Щафетата е поета

May 28th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

DSCN2750

Д-р Камелия Кирчева, управител на СБР “Тузлата и арх. Ваня Георгиева на презентацията на дипломната работа на младата архитектка.

Бих до­ба­вил с ед­на бо­га­та по съ­дър­жа­ние и сми­съл ра­дост, за­що­то тя, ща­фе­та­та, ве­че се на­ми­ра в ръ­це­те на най-мла­да­та ар­хи­те­к­т­ка от на­шия град – Ва­ня То­до­ро­ва Ге­ор­ги­е­ва, дъ­ще­ря на на­ши­те съ­г­ра­ж­да­ни сем. Еми­лия и То­дор Ге­ор­ги­е­ви. Ед­но до­ка­за­тел­с­т­во, кол­ко е вяр­на на­ро­д­на­та по­го­вор­ка, че кру­ша­та не па­да по-да­леч от дър­во­то. Мо­же би за­то­ва арх.Ва­ня Ге­ор­ги­е­ва е за­по­м­ни­ла и взе­ла вси­ч­ко по­ле­з­но по без­по­г­ре­шен на­чин от сво­и­те ро­ди­те­ли. С мно­го бла­го­дар­ност се­га от­да­ва сво­я­та по­чит към тях.

Ди­п­лом­на­та и ра­бо­та на те­ма „Бал­не­о­ло­ги­чен и оз­д­ра­ви­те­лен цен­тър „Ту­з­ла­та”гр.Бал­чик” бе­ше пре­д­с­та­ве­на  в СБР „Ту­з­ла­та” чрез 15 фо­то­са на 16 май 2014 г. То­ва е ко­с­т­ва­ло на мла­да­та ар­хи­те­к­т­ка две­го­ди­шен труд от из­с­ле­д­ва­не, про­у­ч­ва­не, из­чи­с­ля­ва­ния, за­е­д­но с ди­п­лом­ния и ръ­ко­во­ди­тел проф. То­дор Бу­лев. Тя е раз­д­ви­жи­ла въ­о­б­ра­же­ни­е­то си и на ос­но­ва­та на на­у­че­но­то в ин­с­ти­ту­та пре­д­с­та­вя лан­д­ша­ф­т­ни­те да­де­но­с­ти на Бал­чи­ш­ка­та Ту­з­ла – про­с­т­ран­с­т­во­то, ко­е­то за­е­ма, сре­д­ни­те ме­се­ч­ни тем­пе­ра­ту­ри, пре­об­ла­да­ва­щия кли­мат в та­зи зо­на. Арх.Ге­ор­ги­е­ва е про­у­чи­ла фун­к­ци­о­нал­но­то зо­ни­ра­не на те­ре­на, си­с­те­ма­ти­зи­ра­ла с мно­го ос­но­в­ни ви­ж­да­ния  и се е съ­о­б­ра­зи­ла с вси­ч­ки пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­ва по мно­го ори­ги­на­лен на­чин. Тя за­я­вя­ва, че е ну­жен мъ­дър и стра­те­ги­че­с­ки ин­ве­с­ти­тор­с­ки ин­те­рес, за кой­то са не­об­хо­ди­ми око­ло 10 ми­ли­о­на ле­ва.

При­съ­с­т­ва­щи­те на пре­зен­та­ци­я­та в „Ту­з­ла­та” се впе­ча­т­ли­ха от вдъ­х­но­ве­ни­е­то и ар­гу­мен­ти­ра­ни­те от­го­во­ри на Ва­ня, за­що­то са ре­зул­тат на чо­ве­ш­кия стре­меж, съ­о­т­ве­т­с­т­ващ на но­ви­те ар­хи­те­к­тур­ни изи­с­к­ва­ния. На­ред с ори­ги­нал­ни­те хрум­ва­ния, ние ви­дя­х­ме и но­ва­та ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра в Бал­чи­ш­ка­та Ту­з­ла, с по­н­тон­ни съ­о­ръ­же­ния, нов спа-цен­тър, вер­то­ле­т­на пло­ща­д­ка, 6 ба­сей­на, ко­и­то ще се за­х­ран­ват с ми­не­рал­на во­да от бли­з­ки­те два из­во­ра и още куп чу­де­сии, ко­и­то до­ка­з­ват, че ав­тор­ка­та на про­е­к­та за „Ту­з­ла­та” е вяр­на на сво­я­та идея да се по­с­т­рои ком­п­лекс – кра­сив и пре­ди­з­ви­ка­те­лен ка­то вся­ка мла­дост.

На­ша­та мла­да съ­г­ра­ж­дан­ка се стре­ми да пре­вър­не се­мей­на­та тра­ди­ция в убе­ди­тел­на при­ем­с­т­ве­ност, с те­о­ре­ти­че­с­ки и пра­к­ти­че­с­ки зна­чим ефект – май­ка и е ар­хи­тект, а ба­ща и – из­ве­с­тен стро­и­те­лен ръ­ко­во­ди­тел. Ла­ро­ш­фу­ко за­я­вя­ва: „На из­ку­с­т­во и на лю­бов ни­кой ни­ко­го не е на­у­чил”. Ва­ня е по­д­в­ла­с­т­на не са­мо на на­у­че­но­то от сво­и­те ро­ди­те­ли, но и на сво­я­та мла­де­ж­ка ин­ди­ви­ду­ал­ност. За­то­ва от нея се оча­к­ва да съ­з­да­де още та­лан­т­ли­ви про­е­к­ти.

При­съ­с­т­ва­ли­те на из­ло­ж­ба­та – пре­зен­та­ция в „Ту­з­ла­та” са въз­хи­те­ни от ком­пе­тен­т­но­ст­та на из­г­ра­де­на­та ве­че ар­хи­те­к­т­ка Ва­ня Ге­ор­ги­е­ва.

DSCN2740

Фотоси от дипломната работа на арх. Ваня Георгиева за Тузлата

Георги ЙОВЧЕВ

 

Коментарите са затворени.