ПУ­Б­ЛИ­Ч­НА ПО­КА­НА за пре­д­с­та­вя­не на офер­ти

Apr 30th, 2014 | От | Category: ПОЗИЦИИ

Пре­д­мет на по­ръ­ч­ка­та: Из­кър­п­ва­не на об­щин­с­ка пъ­т­на мре­жа ка­са­е­ща пъ­ти­ща със сле­д­ни­те иден­ти­фи­ка­то­ри:

DOB 3003 – /II-27 До­б­рич-Бал­чик/ – Дъ­б­ра­ва – Кре­ме­на.

DOB 2009 – /III-902, Об­ро­чи­ще – Ки­че­во/ – Ро­га­че­во.

DOB 3160 – /DOB 1149, То­по­ла – Бал­чик/ – гра­ни­ца Об­щи­на Ка­вар­на – Об­щи­на Бал­чик – к.к. Ту­з­ла­та – /DOB 1149/.

DOB 3016 – /II-27/ Бал­чик, По­м­пе­на стан­ция.

DOB 2001 – / DOB 1107, Хра­б­ро­во – Бо­бо­вец/ – Ля­хо­во.

Кра­ен срок за по­лу­ча­ва­не на офер­ти­те: 13.05.2014г.

Офер­ти­те се по­да­ват ли­ч­но или по по­ща­та с об­ра­т­на раз­пи­с­ка, респ. ку­ри­ер на ад­ре­са на Об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция – гр. Бал­чик – пл. “21-ви се­п­тем­в­ри” №6, ли­це за при­е­ма­не на офер­ти Кра­си­ми­ра Ко­с­то­ва –  мл. ек­с­перт Об­щи­на Бал­чик, тел: 0579/ 7-10-46.

За въ­п­ро­си и до­пъл­ни­тел­на ин­фор­ма­ция: Сла­в­ка Ата­на­со­ва – ст. спе­ци­а­лист стро­и­тел­с­т­во отд. “ИДК” в Об­щи­на Бал­чик, тел: 0579 71044.

Коментарите са затворени.