Село Стражица пее и се весели

Apr 30th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПОЗИЦИИ

15

Детска фолклорна група “Изворче” – село Стражица, с ръководител Мина Галинова.

За да се по­д­го­т­ви и осъ­ще­с­т­ви един пра­з­ник, кой­то да се за­по­м­ни от вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи, се ис­ка сър­це и ду­ша. От опит знам, че то­ва не е до­с­та­тъ­ч­но. Не­об­хо­ди­ми са же­ла­ние, ор­га­ни­за­тор­с­ки уме­ния, фи­нан­со­ва по­мощ и по­д­к­ре­па, из­пи­п­ва­не на все­ки де­тайл от про­г­ра­ма­та, осо­бе­но ако то­ва се пра­ви в де­т­с­ка гра­ди­на, учи­ли­ще, чи­та­ли­ще.

За­то­ва, ко­га­то по­лу­чих пре­д­ло­же­ние да по­се­тя про­ле­т­ния пра­з­ник в с.Стра­жи­ца, общ.Бал­чик, ор­га­ни­зи­ран от НЧ “Ст. Ка­ра­джа” и ЦДГ “Ра­дост”по по­вод Ве­ли­к­ден­с­ки­те пра­з­ни­ци, не се дво­у­мих.

Още с вли­за­не­то в дво­ра на из­ця­ло об­но­ве­на­та де­т­с­ка гра­ди­на, пре­вър­на­та в при­ка­зен дво­рец и при ви­да на пра­з­ни­ч­на­та об­с­та­но­в­ка, усе­тих ду­ха и въл­не­ни­е­то, ко­и­то съм из­пи­т­ва­ла ня­ко­га ка­то учи­тел в с.Стра­жи­ца. А сър­де­ч­на­та сре­ща, ръ­ко­с­ти­с­ка­ни­я­та, пре­г­ръ­д­ки­те от стра­на на мо­и­те уче­ни­ци, ста­на­ли ве­че ро­ди­те­ли, хо­ра­та, с ко­и­то съм ра­бо­ти­ла, се по­чу­в­с­т­вах мно­го раз­въл­ну­ва­на и ща­с­т­ли­ва, че не са ме за­б­ра­ви­ли. Хем ми бе­ше ра­до­с­т­но, хем тъ­ж­но, за­що­то чух от­с­т­ра­ни ре­п­ли­ки “Ех, ако и учи­ли­ще­то съ­ще­с­т­ву­ва­ше, пра­з­ни­кът ще­ше да е още по-ху­бав!”. Сър­це­то ми се сви, за­що­то не мо­жех да им от­го­во­ря ни­що.

Най-не­тър­пе­ли­ви­те да за­по­ч­не пра­з­ни­кът бя­ха де­ца­та от ЦДГ “Ра­дост” с.Стра­жи­ца, пре­ме­не­ни ка­то мал­ки слън­ца в на­ци­о­нал­ни до­б­ру­джан­с­ки но­сии. Те бя­ха по­д­к­ре­пя­ни в из­пъл­не­ни­е­то на ве­ли­к­ден­с­ки­те пе­с­ни­ч­ки от Фло­ра На­че­ва /дъл­го­го­ди­шен ди­ре­к­тор/, де­т­с­ка­та учи­тел­ка Д. Вълчева и Ва­лен­ти­на Же­ле­ва /учи­тел­ка в ЦДГ “Дъ­га” с.Гур­ко­во/. Ка­то ор­ли­ци око­ло тях бя­ха пом.-въз­пи­та­тел­ки­те.

