Из­ло­ж­ба на че­ш­кото стъ­к­ларско изкуство в Дво­ре­ца – Балчик

Apr 30th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО


26

Откриване на изложбата: Жени Михайлова, директор на ДКЦ “Двореца” Балчик; Дана Будайова, директор на Средното училище по стъкларство; Иржи Пернички, зам.-кмет на гр. Валашске Мезиржици; Красимира колчева, преподавател в стъкларското училище и преводач на чешки език; Иржи Частечка, кмет на 22-хилядния град Валашске Мезиржици; Недко Марчев, областен управител на Добричка област; Калина Георгиева, зам.-кмет на гр. Севлиево; Невена Тодорова, зам.-кмет на гр. Севлиево; Даниел Сулак, преподавател в стъкларското училище.                                                                                                   

Фото М. КОСТОВА

С тре­пе­т­но про­ле­т­но на­с­т­ро­е­ние на 23 ап­рил 2014 г. в ДКИ КЦ “Дво­ре­ца” се осъ­ще­с­т­ви за пър­ви път из­ло­ж­ба “Че­ш­ко стъ­к­ло в “Дво­ре­ца”. Гла­вен дви­га­тел на съ­би­ти­е­то бе Же­ни Ми­хай­ло­ва, ди­ре­к­тор на “Дво­ре­ца”, на чи­я­то по­ка­на за от­к­ри­ва­не на из­ло­ж­ба­та се бя­ха от­зо­ва­ли об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел Не­д­ко Мар­чев, зам.-кме­то­ве­те на гр.Се­в­ли­е­во Ка­ли­на Ге­ор­ги­е­ва и Не­ве­на То­до­ро­ва, ко­и­то про­че­то­ха по­з­д­ра­ви­тел­но пи­с­мо от д-р Иван Ива­нов, кмет на гр.Се­в­ли­е­во, по­б­ра­ти­мен с че­ш­кия град Ва­ла­ш­с­ке Ме­зир­жи­чи, с ко­и­то имат ед­на­к­ва ин­ду­с­т­рия и дъл­го­го­ди­ш­ни де­ло­ви и при­я­тел­с­ки връ­з­ки.

Гр. Ва­ла­ш­с­ке Ме­зир­жи­чи, 22-хи­ля­ден град, се на­ми­ра в Юго­и­з­то­ч­на Мо­ра­вия, Че­хия. Кме­тът Ир­жи Ча­с­те­ч­ка и зам.-кме­тът Ир­жи Пер­ни­ч­ки, ди­ре­к­то­рът на Сре­д­но­то учи­ли­ще по стъ­к­лар­с­т­во Да­на Бу­да­йо­ва из­не­со­ха въл­ну­ва­щи ре­чи, до­ри на бъл­гар­с­ки език.     Об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел Не­д­ко Мар­чев и Де­т­с­ка­та фор­ма­ция по кла­си­че­с­ки ба­лет към Арт цен­тър “Па­ли­т­ра”, с ръ­ко­во­ди­тел Све­т­ла Или­е­ва, флей­ти­с­т­ка­та Ро­си­ца Бо­я­джи­е­ва и го­ля­ма­та гру­па жур­на­ли­с­ти вне­со­ха до­б­ри­ч­ки при­в­кус на то­ва не­по­в­то­ри­мо съ­би­тие.

По­ка­за­ни­те над 150 твор­би, въл­ше­б­с­т­во от стъ­к­ло, са съ­т­во­ре­ни от сту­ден­ти на Ате­лие “Ди­зайн на стъ­к­ло” и уче­ни­ци от Сре­д­но­то учи­ли­ще по стъ­к­лар­с­т­во във Ва­ла­ш­с­ке Ме­зир­жи­чи. Те по­ка­з­ват си­ла­та на фе­но­ме­на “Че­ш­ко стъ­к­ло”. И. Ча­с­те­ч­ка и Д. Бу­да­йо­ва са убе­де­ни, че стъ­к­ло­то има ду­ша, ко­я­то при­в­ли­ча, вдъ­х­но­вя­ва и пре­ди­з­ви­к­ва по­чит към те­зи, ко­и­то са се на­у­чи­ли да я раз­би­рат. Мла­ди­те май­с­то­ри на стъ­к­ло­то емо­ци­о­нал­но и ра­ци­о­нал­но ма­те­ри­а­ли­зи­рат вси­ч­ко – пра­в­ди­во ка­то яв­ле­ние и ка­то ком­по­зи­ция. Пре­к­ра­с­ни­те стъ­к­ле­ни ек­с­по­на­ти се по­д­чи­ня­ват на свои фан­та­с­ти­ч­ни за­ко­ни: све­т­лин­ност, ли­ней­ни про­по­р­ции и то­нал­на ком­по­зи­ция. Вси­ч­ки са уни­ка­ти. Ня­ма раз­то­чи­тел­с­т­во на фор­ми­те. Със за­га­дъ­ч­на гра­ци­о­з­ност ав­то­ри­те са уло­ви­ли хар­мо­ни­я­та и кра­со­та­та на при­ро­да­та в къс стъ­к­ло. Та­ка по­ка­за­ни­те пре­д­ме­ти спе­чел­ват сър­це­то на по­се­ти­те­ля и осъ­ще­с­т­вя­ват трай­на връ­з­ка ме­ж­ду дей­с­т­ви­тел­ност и из­ку­с­т­во.

Ние, зри­те­ли­те, по­па­да­ме в све­та на май­с­то­ри­те-стъ­к­ла­ри, на­си­тен с ми­съл, лю­бов и пре­к­ло­не­ние пред сръ­ч­но­ст­та и уме­ни­е­то им. Из­ло­ж­ба­та ще го­с­ту­ва в “Дво­ре­ца” до края на ме­сец май.Ек­с­по­на­ти­те се про­да­ват на мно­го ни­с­ки це­ни. След Бал­чик, на из­ло­ж­ба­та ще се ра­д­ват це­ни­те­ли от САЩ, а в края на ля­то­то, по по­вод  Де­ня на Се­в­ли­е­во и в по­б­ра­ти­ме­ния град.

Ге­ор­ги ЙО­В­ЧЕВ

 

Коментарите са затворени.