Балчиклии празнуваха, а Борис Червенков се състезава за Балчик

May 28th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, СПОРТ

P2300666

P2300667

До­ка­то бал­чи­к­лии пра­з­ну­ва­ха 24 май, не са­мо ка­то на­ци­о­на­лен пра­з­ник, но и ка­то пра­з­ник на гра­да, Бо­рис Чер­вен­ков от­но­во се съ­с­те­за­ва за име­то и че­ст­та на Бал­чик. На 24 и 25 май в Шу­мен се про­ве­де ІХ тра­ди­ци­о­нен тур­нир по те­нис на ма­са, ор­га­ни­зи­ран от Спор­тен клуб „Ро­ко”.

Уча­с­т­ва­ха съ­с­те­за­те­ли от Ца­ре­во, Бур­гас, Сли­вен, Ст.За­го­ра, Вар­на, Сви­щов, Зла­ти­ца, Шу­мен, Раз­г­рад, Тър­го­ви­ще и от Бал­чик – един­с­т­вен и не­по­в­то­рим, ка­к­то се ка­з­ва и ка­к­то е – Бо­рис Чер­вен­ков, съ­с­те­за­тел в ка­те­го­рия 60+ /той е ве­че на 71 г./ , а се бо­ри и по­бе­ж­да­ва мно­го по-мла­ди­те от не­го.

За се­д­ми по­ре­ден път на то­зи тур­нир Бо­рис Чер­вен­ков спе­че­ли ку­па­та и зла­тен ме­дал, без ни­то ед­на за­гу­бе­на сре­ща.

На двой­ки мъ­же – Б.Чер­вен­ков и Ро­сен Ива­нов от Тър­го­ви­ще, спе­че­ли­ха брон­зов ме­дал /+ мя­с­то/.

Пре­д­с­тои тур­нир в гр.Зла­та­ри­ца, на 1 юни. На 13,14 и 15 юни в спор­т­ния ком­п­лекс „Ру­сал­ка” /До­б­рич/, ще се про­ве­де Дър­жа­в­но­то ин­ди­ви­ду­ал­но пър­вен­с­т­во по те­нис на ма­са за ве­те­ра­ни.

Да по­же­ла­ем ус­пех на Бор­ко и на вси­ч­ки бал­чи­к­лии, ко­и­то се ос­ме­лят да уча­с­т­ват!

Маруся КОСТОВА

 

Коментарите са затворени.