Проект “Подпомагане на устойчивото развитие на Община Балчик чрез обучение на служителите в Общинската администрация

May 28th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

logo

 

P2300520

Стоян Петков, мл. експерт и Димитър Димитров, началник отдел “Евроинтеграция и международно сътрудничество” представят проекта на заключителна пресконференция на 22 май 2014 г.

Фото: М. Костова

*ОБ­ЩА СУ­МА НА ПРО­Е­К­ТА – 89 709,80 ЛВ.

*СРОК НА ИЗ­ПЪЛ­НЕ­НИЕ – 12 МЕ­СЕ­ЦА

На 03.06.2014 го­ди­на при­к­лю­ч­ва про­е­к­тът, фи­нан­си­ран по ОП „Ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен ка­па­ци­тет“ «ПО­Д­ПО­МА­ГА­НЕ НА УС­ТОЙ­ЧИ­ВО­ТО РАЗ­ВИ­ТИЕ НА ОБ­ЩИ­НА БАЛ­ЧИК ЧРЕЗ ОБУ­ЧЕ­НИЕ НА СЛУ­ЖИ­ТЕ­ЛИ­ТЕ В ОБ­ЩИН­С­КА­ТА АД­МИ­НИ­С­Т­РА­ЦИЯ» с бе­не­фи­ци­ент Об­щи­на Бал­чик.

По про­е­к­та бя­ха ре­а­ли­зи­ра­ни сле­д­ни­те ос­но­в­ни дей­но­с­ти:

*Дей­ност 1 – Обу­че­ния от Ин­с­ти­ту­та по пу­б­ли­ч­на ад­ми­ни­с­т­ра­ция по те­ми свър­за­ни с на­д­г­ра­ж­да­не на ком­пе­тен­т­но­с­ти – об­що 2 бр. обу­че­ния

*Дей­ност 2 –  Обу­че­ние по Ру­с­ки – сер­ти­фи­кат за за­вър­ше­но обу­че­ние по­лу­чи­ха 12 слу­жи­те­ли на об­щи­на­та;

*Дей­ност 3 – Обу­че­ние по Ан­г­лий­с­ки език ни­во А1 – сер­ти­фи­ка­ти по­лу­чи­ха – 13 слу­жи­те­ли;

Обу­че­ние по Ан­г­лий­с­ки език ни­во А2 по­лу­чи­ха 12 слу­жи­те­ли на об­щи­на Бал­чик

*Дей­ност 4 – Обу­че­ние за ме­ж­ду­кул­тур­на ко­му­ни­ка­ция, то­ле­ран­т­ност и ан­ти­ди­с­к­ри­ми­на­ция – обу­че­ни­е­то се про­ве­де в гр. Не­се­бър.Уча­с­тие взе­ха 45 слу­жи­те­ли, раз­де­ле­ни в 2 мо­ду­ла, ка­то вси­ч­ки пре­ми­на­ха ус­пе­ш­но обу­че­ни­е­то за ко­е­то по­лу­чи­ха сер­ти­фи­ка­ти;

*Дей­ност 5 –  Обу­че­ние по при­в­ли­ча­не на ин­ве­с­ти­ции за ус­той­чи­во раз­ви­тие и по­до­б­ря­ва­не на клю­чо­ви­те ком­пе­тен­т­но­с­ти – обу­че­ни­е­то се про­ве­де в гр. Не­се­бър.Уча­с­тие взе­ха 45 слу­жи­те­ли, раз­де­ле­ни в 2 мо­ду­ла, ка­то вси­ч­ки пре­ми­на­ха ус­пе­ш­но обу­че­ни­е­то за ко­е­то по­лу­чи­ха сер­ти­фи­ка­ти;

*Дей­ност 6 –  Дей­но­с­ти за ин­фор­ма­ция и пу­б­ли­ч­ност.

*Об­ща­та цел на про­е­к­та, ко­я­то бе­ше по­с­ти­г­на­та по на­с­то­я­щия про­ект бе  да по­д­по­мо­г­не раз­ви­ти­е­то на ту­ри­з­ма и при­в­ли­ча­не­то на ин­ве­с­ти­ции в Об­щи­на Бал­чик чрез обу­че­ние на слу­жи­те­ли­те в об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция и кме­то­ве­те на кме­т­с­т­ва;

*Спе­ци­фи­ч­ни­те це­ли, ко­и­то бя­ха по­с­ти­г­на­ти по про­е­к­тът са: по­ви­ша­ва­не ка­па­ци­те­та на слу­жи­те­ли­те на об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция за при­в­ли­ча­не на ин­ве­с­ти­ции и ус­той­чи­во раз­ви­тие на ту­ри­з­ма чрез по­до­б­ря­ва­не на ква­ли­фи­ка­ци­я­та и мо­ти­ва­ци­я­та им.

