“Про­ле­т­на вър­те­ле­ж­ка” – Великденски празник в с. Стражица

Apr 30th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

11

Децата от ЦДГ “Радост” село Стражица пеят с учителките си Флора Начева и Димитричка Вълчева        

Фото: М. КОСТОВА

12

“Про­ле­т­на вър­те­ле­ж­ка” – под то­ва по­е­ти­ч­но име пре­ми­на чу­де­сен про­ле­тен пра­з­ник  в с.Стра­жи­ца. то­ва се слу­чи на 25 ап­рил 2014 г. от 16.00 ч. в дво­ра на об­но­ве­на­та де­т­с­ка гра­ди­на. Ор­га­ни­за­то­ри на съ­би­ти­е­то са ЦДГ “Ра­дост” и НЧ “Ст.Ка­ра­джа”.

Пра­з­ни­кът за­по­ч­на с во­до­с­вет за здра­ве и бла­го­по­лу­чие, от­с­лу­жен от отец Ге­ор­ги Пе­т­ков, кой­то се обър­на с то­п­ли ду­ми към при­съ­с­т­ва­щи­те, раз­ка­за по­у­чи­тел­на при­т­ча от Еван­ге­ли­е­то на Йо­ан и по­же­ла на вси­ч­ки “Да пи­ят от жи­ви­тел­ния из­вор на жи­во­та с го­ля­ма ра­дост”. С по­до­б­ни по­же­ла­ния бя­ха из­пъл­не­ни и при­ве­т­с­т­ве­ни­те сло­ва на во­де­щи­те Ди­ми­т­ри­ч­ка Ган­че­ва и Ди­ми­т­ри­ч­ка Въл­че­ва: “В пра­з­ни­ци­те пул­си­ра ду­ша­та на бъл­га­ри­на. Те ни по­ма­гат да от­к­ри­ем кла­ден­че­то и да пи­ем от не­го­ва­та жи­ви­тел­на во­да.” След те­зи по­е­ти­ч­ни по­с­ла­ния към ду­хо­в­но­ст­та се за­ре­ди­ха из­пъл­не­ни­я­та на най-мал­ки­те – въз­пи­та­ни­ци­те на ЦДГ “Ра­дост”. Мал­ки­те мо­ми­чен­ца и мом­чен­ца, на­ги­з­де­ни в кра­си­ви на­ро­д­ни но­сии, из­пя­ха две пе­с­ни: “Ма­ри мо­ме” и “Жъл­то цве­те”. По-го­ле­ми­те, де­ца­та от фол­к­лор­на гру­па “Из­вор­че” бя­ха из­б­ра­ли лю­би­ми­те си :”Се­д­на­ло е Джо­ре” и “Ла­лен­це се лю­лее”. Тра­ди­ци­он­ни ла­зар­с­ки пе­с­ни из­пъл­ни­ха и же­ни­те от Му­зи­кал­на фор­ма­ция към НЧ “Ст.Ка­ра­джа” с.Стра­жи­ца.

С ог­ром­на ра­дост бе­ше по­с­ре­щ­на­то ве­ли­ко­ле­п­но­то из­пъл­не­ние на Але­к­сан­дър Та­нев, на ча­ро­в­но­то та­лан­т­ли­во мом­че, за ко­е­то ще сти­с­ка­ме пал­ци на 7 май от 20 ч. по Но­ва ТВ, къ­де­то той ще се яви на по­лу­фи­на­ла на кон­кур­са “Го­ле­ми­те на­де­ж­ди”. И ка­къ­в­то и да бъ­де ре­зул­та­тът, ние, бал­чи­к­лии, зна­ем, че Але­к­сан­дър е най-до­б­ри­ят. Да при­те­жа­ваш та­къв та­лант и да го раз­да­ваш та­ка ще­д­ро – то­ва е ща­с­тие!

Пра­з­ни­ч­но­то на­с­т­ро­е­ние про­дъл­жи Не­ве­на Ди­ми­т­ро­ва – пре­к­ра­с­ни­ят глас на Бал­чик, кой­то пре­ди ед­на го­ди­на ни за­ко­ва­ва­ше пред те­ле­ви­зи­он­ния ек­ран по вре­ме на ос­пор­ва­ния кон­курс “Гла­сът на Бъл­га­рия”, а по­с­ле про­дъл­жи да ни ра­д­ва по пра­з­ни­ци и съ­би­тия.

Мал­ки­ят Ивай­ло То­до­ров Енев из­пъл­ни сра­ме­ж­ли­во, но из­ра­зи­тел­но про­ле­т­но сти­хо­т­во­ре­ние. Бра­во на та­лан­т­ли­ви­те ни де­ца!

Ка­то емо­ци­о­нал­на па­у­за в то­зи ка­лей­до­с­коп от въл­ну­ва­щи из­пъл­не­ния, бе­ше изя­ва­та на клуб “Хи­нап” Бал­чик. Пен­ка Ди­ми­т­ро­ва, пре­д­ре­ше­на ка­то ба­ба, раз­ка­за за Ла­зар­с­ки­те оби­чаи око­ло Ве­ли­к­ден­с­ки­те пра­з­ни­ци. Д.Ма­ле­ва раз­да­де ша­ре­ни яй­ца, ко­зу­на­ци и ла­ком­с­т­ва на мал­ки­те, раз­ка­за ин­те­ре­с­ни спо­ме­ни от де­т­с­т­во­то си, за ве­ли­к­ден­с­ки­те въл­не­ния, за “юнак-бу­рак”.

С “Про­ле­т­на тро­пан­ка” за­ра­д­ва слу­ша­те­ли­те Бай Ан­гел, ти­ту­ляр сред са­мо­дей­ци­те на чи­та­ли­ще­то. Пра­з­ни­ч­но­то на­с­т­ро­е­ние бе по­д­дър­жа­но от жи­з­не­ра­до­с­т­но­то из­пъл­не­ние на на­ро­ден ор­ке­с­тър, с ръ­ко­во­ди­тел Га­лин Ган­чев. На пра­з­ник, ка­то на ху­бав пра­з­ник! Из­ви се ве­се­ло хо­ро от до­ма­ки­ни и го­с­ти в дво­ра пред де­т­с­ка­та гра­ди­на, а тя, де­т­с­ка­та гра­ди­на, ка­то цъ­ф­на­ла в про­ле­т­ни то­но­ве, е за чу­до и при­каз от­вън и от­въ­т­ре. Мо­дер­на, чи­с­та, об­за­ве­де­на с вси­ч­ко за иг­ри, и за по­чи­в­ки, и за за­ни­ма­ния. За да ра­с­тат в нея здра­ви и ща­с­т­ли­ви де­ца, ко­и­то за­с­лу­жа­ват то­ва.

Ма­рия АН­Д­РЕ­Е­ВА

13

Рецитира Ивайло Тодоров Енев  

14

Самодейците Бай Ангел и Галин Ганчев

20

По идея на Димитричка Ганчева, секретар на НЧ “Стефан Караджа” и Флора Начева, директор на ЦДГ “Радост” в с. Стражица се проведе пролетен великденски празник под надслов “Пролетна въртележка”. Имаше богата програма, шарени яйца и сладкиши за всички деца.

Фото: М. Костова

 

Коментарите са затворени.