Че­ш­ма-да­ре­ние в ста­рия гро­би­щен парк на Бал­чик

Apr 30th, 2014 | От | Category: БЛАГОДАРНОСТИ, В РЕГИОНА

28

В на­ве­че­ри­е­то на най-све­т­лия хри­с­ти­ян­с­ки пра­з­ник Въз­к­ре­се­ние Хри­с­то­во, Ро­та­ри клуб и ча­с­т­ни пре­д­п­ри­е­ма­чи от гра­да ни, за­е­д­но съ­г­ра­ди­ха че­ш­ма.

Вси­ч­ки усе­ща­ме кри­за­та и все­ки пра­ви най-не­об­хо­ди­мо­то, та­ка са усе­ти­ли и ли­п­са­та на че­ш­ма в ста­рия гро­би­щен парк, во­да­та ви­на­ги е не­об­хо­ди­мост.

Все­ки, оти­вай­ки на по­к­ло­не­ние при бли­з­ки­те си, ще си на­лее,ще от­пие и ще спо­ме­не: Ата­нас Ду­чев, Мил­чо То­до­ров, Го­ран Ан­д­ре­ев, Йор­дан Яна­ки­ев, Ен­чо Са­пун­джи­ев, Ми­т­ко Фе­о­до­тов, Сте­фан Ми­хай­лов, То­дор Мо­ра­лий­с­ки, БКС Бал­чик, кой с ма­те­ри­а­ли, кой с труд, кой с фи­нан­со­ви сре­д­с­т­ва – и ето че­ш­ма­та е факт.

Има по­ве­рие, че кой­то по­с­т­рои че­ш­ма, ще се ра­д­ва на бла­го­во­ле­ние  и къ­с­мет, от сър­це им го же­ла­ем!

На 12.04.14 г. да­ре­на­та че­ш­ма бе­ше ос­ве­те­на от отец Ге­ор­ги.

Го­с­ти  ста­на­ха слу­чай­ни­те по­се­ти­те­ли на гро­би­щ­ния парк.

Бла­го­да­рим Ви, до­б­ри хо­ра!

Сне­жан­ка ЖЕ­ЛЯ­З­КО­ВА

 

Коментарите са затворени.