Силната дама от Балчик с златен медал и национален рекрд

May 14th, 2014 | От | Category: ВАЖНА

10269471_672365449467425_3528381381460382022_n

Сил­на­та да­ма на бал­чи­ш­кия клуб “Чер­но мо­ре 2005” – Ека­те­ри­на Ди­мо­ва, спе­че­ли зла­тен ме­дал с на­ци­о­на­лен ре­корд. Тя три­ум­фи­ра в хвър­ля­не­то на чук при де­вой­ки­те мла­д­ша въз­раст с по­с­ти­же­ние от 53.82 м (3 кг) – то­ва са по­ве­че от 2 м над до­се­га­ш­ния ре­корд в ди­с­ци­п­ли­на­та, по­с­та­вен съ­що от Ди­мо­ва през 2013 г. През ми­на­ло­то ля­то въз­пи­та­ни­ч­ка­та на Ан­д­ри­ан Ан­д­ре­ев за­пи­са 51.80 м. Ди­мо­ва е ре­кор­дьор­ка на стра­на­та ни и за мо­ми­че­та под 16 г. с уред от 3 кг съ­що с 51.80 м. Тя за­пи­са 53.82 м в пе­тия си опит, а в ше­с­тия съ­що пра­ти уре­да над ста­рия ре­корд – 52.30 м. Ека­те­ри­на е пър­ва го­ди­на мла­д­ша въз­раст, но е шам­пи­он­ка за де­вой­ки­те под 18 г. и за ми­на­ла­та го­ди­на. Ат­ле­т­ка­та от клу­ба с мо­то “Са­мо сил­ни­те оце­ля­ват” по­с­та­ви пър­вия ре­корд за та­з­го­ди­ш­ния ат­ле­ти­че­с­ки тур в Сли­вен, кой­то вклю­ч­ва на­ци­о­нал­ни­те шам­пи­о­на­ти за вси­ч­ки въз­раст.  По­д­г­ла­с­ни­ч­ки на Ди­мо­ва в Сли­вен ста­на­ха Ме­ли­са Мар­ти­но­ва (ЛК Виа Ат­ле­тикс – Раз­г­рад) с 37.68 м и Еле­на Стра­ти­е­ва (Вая 94 – Бур­гас) – 37.01 м.          

         Яна Ка­со­ва, пра­те­ник на BGathletic.com Фото: Или­ан Тел­ке­джи­ев, lap.bg

 

Коментарите са затворени.