Да почистим България за 1 ден

Apr 30th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА


19

На 23 ап­рил 2014 г. от­но­во с мо­ти­ки, тар­мъ­ци и но­жо­ве, ние, пен­си­о­нер­ки­те от клуб “Вто­ра мла­дост”, ул.”Ард” в кв.”Ле­в­с­ки”, про­ве­до­х­ме пър­вия за го­ди­на­та тру­дов ден за по­чи­с­т­ва­не от тре­ва дво­ра на клу­ба. Ка­з­вам “пър­ви­ят”, за­що­то вся­ка го­ди­на про­ве­ж­да­ме най-мал­ко три – през ме­сец ап­рил, през юли и ок­том­в­ри. Ви­на­ги уча­с­т­ват над 20 же­ни. Ден-два пре­ди тру­до­вия ден, ор­га­ни­зи­ра­ме око­ся­ва­не на тре­ва­та по але­я­та в дво­ра. А в де­ня за тру­до­ва тър­мъ­чим око­се­на­та тре­ва. С но­жо­ве по­чи­с­т­ва­ме тре­ва­та от фу­ги­те по пло­чи­те око­ло клу­ба. Съ­б­ра­на­та тре­ва пъл­ним в чу­ва­ли, ко­и­то из­на­ся­ме до кон­тей­не­ра на от­с­ре­щ­на­та стра­на на ул.”Ар­да”, а от­тук ра­бо­т­ни­ци от “БКС” из­х­вър­лят на сме­ти­ще­то, за ко­е­то им бла­го­да­рим. Ос­вен в дво­ра, чи­с­тим от тре­ва пъ­те­ка­та от вхо­д­на­та по­р­та до ули­ца­та и по­к­рай ог­ра­да­та на клу­ба, из­вън дво­ра. Ор­га­ни­зи­рай­ки те­зи тру­до­ви дни, ние се от­зо­ва­ва­ме на при­зи­ва “Да из­чи­с­тим Бъл­га­рия за един ден” и ис­ка­ме ви­на­ги да ни е при­я­т­но, ко­га­то до­й­дем в клу­ба. Тук ние пре­кар­ва­ме за­ба­в­но, пе­ем, ве­се­лим се, слу­ша­ме му­зи­ка, че­тем ме­с­т­ни­те ве­с­т­ни­ци, пи­ем ка­фе и чай, гле­да­ме фил­ми и но­ви­ни по те­ле­ви­зи­я­та, с дру­ги ду­ми – пре­кар­ва­ме ин­те­ре­с­но.

Со­ф­ка ПАН­ЧЕ­ВА

Пре­д­се­да­тел на клуб “Вто­ра мла­дост”

 9

Акция “Да почистим Бълагрия за един ден” на 26.04.2014 г. ФТА “Балик” посадиха и дърво до НЧ “ В. Левски”.

10

Сред най-ак­ти­в­ни­те в акцията “Да почистим Бълагрия за един ден” на 26 април 2014 година бя­ха во­ен­ни и по­жар­ни­ка­ри, уче­ни­ци и пен­си­о­не­ри, ка­к­то и жи­те­ли на бло­ко­ве­те в кв. “Ба­лик”. От­но­во ос­та­на­ха не­по­чи­с­те­ни ми­к­ро­с­ме­ти­ща­та в ром­с­ка­та ма­ха­ла на квартал “Изток” – Балчик                                                                                

Фото: Албена ИВАНОВА

Коментарите са затворени.