Бли­зо три пъ­ти ско­чи­ха на тър­га це­ни­те за пла­жо­ве в До­б­ри­ч­ка об­ласт

Apr 30th, 2014 | От | Category: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

След при­к­лю­чи­ли­те в Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на ре­ги­о­нал­но­то раз­ви­тие тър­го­ве ве­че са яс­ни оп­ре­де­ле­ни­те на­е­ма­те­ли за три пла­жа в До­б­ри­ч­ка об­ласт. За плаж “Ви­ли Чай­ка”, кой­то е с ак­ти­в­на пла­ж­на площ 1072 кв. м, тър­га е спе­че­ли­ло “Хе­ли­ос БГ” ООД – Бал­чик, пре­д­с­та­в­ля­ва­но от  Си­ме­он Го­с­по­ди­нов Ди­ми­т­ров. Дру­же­с­т­во­то е би­ло един­с­т­вен кан­ди­дат и е пре­д­ло­жи­ло го­ди­ш­на на­ем­на це­на от 3 000 ле­ва, с вклю­чен ДДС. На­чал­на­та тръ­ж­на це­на бе 2197 ле­ва, без ДДС. За плаж “СБА” в Об­щи­на Ка­вар­на с ак­ти­в­на пла­ж­на площ 5070 кв. м е има­ло два­ма кан­ди­да­ти. Еди­ни­ят е бил “Бя­ла­та ла­гу­на” АД – с. То­по­ла, об­щи­на Ка­вар­на, а дру­ги­ят- “Не­т­тех Вар­на” ООД. И две­те са би­ли до­пу­с­на­ти да уча­с­тие в тър­га, но той е спе­че­лен от “Бя­ла­та ла­гу­на” АД с пре­д­ло­жен го­ди­шен на­ем от 18 000 ле­ва, с ДДС. Пър­во­на­чал­на­та це­на на тър­га бе 6 299 ле­ва, без ДДС. Тре­ти­ят плаж в об­ла­ст­та, за кой­то бе про­ве­ден търг, е “Икан­та­лъ­ка 2” в об­щи­на Ка­вар­на с площ 6 856 кв. м. За не­го на тър­га е иг­ра­ло са­мо “Лай­т­ха­ус Бийч” ЕО­ОД – Со­фия, пре­д­с­та­в­ля­ва­но от Ата­нас Ран­ге­лов Кьо­сев. То е пре­д­ло­жи­ло це­на от 24 120 ле­ва, с ДДС, при на­чал­на тръ­ж­на це­на от 8 063 ле­ва, без ДДС. В 14-дне­вен срок тря­б­ва спе­че­ли­ли­те фир­ми да вне­сат го­ди­ш­ния на­ем. В про­ти­вен слу­чай ще се счи­та, че са се от­ка­за­ли от склю­ч­ва­не­то на до­го­вор. В до­го­во­ри­те са за­ле­г­на­ли те­к­с­то­ве, спо­ред ко­и­то на­е­ма­те­ли­те тря­б­ва да оси­гу­рят за своя сме­т­ка те­х­ни­че­с­ко обо­ру­д­ва­не на мор­с­кия плаж  със съ­о­ръ­же­ния, те­х­ни­че­с­ки сре­д­с­т­ва и пре­ме­с­т­ва­е­ми обе­к­ти за из­вър­ш­ва­не на за­дъл­жи­тел­ни­те дей­но­с­ти по оси­гу­ря­ва­не на во­д­но спа­ся­ва­не, по обе­зо­па­ся­ва­не на при­ле­жа­ща­та ак­ва­то­рия, здра­в­но и ме­ди­цин­с­ко об­с­лу­ж­ва­не и са­ни­тар­но-хи­ги­ен­но по­д­дър­жа­не на пла­жа по вре­ме на ту­ри­с­ти­че­с­кия се­зон. За вре­ме­то из­вън ту­ри­с­ти­че­с­кия се­зон тря­б­ва да оси­гу­рят за своя сме­т­ка по­чи­с­т­ва­не­то на мор­с­кия плаж и не­об­хо­ди­ми­те те­х­ни­че­с­ки сре­д­с­т­ва и съ­о­ръ­же­ния за обо­з­на­ча­ва­не на пла­жа ка­то не­о­х­ра­ня­ем.

topnovini.bg

 

 

Коментарите са затворени.