*Це­ле­ви­те гру­пи по про­е­к­та са слу­жи­те­ли­те в Об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция Бал­чик. Те са из­б­ра­ни ка­то це­ле­ва гру­па, за­що­то тя­х­на­та ква­ли­фи­ка­ция има пря­ко от­но­ше­ние към при­в­ли­ча­не­то на ин­ве­с­ти­ции в об­щи­на­та, към раз­ви­ти­е­то на ту­ри­з­ма и към пре­до­т­в­ра­тя­ва­не на за­мър­ся­ва­не­то на окол­на­та сре­да.

На­с­то­я­щи­ят про­ект е сле­д­ва­ща­та ло­ги­ч­на на­д­г­ра­ж­да­ща стъ­п­ка към към раз­ви­ти­е­то на ус­той­чив ту­ри­зъм в ре­ги­о­на. То­ва е и пър­ви­ят про­ект на Об­щи­на Бал­чик, на­со­чен из­ця­ло към ин­ве­с­ти­ции в хо­ра­та, в слу­чая слу­жи­те­ли­те на Об­щи­на Бал­чик. В мо­мен­та по ОПАК се из­пъл­ня­ва и про­ект «По­ви­ша­ва­не ква­ли­фи­ка­ци­я­та на слу­жи­те­ли­те в Об­щи­на Бал­чик», кой­то се ява­ва и про­дъл­же­ние на на­с­то­я­щия;

Чрез обу­че­ни­я­та в Ин­с­ти­ту­та по пу­б­ли­ч­на ад­ми­ни­с­т­ра­ция се на­д­г­ра­ди­ха ком­пе­тен­ции за де­ло­ва ко­му­ни­ка­ция и съ­з­да­ва­не на до­б­ре из­г­ле­ж­да­щи до­ку­мен­ти с MS Word до­ку­мен­ти

Чрез обу­че­ни­я­та по ме­ж­ду­кул­тур­на ко­му­ни­ка­ция, то­ле­ран­т­ност и ан­ти­ди­с­к­ри­ми­на­ция се про­ме­не­ни от­но­ше­ни­е­то ка­к­то въ­т­ре в ко­ле­к­ти­ва, то­ест ор­га­ни­за­ци­я­та на дей­но­ст­та на ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та, та­ка и от­но­ше­ни­е­то към гра­ж­да­ни­те, би­з­не­са, ту­ри­с­ти­те и ин­ве­с­ти­то­ри­те.

В сле­д­с­т­вие на обу­че­ни­е­то за при­в­ли­ча­не на ин­ве­с­ти­ции за ус­той­чи­во раз­ви­тие ще бъ­дат раз­ра­бо­те­ни в бъ­де­ще но­ви ус­лу­ги за ин­ве­с­ти­то­ри, ка­к­то и ще бъ­де по­до­б­ре­но ка­че­с­т­во­то на съ­ще­с­т­ву­ва­щи­те.

Мул­ти­п­ли­ка­ци­он­ния ефект на про­е­к­та се га­ран­ти­ра от по­се­ще­мо­ст­та на обу­че­ни­я­та и тя­х­на­та ма­со­вост. В сле­д­с­т­вие на то­зи факт се про­ме­ни въ­т­ре­ш­на­та ди­на­ми­ка на ко­ле­к­ти­ва, ка­к­то и об­с­лу­ж­ва­не­то на гра­ж­да­ни­те, би­з­не­са, ту­ри­с­ти­те и ин­ве­с­ти­то­ри­те. Ма­со­во­ст­та на обу­че­ни­я­та га­ран­ти­ра про­мя­на­та в на­чи­на на ра­бо­та на ди­ре­к­ци­и­те, ка­к­то и ця­ло­с­т­на про­мя­на във въз­при­е­ма­не­то на оп­ре­де­ле­на­та те­ма­ти­ка от слу­жи­те­ли­те в об­щи­на­та и не­й­но­то ръ­ко­во­д­с­т­во.

То­зи до­ку­мент е съ­з­да­ден в рам­ки­те на про­ект „По­д­по­ма­га­не на ус­той­чи­во­то раз­ви­тие на об­щи­на Бал­чик чрез обу­че­ние на слу­жи­те­ли­те в об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция”, кой­то се осъ­ще­с­т­вя­ва с фи­нан­со­ва­та по­д­к­ре­па на Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма „Ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен ка­па­ци­тет“, съ­фи­нан­си­ра­на от Ев­ро­пей­с­кия съ­юз чрез Ев­ро­пей­с­кия со­ци­а­лен фонд. Ця­ла­та от­го­вор­ност за съ­дър­жа­ни­е­то на до­ку­мен­та  се но­си от Об­щи­на Бал­чик и при ни­ка­к­ви об­с­то­я­тел­с­т­ва не мо­же да се счи­та, че то­зи до­ку­мент от­ра­зя­ва офи­ци­ал­но­то ста­но­ви­ще на Ев­ро­пей­с­кия съ­юз и Уп­ра­в­ля­ва­щия ор­ган.

/Б.Т./

 

 

 

 

Коментарите са затворени.