Модно ревю в ЦДГ “Здравец”

Dec 8th, 2010 | От | Category: В РЕГИОНА

Те­ма­та за еко­ло­ги­я­та и как хо­ра­та тря­б­ва да опа­з­ват окол­на­та сре­да не е от вче­ра. Усе­ща­ме и ви­ж­да­ме по­с­ле­д­с­т­ви­я­та от не­й­но­то за­мър­ся­ва­не за на­ша­та пла­не­та. Съ­з­да­ват се сдру­же­ния, дви­же­ния, ор­га­ни­за­ции, ко­и­то ра­бо­тят се­ри­о­з­но по те­зи про­б­ле­ми, а и ме­ди­и­те се стре­мят да при­в­ле­кат вни­ма­ни­е­то на ши­ро­ка­та об­ще­с­т­ве­ност. Във фор­ми­ра­не­то на еко­ло­ги­ч­на кул­ту­ра и въз­пи­та­ние със свои про­г­ра­ми и дей­но­с­ти се вклю­ч­ват учи­ли­ща­та, де­т­с­ки­те гра­ди­ни, об­щи­ни­те.
За­то­ва по­д­к­ре­пих иде­я­та на об­щи­на Бал­чик и Еко­ко­лект АД за ор­га­ни­зи­ра­не на кон­курс по по­вод „Де­ня на Чер­но мо­ре – 31 ок­том­в­ри” за де­ца­та от І до VІІ клас. До­па­д­на ми ед­на от за­да­чи­те – ре­вю на мо­д­ни об­ле­к­ла от от­па­дъ­ч­ни ма­те­ри­а­ли в де­т­с­ки­те гра­ди­ни с уча­с­тие на де­ца, ро­ди­те­ли и учи­те­ли. По­лю­бо­пи­т­с­т­вах и по­се­тих през те­зи дни, в ед­на обе­д­на по­чи­в­ка, бли­з­ка­та ЦДГ „Здра­вец”, зна­ей­ки, че ви­на­ги де­т­с­ки­те гра­ди­ни са се пре­д­с­та­вя­ли мно­го до­б­ре в раз­ли­ч­ни тър­же­с­т­ва, кон­кур­си и дру­ги об­щин­с­ки изя­ви.


