ОБЯВЯВА

Dec 8th, 2010 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем обособени части от имоти
На ос­но­ва­ние  чл. 77, ал. 1 от НОР­ПУ­РОИ на ОбС- гр. Бал­чик, при­е­та с ре­ше­ние №238/27.02.2009г.,
Ре­ше­ние 660 от Про­то­кол 53/ 30.09.2010г. на ОбС Бал­чик и
За­по­вед № 972/16.11.2010г. на Кме­та на Об­щи­на Бал­чик.

ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем обособени части от имоти – публична общинска собственост в град Балчик за поставяне на рекламно информационни елементи, както следва:
1.1. Рекламна площ от 7.5 м2, находяща се в гр. Балчик, ул.”Приморска” пред УПИ XXVI кв.110 по плана на гр.Балчик за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент.
1.2. Рекламна площ от 6.00 м2, находяща се в гр. Балчик, ул.”Приморска” на кръстовището с ул. “Самара” за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент.
1.3. Рекламна площ от 2.00 м2, находяща се в гр. Балчик, ул.”Дунав” в ПИ 02508.55.6 по кадастралната карта на гр.Балчик за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент.
1.4. Рекламна площ от 10.50 м2, находяща се в гр. Балчик по градската пътна мрежа съгласно приложен списък за поставяне на 15 бр. рекламно-информационни елементи.
1.5. Рекламна площ от 3.85 м2, находяща се в гр. Балчик, ул.”Д-р Златко Петков” за поставяне на 4 бр. рекламно-информационни елемента.
1.6. Рекламна площ от 2.00 м2, находяща се в гр. Балчик, ул.”Приморска” и ул.”Черно море” за поставяне на 2 бр. рекламно-информационни елемента.
2.  Цел на конкурса:
– отдаване под наем на гореописаните части от имоти – публична общинска собственост за поставяне на рекламно-информационни елементи (РИЕ)
2.1. Начална годишна наемна цена:
– за обект (1.1.) в размер на 375,00 лева, без ДДС
– за обект (1.2.) в размер на 300,00 лева, без ДДС
– за обект (1.3.) в размер на 100,00 лева, без ДДС
2. 2. Срок на договора 5 (пет) години от датата на сключване.
2.3. Допускане до конкурса:
– до участие се допускат кандидати, регистрирани по смисъла на търговския закон и развиващи дейност на територията на Община Балчик.
– кандидатите следва да представят протокол от Общински експертен съвет по устройство на територията за приемане външният вид и местоположението на РИЕЗакупуване на конкурсна документация в размер на 12,00лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 23.11.2010г. до 30.11.2010г. на касата на ОбА-Балчик.
Крайният срок за приемане на предложения и депозит за участие е 03.12.2010г. до 16,00ч. в информационния център на ОбА-Балчик, адрес пл.”21-септември” №6.

За справки: тел. 7-10-70 – Коцовски, Димитров

Коментарите са затворени.