До­с­та­в­ка на хра­ни­тел­ни про­ду­к­ти

Apr 30th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

ПУ­Б­ЛИ­Ч­НА ПО­КА­НА за пре­д­с­та­вя­не на офер­ти

ОТ­К­РИ­ТА ПРО­ЦЕ­ДУ­РА ЗА ВЪЗ­ЛА­ГА­НЕ НА ОБ­ЩЕ­С­Т­ВЕ­НА ПО­РЪ­Ч­КА ПО РЕ­ДА НА ЗОП

С пре­д­мет: “До­с­та­в­ка на хра­ни­тел­ни про­ду­к­ти за ну­ж­ди­те на до­ма­шен со­ци­а­лен па­т­ро­наж и це­ло­д­не­в­ни де­т­с­ки гра­ди­ни на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на Бал­чик”

№ НА ПРЕ­ПИ­С­КА­ТА В РЕ­ГИ­С­ТЪ­РА НА АОП;00479-2014-0007

КРА­ЕН СРОК за за­ку­пу­ва­не на до­ку­мен­та­ци­я­та – до 16:00 ча­са на 02.06.2014 г.

КРА­ЕН СРОК за по­да­ва­не на ис­ка­ния за ра­зя­с­не­ния – до 16:00 ча­са на 02.06.2014 г.

КРА­ЕН СРОК за по­да­ва­не на офер­ти – до 16:00 ча­са на 12.06.2014 г.

ОТ­ВА­РЯ­НЕ НА ОФЕР­ТИ: 10:00 ча­са на 13.06.2014 г.

 

 

 

 

Коментарите са затворени.