Открит е Център за обществена подкрепа в Драгоман, подобен на балчишкия

May 28th, 2014 | От | Category: ДРУГИ

На 29 май, от 11 ча­са Кме­тът на Дра­го­ман и Уп­ра­ви­те­лят на СО­НИК СТАРТ от­ря­за­ха лен­та­та за от­к­ри­ва­не­то на Цен­тър за об­ще­с­т­ве­на по­д­к­ре­па в Дра­го­ман. Сред уча­с­т­ни­ци­те  в це­ре­мо­ни­я­та по офи­ци­ал­но­то от­к­ри­ва­не бя­ха де­пу­та­ти, ми­ни­с­т­ри, пре­д­се­да­те­ли на аген­ции, кме­то­ве на об­щи­ни и мно­го съ­ми­ш­ле­ни­ци.

Ор­га­ни­за­то­ри­те по­с­ре­щ­на­ха бли­зо 200 ду­ши на съ­би­ти­е­то.

СО­НИК СТАРТ е ор­га­ни­за­ци­я­та – до­с­та­в­чик на со­ци­ал­на­та ус­лу­га „Цен­тър за об­ще­с­т­ве­на по­д­к­ре­па“ в Дра­го­ман, ка­к­то и на те­ри­то­ри­и­те на об­щи­ни­те Их­ти­ман, Пър­во­май, Кар­ло­во, Ду­п­ни­ца, Ле­в­с­ки и Бал­чик. От­к­ри­ва­не­то на Цен­тър за об­ще­с­т­ве­на по­д­к­ре­па ще по­ло­жи ос­но­ви­те и в Об­щи­на Дра­го­ман на по­д­хо­да на до­с­та­в­чи­ка, кой­то оп­ре­де­ля ра­бо­та­та ка­то ди­на­ми­ч­на, не­ти­пи­ч­на, твър­де раз­но­о­б­ра­з­на и по­ня­ко­га по­ве­че от пре­ди­з­ви­ка­тел­на. При­о­ри­тет в дей­но­ст­та е тър­се­не­то и за­ла­га­не­то на ино­ва­ти­в­ни ре­ше­ния, твор­че­с­т­во, ак­ти­в­ност и гъ­в­ка­вост при пре­до­с­та­вя­не на со­ци­ал­на­та ус­лу­га, ко­е­то да до­ве­де до ви­ди­ми ре­зул­та­ти при по­до­б­ря­ва­не ка­че­с­т­во­то на жи­вот и со­ци­ал­ни­те уме­ния на де­ца­та в риск и те­х­ни­те се­мей­с­т­ва.

Цен­тъ­рът ще пре­до­с­та­вя ус­лу­ги на де­ца и се­мей­с­т­ва в риск, на де­ца – та­лан­ти, на кан­ди­да­ти за оси­но­ви­те­ли и при­ем­ни ро­ди­те­ли, на ме­с­т­ни пар­т­ньо­ри и ин­с­ти­ту­ции.

Марияна МИНЧЕВА

 

Коментарите са затворени.