То­ва, ко­е­то ви­дях, раз­г­ле­дах и на­у­чих на­д­ми­на оча­к­ва­ни­я­та и сил­но ме впе­ча­т­ли. Ис­к­ре­но за­ви­дях на те­зи де­ца, ко­и­то ра­с­тат в пре­к­ра­с­ни ус­ло­вия, до­ка­то има те­х­ни връ­с­т­ни­ци с ог­ра­бе­но де­т­с­т­во. Не съм при­съ­с­т­ва­ла на тър­же­с­т­во­то, но за миг се по­с­та­вих на мя­с­то­то на де­ца­та и по­чу­в­с­т­вах въл­не­ни­е­то и ра­до­ст­та, ка­к­то и за­до­вол­с­т­во­то от до­б­ро­то пре­д­с­та­вя­не пред ро­ди­те­ли и го­с­ти.
Ако чо­век по­г­ле­д­не из­ло­же­ни­те об­ле­к­ла от­да­леч, ще си по­ми­с­ли, че са на­п­ра­ве­ни от плат, но ко­га­то ги на­б­ли­жи, ще се уди­ви, за­що­то са из­ра­бо­те­ни от то­а­ле­т­на хар­тия, на­й­ло­но­ви чу­ва­ли и дру­ги от­па­дъ­ч­ни ма­те­ри­а­ли.
Ако мо­же­ха да го­во­рят, ка­к­во ли щя­ха да ка­жат ко­с­тю­ми­те на цар Ка­ло­ян, пре­д­с­та­вен от Кри­с­ти­ян Ко­с­тов /ІІ гр./, ри­ца­ря – Де­ян Ва­си­лев /ІVгр./, ро­бо­та – Але­к­сан­дър Ди­ми­т­ров /ІV гр./Де­ца­та Ма­рия и Пе­тя Ми­те­ви са пре­д­с­та­ви­ли об­ле­к­ла на кра­ли­ца Ма­рия и не­й­на­та дъ­ще­ря Или­я­на. В из­ра­бо­т­ва­не­то са уча­с­т­ва­ли ро­ди­те­ли­те и учи­тел­ки­те Ро­за­лия Бо­г­да­но­ва и Ми­лан­ка Фи­ле­ва.
Цар­с­т­вен из­г­ле­ж­да ко­с­тю­мът на ан­г­лий­с­ки лорд, пре­д­с­та­вен от Алек Ива­нов и не­го­ва­та лей­ди с бя­ла ро­к­ля на во­ла­ни, ша­п­ка с раз­но­ц­ве­т­ни ук­ра­си – Ви­к­то­рия Вен­ци­с­ла­во­ва от ІІ гр. Из­ра­бо­т­ка­та е идея на учи­тел­ки­те Га­ля Ма­ри­но­ва и Ра­до­с­ла­ва Адам­с­ка. Мно­го на­с­т­ро­е­ние из­лъ­ч­ва и из­ра­бо­те­но­то япон­с­ко ки­мо­но – Ма­ри­на Дра­го­ми­ро­ва Ки­ро­ва от ІІ гр. С учи­тел Пе­т­ран­ка Ата­на­со­ва. Ин­те­рес пре­ди­з­ви­к­ват ди­с­ко­мо­ми­че­та­та от ІІІ гр., ко­с­мо­на­в­та – Мом­чил Ра­до­с­ла­вов от ІІІ гр. Ро­си­ца Ди­мо­ва от ІІ гр. Пре­д­с­та­вя ко­с­тюм на аб­сол­вент с уча­с­тие на учи­тел­ка­та Га­ли­на Ми­т­ко­ва.На ед­но та­ко­ва ре­вю не мо­же и без на­ро­д­ни но­сии. То­ва са но­си­и­те на мо­ми­те от ме­г­да­на – ІІІ гру­па, с уча­с­тие на учи­тел­ки­те На­та­лия Ди­ми­т­ро­ва и Ма­ри­на Ге­ор­ги­е­ва. Ви­дях още мно­го ин­те­ре­с­ни не­ща, ко­и­то са из­ра­бо­ти­ли де­ца­та, съ­в­ме­с­т­но с ро­ди­те­ли­те и учи­те­ли­те. За­то­ва и за­с­лу­же­но вси­ч­ки са по­лу­чи­ли бла­го­дар­ност и на­г­ра­ди от пре­д­с­та­ви­те­ли на фир­ма­та Еко­ко­лент АД и на­чал­ни­ка на об­ра­зо­ва­ни­е­то Га­ли­на Не­дел­че­ва, ди­ре­к­то­ра Ви­к­то­рия Яко­ва.
Ми­с­ля си, ед­но е да ис­каш, вто­ро е да мо­жеш и тре­то е да го на­п­ра­виш с мно­го лю­бов и фан­та­зия, а ко­га­то то­ва е по­д­п­ла­те­но с пра­к­ти­че­с­ки уме­ния, зна­ния и раз­би­ра­не за зна­чи­мо­ст­та на то­ва, ко­е­то пра­виш, ре­зул­та­ти­те са на­ли­це.В то­ва са ме убе­ж­да­ва­ли ви­на­ги де­т­с­ки­те учи­тел­ки. По­з­на­вам тя­х­на­та ра­бо­та и през го­ди­ни­те сме ра­бо­ти­ли съ­в­ме­с­т­но за твор­че­с­ко­то раз­ви­тие на де­ца­та, за тя­х­на­та ин­те­г­ра­ция и по-ле­с­но ада­п­ти­ра­не към учи­ли­ще­то. Же­лая им да вър­вят сме­ло по тру­д­ния път на про­фе­си­я­та, да вла­гат зна­ни­я­та и уме­ни­я­та си и да раз­к­ри­ват све­та на до­б­ро­то и кра­си­во­то във вся­ко ед­но де­те.

Стела ДАКОВА

Коментарите са затворени.