С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Apr 30th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

във връ­з­ка с пре­д­с­то­я­щи­те из­бо­ри за чле­но­ве на Ев­ро­пей­с­кия пар­ла­мент от Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия на 25.05.2014 г. 

Об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция Бал­чик уве­до­мя­ва из­би­ра­те­ли­те, че мо­гат да се по­да­ват пи­с­ме­ни за­я­в­ле­ния до Кме­та на Об­щи­на Бал­чик кме­то­ве­те по на­се­ле­ни ме­с­та за:

1. От­с­т­ра­ня­ва­не на не­пъл­но­ти и гре­ш­ки в из­би­ра­тел­ни­те спи­съ­ци въз ос­но­ва на за­я­в­ле­ние по об­ра­зец до 17.05.2014 г. вклю­чи­тел­но.

2. Из­да­ва­не на “Удо­с­то­ве­ре­ния за гла­су­ва­не на дру­го мя­с­то” се из­да­ват са­мо на кан­ди­да­ти­те, чле­но­ве на ЦИК, чле­но­ве на РИК и на на­б­лю­да­те­ли след по­да­де­но пи­с­ме­но за­я­в­ле­ние по об­ра­зец до Об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция гр. Бал­чик и кме­т­с­т­ва­та в срок до 10.05.2014 г. вклю­чи­тел­но.

3. Из­би­ра­тел, чий­то по­с­то­я­нен и на­с­то­ящ ад­рес са в раз­ли­ч­ни на­се­ле­ни ме­с­та, мо­же да по­и­с­ка да бъ­де впи­сан в из­би­ра­тел­ния спи­сък по на­с­то­ящ ад­рес. Же­ла­е­щи да гла­су­ват по на­с­то­ящ ад­рес по­да­ват пи­с­ме­но за­я­в­ле­ние по об­ра­зец до Об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция гр. Бал­чик и Кме­т­с­т­ва­та до 10.05.2014 г. вклю­чи­тел­но.

4. Из­би­ра­те­ли с трай­ни ув­ре­ж­да­ния, ко­и­то не мо­гат да уп­ра­ж­нят из­би­ра­тел­но­то си пра­во в из­бор­но­то по­ме­ще­ние, но же­ла­ят да гла­су­ват с по­д­ви­ж­на из­би­ра­тел­на ку­тия, за­я­вя­ват же­ла­ни­е­то си в пи­с­ме­на фор­ма чрез за­я­в­ле­ние по об­ра­зец и при­ла­гат ко­пие от до­ку­мент на ТЕЛК /НЕЛК/ в об­щи­на­та по по­с­то­ян­ния им ад­рес или на­с­то­я­щия им ад­рес в слу­ча­и­те, ко­га­то сво­е­в­ре­мен­но е на­п­ра­ве­но ис­ка­не по чл.36 от ИК, но не по-къ­с­но от 4.05.2014 г.

Из­би­ра­тел­ни­те спи­съ­ци са обя­ве­ни на ме­с­та­та съ­г­ла­с­но за­по­вед на кме­та № 356 от 02.04.2014г. Бал­чик.

Коментарите са затворени.