Отец Ге­ор­ги Пе­т­ков из­вър­ши Ве­ли­к­ден­с­ки во­до­с­вет, за здра­ве на вси­ч­ки. След не­го Ди­ми­т­ри­ч­ка Ган­че­ва, се­к­ре­тар на НЧ “Ст.Ка­ра­джа” при­ве­т­с­т­ва до­ш­ли­те на пра­з­ни­ка и на на­п­ра­ве­на­та пра­з­ни­ч­на сце­на се изя­ви­ха: Де­т­с­ка фол­к­лор­на гру­па “Из­вор­че”, с ръ­ко­во­ди­тел Ми­на Га­ли­но­ва; Жен­с­ка­та фол­к­лор­на гру­па към чи­та­ли­ще­то с ръ­ко­во­ди­тел Ди­ми­т­ри­ч­ка Ган­че­ва, с му­зи­ка­лен съ­п­ро­вод от ор­ке­с­тър към чи­та­ли­ще­то с ръ­ко­во­ди­тел Га­лин Ган­чев.

Го­с­ти­те на пра­з­ни­ка бя­ха пре­д­с­та­ви­те­ли от клуб “Хи­нап” гр.Бал­чик, с ръ­ко­во­ди­тел Дим­ка Ма­ле­ва. Пен­ка Ди­ми­т­ро­ва, об­ле­че­на в до­б­ру­джан­с­ка но­сия, мно­го ув­ле­ка­тел­но, на­ли си е учи­тел­ка, раз­ка­за за пра­з­ни­ка Ла­за­ро­в­ден и Цве­т­ни­ца. Д.Ма­ле­ва, с кра­си­ва ко­ш­ни­ца, пъл­на с пи­са­ни яй­ца и сла­д­ки­ши, по­д­не­се на мал­чу­га­ни­те ра­до­ст­та на въз­ра­с­т­ни­те от спо­ме­на за ша­ре­но­то им ве­ли­к­ден­с­ко де­т­с­т­во. Уче­ни­кът Ивай­ло То­дор Енев ре­ци­ти­ра за пра­з­ни­ка. Де­ца­та за­пя­ха пе­сен­та по сти­хо­т­во­ре­ни­е­то на До­ра Га­бе:” Чук, чук, яй­чи­це

имаш ли си сър­чи­це?

Чу­ло ли си бла­га вест –

Бог Исус въз­к­ръ­с­на днес.”

На­с­тъ­пи­ха го­ле­ми­те му­зи­кал­ни из­не­на­ди. По по­ка­на на чи­та­ли­ще­то Але­к­сан­дър Та­нев от Бал­чик, уча­с­т­ник в кон­кур­са “Го­ле­ми­те на­де­ж­ди” по Но­ва ТВ, за­ра­д­ва по­к­лон­ни­ци­те на рок му­зи­ка­та, а ние, ко­и­то го ха­ре­с­ва­ме, при­зо­ва­ва­ме вси­ч­ки да гла­су­ват за не­го на 7 май от 20 ч.в по­лу­фи­на­ла на кон­кур­са.

С въз­г­ла­си :”Още, още” пу­б­ли­ка­та въз­на­г­ра­ди и Не­ве­на Ди­ми­т­ро­ва, уча­с­т­ни­ч­ка в кон­кур­са “Гла­сът на Бъл­га­рия”, кла­си­ра­ла се на ед­но от пър­ви­те ме­с­та.

Най-въз­ра­с­т­ни­ят пе­вец от се­ло­то – бай Ан­гел из­пя две на­ро­д­ни пе­с­ни. Де­ца, ро­ди­те­ли и го­с­ти, се хва­на­ха на кръ­ш­но бъл­гар­с­ко хо­ро, ес­те­с­т­вен за­вър­шек на то­зи мил пра­з­ник. Знам, че ще има още та­ки­ва пра­з­ни­ци и ще е все та­ка ве­се­ло и ин­те­ре­с­но, за да го има бъл­гар­с­ки­ят дух и кул­ту­ра.

Сте­ла ДА­КО­ВА СТО­Я­НО­ВА

16

Женска фолклорна група към НЧ “Стефан Караджа” с ръководител Димитричка Ганчева

17

“Гласът на България” – Невена Димитрова от Балчик

18

Двамата гайдари Мариян Костадинов и Велин Великов засвириха и всички присъстващи на празника извиха кръшно българско хоро.

 

Коментарите са затворени.