Смесен хор “Черноморски звуци” – Балчик в Италия

Apr 30th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО

4

Смесен хор “Черноморски звуци” Балчик участва във фестивал в гр. Лорето, Италия.

                                                                                                                       Фото: Christina Cornelia Waldorf

 “Че­с­тит Ве­ли­к­ден, Хри­с­тос Во­с­к­ре­се!” про­з­ву­ча на бъл­гар­с­ки език в на­ча­ло­то на пра­з­ни­ч­на­та ме­са в ита­ли­ан­с­кия град Ло­ре­то, во­де­на от Джо­ва­ни То­ну­чи – ар­хи­е­пи­с­коп и па­п­с­ки де­ле­гат.

По­вод за при­ве­т­с­т­ви­е­то в гра­д­с­ка­та ка­те­д­ра­ла бе уча­с­ти­е­то на бал­чи­ш­кия сме­сен хор “Чер­но­мор­с­ки зву­ци” в 54-то из­да­ние на фе­с­ти­ва­ла за са­к­рал­на му­зи­ка “Вир­го Ла­у­ре­та­на”.

Пе­в­ци­те от Бал­чик, во­де­ни от ди­ри­ген­та д-р Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва, има­ха на­то­ва­ре­на фе­с­ти­вал­на про­г­ра­ма през по­с­ле­д­ни­те дни с изя­ви на раз­ли­ч­ни сце­ни в гра­да. При­съ­с­т­ви­е­то им в Ло­ре­то е в ре­зул­тат на се­ри­о­зен по­д­бор из­ме­ж­ду 69 во­кал­ни съ­с­та­ва от раз­ли­ч­ни дър­жа­ви, ка­то на фи­на­ла бя­ха из­б­ра­ни са­мо 8 хо­ра, раз­ка­за д-р В. Ге­ор­ги­е­ва.

В съ­бо­т­на­та ве­чер, на 26 ап­рил, бал­чи­ш­ки­те пе­в­ци бя­ха ап­ло­ди­ра­ни из­к­лю­чи­тел­но сър­де­ч­но от ита­ли­ан­с­ка­та пу­б­ли­ка в ка­те­д­рал­ния храм, а изя­ва­та им бе пре­да­ва­на ди­ре­к­т­но по ме­с­т­на те­ле­ви­зия и в ин­тер­нет.

С уча­с­тието му в пра­з­ни­ч­на­та ме­са про­г­ра­ма­та на “Чер­но­мор­с­ки зву­ци” във фе­с­ти­ва­ла при­к­лю­ч­ва, а в на­ча­ло­то на ме­сец юни хо­рът ще по­с­ре­щ­не во­кал­ни съ­с­та­ви от раз­ли­ч­ни ев­ро­пей­с­ки дър­жа­ви на IV Ме­ж­ду­на­ро­ден хо­ров фе­с­ти­вал “Чер­но­мор­с­ки зву­ци” в Бал­чик.

Са­ва ТИ­ХО­ЛОВ

 

Коментарите са затворени.