Еднодневна!

Dec 8th, 2010 | От | Category: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

На 13 но­ем­в­ри с вой­ни от за­па­са, ре­зер­ва, съ­п­ру­ги на по­чи­на­ли ко­ле­ги и гра­ж­да­ни на Бал­чик про­ве­до­х­ме че­т­вър­та­та за го­ди­на­та ек­с­кур­зия, то­зи път до Не­се­бър. Ми­на­вай­ки през с.Дю­ли­но, по­се­ти­х­ме гро­ба на полк.Рай­ков, на­чал­ник на би­в­ша­та во­ен­на ав­то­мо­бил­на шко­ла. По­к­ло­ни­х­ме се пред тлен­ни­те ос­тан­ки на ко­ман­ди­ра и ко­ле­га­та, кой­то на­п­ра­ви мно­го за гра­да и гра­ж­да­ни­те ни. Съ­з­да­де по­де­ле­ние ета­лон в бъл­гар­с­ка­та ар­мия, от­ли­ч­но во­ен­но сто­пан­с­т­во, пър­ви за­по­ч­на стро­еж на жи­ли­щ­ни бло­ко­ве в кв.”Ле­в­с­ки”.
Ми­на­вай­ки през Дю­лин­с­кия про­ход, къ­де­то е има­ло мно­го би­т­ки с ви­зан­тий­ци­те, из­не­сох кра­т­ки ис­то­ри­че­с­ки дан­ни за бо­е­ве­те на ви­зан­тий­ци и бъл­га­ри по тия ме­с­та. Раз­ка­зах за сра­же­ни­е­то на ви­зан­тий­ци­те под ко­ман­д­ва­не­то на им­пе­ра­тор Юс­ти­ни­ан ІІ и бъл­га­ри­те, на­че­ло с хан Тер­вел край Ахе­лой през 708 г.; през 917 г. би­т­ка­та ме­ж­ду ви­зан­тий­ци­те с им­пе­ра­тор Лъв Фо­ка и бъл­га­ри­те на­че­ло с цар Си­ме­он. За­по­з­нах вси­ч­ки  и с ис­то­ри­я­та на град Не­се­бър – Ме­сем­б­рия. През 812 г. хан Крум за­в­ла­дя­ва гра­да и Не­се­бър се вклю­ч­ва в пре­де­ли­те на бъл­гар­с­ка­та дър­жа­ва. Раз­г­ле­да­х­ме ху­ба­вия стар град, а на връ­ща­не пъ­тем ви­дя­х­ме ку­рор­ти­те Све­ти Влас, Слън­чев бряг, ми­на­х­ме през с.Ба­ня, ро­д­но­то се­ло на полк.Апо­с­то­лов, през Об­зор и на По­да спря­х­ме да си ку­пим про­чу­то­то би­вол­с­ко и ов­че ки­се­ло мля­ко. При­б­ра­х­ме се в Бал­чик ве­се­ли и ра­до­с­т­ни, ща­с­т­ли­ви, че сме ви­де­ли част от кра­си­ва Бъл­га­рия.

Мильо ЙОЧЕВ

Коментарите са затворени.