Трансграничен проект Балчик-Наводари

Apr 30th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

8

Николае Матей, кмет на румънския град Наводари; Красен Русев, директор на сдружение “Еврика” и преводачът от румънски език Хинчо Хинев обсъждат трансграничния проект за построяване на бизнес център и изграждане на агро и рибен пазар в Наводари.               

 Фото: М. КОСТОВА

На те­ри­то­ри­я­та на об­ласт До­б­рич  се из­пъл­ня­ва Про­ект “Тран­с­г­ра­ни­чен би­з­нес цен­тър за раз­ви­тие на ту­ри­зъм и из­г­ра­ж­да­не на Аг­ро и Ри­бен па­зар” по про­г­ра­ма за тран­с­г­ра­ни­ч­но съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во: Ру­мъ­ния-Бъл­га­рия /2007-2013/, с во­дещ пар­т­ньор  Об­щи­на На­во­да­ри, Ру­мъ­ния и бъл­гар­с­ки пар­т­ньор Сдру­же­ние с не­с­то­пан­с­ка цел Ев­ро­пей­с­ки ин­с­ти­тут по кул­ту­рен ту­ри­зъм “ЕВ­РИ­КА”, град До­б­рич. Цел­та на про­е­к­та е да сти­му­ли­ра би­з­нес съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во­то в об­ла­ст­та на ту­ри­з­ма и ри­б­на­та ин­ду­с­т­рия ме­ж­ду два­та тран­с­г­ра­ни­ч­ни ре­ги­о­на – На­во­да­ри и Бал­чик. За осъ­ще­с­т­вя­ва­не­то на та­зи цел Сдру­же­ние” ЕВ­РИ­КА” ор­га­ни­зи­ра сре­ща за об­мя­на на опит ме­ж­ду ру­мън­с­ки и бъл­гар­с­ки пре­д­с­та­ви­те­ли на ту­ри­с­ти­че­с­кия би­з­нес от Об­щи­на Бал­чик и Об­щи­на На­во­да­ри, ко­я­то да по­д­по­мо­г­не про­це­са на би­з­нес ко­о­пе­ри­ра­не  в тран­с­г­ра­ни­ч­ния ре­ги­он. Съ­би­ти­е­то се про­ве­де на 24 и 25 Ап­рил 2014 г. в град Бал­чик, хо­тел Ре­джи­на Ма­рия Спа. Дне­в­ни­ят ред вклю­ч­ва­ше по­се­ще­ние на най- по­пу­ляр­ни­те ту­ри­с­ти­че­с­ки ат­ра­к­ции от Бал­чик и спо­де­ля­не на до­б­ри пра­к­ти­ки. На сре­ща­та бе из­не­се­на пре­зен­та­ция за най-но­ви­те тен­ден­ции на ту­ри­с­ти­че­с­кия па­зар, про­фи­ла на ту­ри­с­та през 21 век и за­сил­ва­не кон­ку­рен­т­но­с­по­со­б­но­ст­та на ту­ри­с­ти­че­с­ки­те пре­д­п­ри­я­тия от тран­с­г­ра­ни­ч­ния ре­ги­он.

Про­е­к­тът е с про­дъл­жи­тел­ност 15 ме­се­ца (30.03.2013 – 29.06.2014) и е на об­ща стой­ност 1 469 161,14 ев­ро, ка­то 84.82% от сре­д­с­т­ва­та се пре­до­с­та­вят от  Ев­ро­пей­с­кия Фонд за Ре­ги­о­нал­но Раз­ви­тие, 13 % на­ци­о­нал­но съ­фи­нан­си­ра­не и 2.18 % ли­чен при­нос на пар­т­ньо­ри­те по про­е­к­та.

Бо­жан­ка ДО­Б­РЕ­ВА Кон­сул­тант в “Ев­ри­ка”

 

Коментарите са затворени.