Великденски гости в Кранево

Apr 30th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

1

На го­с­ти при де­ца­та в по­мо­щ­но учи­ли­ще-ин­тер­нат “Ака­де­мик То­дор Са­мо­ду­мов” с.Кра­не­во бя­ха пре­д­с­та­ви­те­ли на БСП Бал­чик. В учи­ли­ще­то учат 104 де­ца с уме­ре­на и те­ж­ка оли­го­ф­ре­ния, с го­вор­ни на­ру­ше­ния и обу­чи­тел­ни тру­д­но­с­ти. Въ­п­ре­ки то­ва, бя­х­ме по­с­ре­щ­на­ти с мно­го ус­ми­в­ки и пе­с­ни от де­ца­та, за­е­д­но ук­ра­си­х­ме яй­ца­та и си тръ­г­на­х­ме с уве­ре­ни­е­то, че гри­жа­та за те­зи де­ца е ед­но ви­со­ко­ху­ман­но де­ло и вси­ч­ки ние, ще до­при­не­сем, с ка­к­во­то мо­жем.                                                                                 

Иван­ка БЪР­ЗА­КО­ВА

Коментарите са затворени.