Опожарен е ре­с­то­рант “Ке­с­те­на” по алеята към Двореца в Балчик

Apr 30th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

7

След 3-часова борба на балчишките пожарникари бяха спасени съседните обекти, а от приятния вископрофесионален ресторант “Кестена”, за съжаление, останаха само отломки.

Фото: А. КОСТОВА

Най-по­се­ща­ва­но­то при­я­т­но и ви­со­ко про­фе­си­о­нал­но ре­с­то­ран­т­с­ко за­ве­де­ние  по але­я­та към “Дво­ре­ца”, то­ч­но сре­щу вхо­да на Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на бе по­д­па­ле­но ми­на­ла­та се­д­ми­ца. Ре­с­то­рант “Ке­с­те­на”ра­бо­ти ве­че де­сет го­ди­ни през ле­т­ни­те ме­се­ци, уме­ло ръ­ко­во­ден от со­б­с­т­ве­ни­ка бал­чи­к­ли­я­та Иван Ива­нов /Бе­бе­то/.

Той при­те­жа­ва ос­вен из­го­ре­лия ре­с­то­рант, съ­що и хо­тел. На­с­ко­ро бе­ше спо­де­лил, че е го­тов да за­по­ч­не се­зо­на и че оча­к­ва мно­го ру­мън­ци за Ве­ли­к­ден и Гер­гьо­в­ден, ка­к­то вся­ка го­ди­на по але­я­та към “Дво­ре­ца”. В гра­да упо­ри­то се го­во­ри, че се ка­сае за уми­ш­лен па­леж. То­ва е ед­на от вер­си­и­те, по ко­и­то ра­бо­ти опе­ра­ти­в­но-сле­д­с­т­ве­на­та гру­па,спо­де­ля и на­чал­ни­кът на ОУ ПБЗН-До­б­рич гл. ин­с­пе­к­тор Да­рин Ди­ми­т­ров. Бал­чи­ш­ки­те сле­до­ва­те­ли оба­че все още не са от­к­ри­ли сле­ди от уми­ш­лен па­леж.

Си­г­на­лът за по­жа­ра е по­лу­чен око­ло 4 ча­са су­т­рин­та. Два по­жар­ни ав­то­мо­би­ла от Бал­чик са го га­си­ли до 7 ча­са. Огъ­нят е уни­що­жил ця­ло­то за­ве­де­ние – фур­гон и спо­ма­га­тел­на по­с­т­рой­ка, 6 броя чер­на и бя­ла те­х­ни­ка и 90 ма­си и сто­ло­ве.

Има по­ра­же­ния и вър­ху съ­се­д­ни­те обе­к­ти, жал­ват се ком­ши­и­те Пе­тър Ди­ми­т­ров и Ев­до­ки Ива­нов, но са бла­го­дар­ни, че са се отър­ва­ли ле­ко. Ни­кой ня­ма за­с­т­ра­хо­в­ка за по­с­т­рой­ки и иму­ще­с­т­во.

Ма­ру­ся КО­С­ТО­ВА

 

 

Коментарите са затворени.