди­г­на над гла­ва­та си, с нов ре­корд на тур­ни­ра.

В край­но­то кла­си­ра­не по ме­да­ли бал­чи­к­лии са от­но­во пър­ви, не са­мо с по-до­б­ри­те си спор­т­ни ре­зул­та­ти, но то­зи път бя­ха с по-ви­сок, не са­мо спор­тен дух, ко­е­то про­ли­ча най-ве­че при из­т­ро­п­ва­не­то на тра­ди­ци­он­но­то кръ­ш­но бъл­гар­с­ко хо­ро, в края на шам­пи­о­на­та.

Георги ЙОВЧЕВ

 

Коментарите са затворени.