С три­и­з­ме­рен по­г­лед към твор­би­те на Ев­ге­ни Ди­нев

Apr 30th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

21

Евгени Динев с фотоплатната си в УБГ Балчик

На 22 ап­рил 2014 г. в “Бо­же­с­т­ве­на­та гра­ди­на” на УБГ – Бал­чик при С У “Кл.Ох­ри­д­с­ки” Со­фия тър­же­с­т­ве­но се от­бе­ля­за Ме­ж­ду­на­ро­д­ни­ят пра­з­ник на Зе­мя­та, офи­ци­ал­но при­з­нат от 1990 г.

Съ­би­ти­е­то бе­ше съ­п­ро­во­де­но с ор­га­ни­зи­ра­на­та от бал­чи­ш­ки­те бо­та­ни­ци фо­то­и­з­ло­ж­ба на те­ма “Бо­га­т­с­т­ва­та на Бъл­га­рия – Стран­джа пла­ни­на”, осъ­ще­с­т­ве­на с не­о­це­ни­ма­та по­мощ на “За­хар­ни из­де­лия -Вар­на”, фи­ли­ал Бал­чик, с уп­ра­ви­тел Ми­ха­ил Бал­та­ш­ки.

Фо­то­и­з­ло­ж­ба­та е ро­ж­ба на ро­де­ния в Бур­гас през 1976 г. фо­то­г­раф-пей­за­жист Ев­ге­ни Ди­нев, кой­то над 10 го­ди­ни ве­че за­пе­ча­т­ва мор­с­ки­те и гор­с­ки пей­за­жи око­ло Стран­джа, ка­то част от при­ро­д­но­то бо­га­т­с­т­во на Бъл­га­рия.

Вя­ра Де­ми­ре­ва, зав. от­дел “Об­ра­зо­ва­ние и ту­ри­зъм” към УБГ, спо­де­ли, че зе­мя­та е ра­ди­кал­но про­ме­не­на в сра­в­не­ние с пре­д­хо­д­ни­те пе­ри­о­ди от вре­ме и е на­ру­шен ци­къ­лът, съ­з­да­ден от при­ро­да­та. Сле­дей­ки от­б­ли­зо яв­ле­ни­я­та от 10 го­ди­ни, спе­ци­а­ли­с­т­ка­та е кон­с­та­ти­ра­ла, че 13 млн. хе­к­та­ра го­ри са из­че­з­на­ли, 40 % от зе­мя­та е пре­тър­пя­ла дъл­го­с­ро­ч­на ще­та, 5 000 чо­ве­ка уми­рат, за­ра­ди мръ­с­на пи­тей­на во­да; из­че­з­ват и ди­ви­те жи­во­т­ни – един бо­зай­ник на все­ки че­ти­ри, ед­на пти­ца на все­ки осем, ед­но зем­но­во­д­но на все­ки три. Ви­до­ве­те из­че­з­ват 1000 пъ­ти по-бър­зо от нор­мал­но­то, 3/4 от ри­бо­ло­в­ни­те зо­ни са из­чер­па­ни. На пла­не­та­та Зе­мя има ле­де­на ша­п­ка, по­ви­ша­ва се сре­д­на­та тем­пе­ра­ту­ра на окол­на­та сре­да и пар­ни­ко­ви­ят ефект. Пе­тя Ге­ор­ги­е­ва, гл.ин­с­пе­к­тор по озе­ле­ня­ва­не­то, раз­ка­за за за­щи­те­на­та те­ри­то­рия на Стран­джа пла­ни­на, въз­бу­ди­ла апе­ти­ти­те на мно­го но­во из­лю­пе­ни по­ли­ти­ци и оли­гар­си.

Част от кра­со­та­та на Стран­джа е за­пе­ча­тал в сво­и­те фо­то­т­вор­би Ев­ге­ни Ди­нев. Стран­джа има площ 116 ха, 19 за­щи­те­ни ме­с­т­но­с­ти и 8 при­ро­д­ни за­бе­ле­жи­тел­но­с­ти, 1670 ра­с­ти­тел­ни ви­да и 44 % от ви­с­ши­те ра­с­те­ния на Бъл­га­рия, ка­то 120 ви­да са впи­са­ни в Чер­ве­на­та кни­га, а де­се­т­ки са за­щи­те­ни от ме­ж­ду­на­ро­д­но­то за­ко­но­да­тел­с­т­во.П.Ге­ор­ги­е­ва ком­пе­тен­т­но ни ин­фор­ми­ра за още мно­го чу­де­са, ко­и­то се кри­ят в де­б­ри­те на Стран­джа.

Фо­то­пей­за­жи­те на Ев­ге­ни Ди­нев впе­ча­т­ля­ват с па­ли­т­ра от цве­то­ве, по­то­пе­ни в дъл­бо­ка ком­по­зи­ци­он­на стру­к­ту­ра. В “Цве­т­но хра­с­т­че” той е из­в­ля­къл обо­б­ща­ва­ща­та си­ла на при­ро­да­та, убе­ж­да­вай­ки ни в не­й­но­то раз­но­о­б­ра­зие. Ав­то­рът е за­пе­ча­тал те­зи ми­го­ве в ма­щаб 1:1, да­вай­ки ни ин­фор­ма­ция с емо­ци­о­нал­на убе­ди­тел­ност. 28-те фо­то­са, по­д­ре­де­ни с по­ря­дъ­ч­на на­с­той­чи­вост – кое е гла­в­но­то и кое е вто­ро­с­те­пен­но­то. Фо­то­г­ра­фът не се е ог­ра­ни­чил са­мо да пре­д­с­та­ви ра­кур­са “Ска­ли­те”, “Ко­ра­би­те” до с.Си­не­мо­рец, ре­ки­те Три­он­с­ка и Го­лям Ме­чи дял в ре­зер­ват “Ви­та­но­во”, но и по­ка­з­ва тън­ки мо­мен­ти при раз­пре­де­ле­ние на све­т­ло­сен­ки­те, про­по­р­ци­о­нал­но­ст­та на то­нал­ни­те изо­б­ра­же­ния. Зри­те­лят ос­та­ва уди­вен и въз­хи­тен ка­то до­би­ва пре­д­с­та­ва за из­раз­ни­те сре­д­с­т­ва на ав­то­ра, из­б­рал не­с­лу­чай­но те­ма­та “Стран­джа пла­ни­на”, къ­де­то е съ­х­ра­не­на бли­зо 50 % от фло­ра­та нана­ша­такра­си­вастра­на.                                                                                                                                                                      

Ге­ор­ги ЙО­В­ЧЕВ

22

Вяра Демирева, зав. от­дел “Об­ра­зо­ва­ние и ту­ри­зъм” към УБГ; Евгени Динев, фо­то­г­раф-пей­за­жист; Петя Георгиева, гл.ин­с­пе­к­тор по озе­ле­ня­ва­не­то в УБГ откриха изложбата  “Бо­га­т­с­т­ва­та на Бъл­га­рия – Стран­джа пла­ни­на”, по случай 22 април – Международен ден на Земята.                                        

Фото: Георги Йовчев

23

24

 

 

Коментарите са затворени.