23 Фестивал “Процес Пространство”

May 28th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

„Про­цес  Про­с­т­ран­с­т­во” е ме­ж­ду­на­ро­ден фе­с­ти­вал за съ­в­ре­мен­но из­ку­с­т­во, кой­то се про­ве­ж­да ве­че 23 го­ди­ни. Във фе­с­ти­ва­ла се вклю­ч­ват ви­зу­ал­ни ар­ти­с­ти, пър­фор­ме­ри, му­зи­кан­ти и т.н. Той се про­ве­ж­да в град Бал­чик, кой­то е по сво­я­та съ­щ­ност ко­с­мо­по­ли­тен, тъй ка­то ос­вен бъл­га­ри има и ру­мън­с­ко, тур­с­ко, ци­ган­с­ко, ев­рей­с­ко и пр. мал­цин­с­т­ва.

Съ­би­ти­е­то ще се съ­с­тои през пър­ва­та по­ло­ви­на на м. юни и ор­га­ни­за­то­ри­те по­е­мат вси­ч­ки раз­хо­ди, с из­к­лю­че­ние на пъ­т­ни­те. За цел­та е ну­ж­но да се за­я­вят пър­во­на­чал­но про­е­к­ти­те и не­об­хо­ди­ми­те за тях ма­те­ри­а­ли­те, за да мо­гат да се до­с­та­вят на мя­с­то.

До­се­га във фе­с­ти­ва­ла са уча­с­т­ва­ли на 600 чо­ве­ка от цял свят. Съ­з­да­де­ни­те твор­би и до­ку­мен­та­ция по вре­ме на про­я­ва­та ос­та­ват в ко­ле­к­ция, ко­я­то е пре­д­на­з­на­че­на за евен­ту­а­лен бъ­дещ му­зей.

Фе­с­ти­ва­лът е ча­с­т­на ор­га­ни­за­ция и не­гов ос­но­вен спон­сор е се­мей­с­т­во Бо­бо­ко­ви. В ко­о­пе­ра­ция с кме­т­с­т­во­то и гра­д­с­ка­та га­ле­рия на град Бал­чик той има не са­мо ре­ги­о­нал­но зна­че­ние, а и по­пу­ляр­ност в ця­ла Бъл­га­рия и из­вън не­й­ни­те гра­ни­ци.

Та­зи го­ди­на в „Про­цес  про­с­т­ран­с­т­во” ще уча­с­т­ват ав­то­ри от Ав­с­т­ра­лия, Бъл­га­рия, Ве­ли­ко­б­ри­та­ния, Гер­ма­ния, Ита­лия, Сър­бия, Тур­ция и др.

Мо­то­то „Смя­на на мя­с­то­то” не ан­га­жи­ра ар­ти­с­ти­те с ня­ка­к­ва те­ма, пре­д­с­та­в­ля­ва един пър­во­на­ча­лен мо­тив за ди­с­ку­сия. Тъй ка­то та­зи го­ди­на иде­я­та е да се съ­бе­рат ав­то­ри от раз­ли­ч­ни сфе­ри на из­ку­с­т­во­то, ди­с­ку­си­я­та ще пре­ми­не в ши­ро­ки жан­ро­ви гра­ни­ци, а и в ши­рок въз­ра­с­тов ди­а­па­зон.

„Смя­на на мя­с­то­то” всъ­щ­ност оз­на­ча­ва ка­к­то сре­ща­та на ав­то­ри от раз­ли­ч­ни дър­жа­ви в Бал­чик, та­ка и на­со­ч­ва към ед­на идея за пъ­тя, за про­мя­на­та, ка­к­то и за въз­мо­ж­но­с­ти­те и па­ра­до­к­си­те на те­зи по­ня­тия.

Ор­га­ни­за­то­ри на фе­с­ти­ва­ла та­зи го­ди­на са Пен­ка Мин­че­ва (ку­ра­тор), Хри­с­ти­на Бо­бо­ко­ва и Ди­ми­тър Гро­з­да­нов.

Фе­с­ти­ва­лът ще се про­ве­де от 2 до 12 юни 2014 г.  традиционно в град Балчик.

Пенка Минчева,

Христина Бобокова,

Димитър Гроздарнов

Участници 2014: Великобритания – Уайдайд, Луси Каролан  фото инсталация, Ричард Глин  фотография и Уъркшоп „Изработка на книги“; България – Николай Божинов –  Никкалай  портрети с холограми, работилница със SUNSHINERS, Виктория Георгиева  сайт специфик инсталация, работилница със SUNSHINERS, Мила Милиева  хроника н  фестивала, Емине Саткъ  интервю с местни, ВИДЕОХОЛИКА  презентация на най-доброто от 2013; Сърбия – Мария Каузларич  инсталация; Австралия: Серена Чалкер, Ашли Бери, Денс пърформанс инсталация и Уъркшоп „Основни движения“; Великобритания / Германия – Елизабет Колеман Линк, Проект “ПЪТЕШЕСТВИЕ”  отворена покана и изложба; Италия – Давиде Бинямини – Eloge de la lenteur  презентация на филм, Педро Бианкини  Ди Джей сет, саунд и видео инсталация

 

 

Коментарите са затворени.