Протокол № 39 от заседание на ОбС-Балчик, проведено на 24 април 2014 г.

Apr 30th, 2014 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Отчет за дейността на Районно управление „Полиция” град Балчик за 2013 година.

Вносител: Никола Аркалиев  председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ 568: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет  Балчик приема Отчет за дейността на служителите от Районно управление „Полиция” град Балчик през 2013 година

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По втора точка от дневния ред: Отчет за дейността на Районно управление „Полиция” Албена за 2013 година.

Вносител: Никола Аркалиев  председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ 569: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет  Балчик приема Отчет за дейността на Районно управление „Полиция” Албена през 2013 година.

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По трета точка от дневния ред: Отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Балчик за 2013 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 570: На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик:

1. Приема отчет по изпълнение на Програмата за управление на отпадъците за 2013 година.

2. Възлага на Кмета на Общината извършване на всички последващи действия, свързани с изпълнение на настоящото решение.

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за закриване дейност Автогара към функция „Икономически дейности и услуги”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 571: На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА във връзка с изтичане на договора за наем № 108/27.03.2009 г. от 01.04.2014 г., закрива дейност Автогара към  функция „Икономически дейности и услуги”, съгласно Приложение № 2, както следва:

– Функция „Здравеопазване”  – 19 бройки

– Функция „Образование”                        –   9 бройки

– Функция „Отбрана и сигурност”   – 22,5 бройки

– Функция „Соц. осигуряване, подпомагане и грижи” – 37 бройки

– Функция ЖС, БКС и ООС                           – 40 бройки

– Функция „Поч.дело,култура и религиоз.дейности” – 9 бройки

– Функция „Икономически дейности и услуги” – 37 бройки

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 1 не гласува

По пета точка от дневния ред: Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 572: На основание чл. 21, ал. 2, и ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 24а, ал. 5 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет Балчик:

Потвърждава определените с решение 819 по протокол № 63 от 24.05.2011г. максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за територията на Община Балчик, както следва:

– дневна тарифа, в размер на 1.30 лева

– нощна тарифа, в размер на 1.70 лева

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 17 общински съветници

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По шеста точка от дневния ред: Приемане на решение от ОбС  Балчик за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Реализация на център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 573: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21 и ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг,  във връзка с Решение № 837 от 07.06.2011 г., Общински съвет на Община Балчик, РЕШИ:

1. Дава съгласие да се финансира проект „ Реализация  на  Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ)  гр.Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в УПИ III кв.148  ж.к. Балик ” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011/017 със средства на общинския бюджет в размер на 9383.54 лв. (девет хиляди триста осемдесет три лева 54 ст.), представляващи  предварително платени и неверифици-рани  разходи, както следва:

– По бюджетно перо 1.„Човешки ресурси”     169.49 лв.

– По бюджетно перо 2.2. „Разходи за строителни и монтажни работи – 1823.05 лв. с ДДС

– По бюджетно перо 2.3 „Разходи свързани с технически и работни проекти  –  4455.00лв. с ДДС

– По бюджетно перо 2.6. „Разходи за строителен надзор  общо не верифицирани разходи – 2550.00 лв. с ДДС

– По бюджетно перо 2.7 Разходи свързани с въвеждането на обекта в експлоатация  386.00 лв.

2. Възлага на Кмета на Община Балчик  да извърши всички  необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По седма точка от дневния ред: Предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти   общинска собственост през 2014 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 574: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите  общинска собственост по реда на ЗОС през 2014 г., приета с решение № 512 от 30.01.2014 г., като допълва:

Раздел ІІІ  Б  “Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде” със следните  имоти:

– Незастроен ПИ № 02508.80.227 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ ХХV, кв.63 по ПУП на гр. Балчик, с площ от 364  м2;

– Незастроен ПИ № 67951.501.1061 по кадастралната карта на с. Соколово, УПИ ХХІІ, кв.35 по ПУП на с. Соколово, с площ от 1235 м2.

Раздел ІІІ  Г  “Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде на настанените в тях наематели” със следният имот:

– Апартамент № 11, ет.ІV, вх. Б, бл. 24, жк “Балик” гр. Балчик /самостоятелен обект в сграда № 02508.76.18.2.29 по кад. карта на гр. Балчик/.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По осма точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез търг на ПИ № 67951.501.1061 по кадастралната карта на с. Соколово, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 575: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4362/21.03.2014 г., представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 67951.501.1061 по кадастралната карта на с. Соколово /УПИ ХХІІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/ с площ от 1235 м2 /хиляда двеста тридесет и пет квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 9 880.00 лв. /девет хиляди осемстотин и осемдесет лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По девета точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез търг на ПИ № 02508.80.227 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 576: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3231/19.03.2008 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.80.227 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ ХХV, кв.63 по ПУП на гр. Балчик/,  с площ от 364  м2 /триста шестдесет и четири квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 17 472.00 лв. /седемнадесет хиляди четиристотин седемдесет и два лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По десета точка от дневния ред: Предложение за именуване на обект от местно значение.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 577: На основание чл. 21, ал. ІІ, във връзка ал. 1, т. 18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Балчик дава съгласие за именуване на обект от местно значение в землището на с. Рогачево, община Балчик, ПИ 62788.31.130 и 62788.31.131 с името комплекс “Панорама Вил” и включването му в ЕКАТТЕ на Република България.

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По единадесета точка от дневния ред: Предложение за одобрява-не на пазарна оценка за продажба на общински имот № 02508.69.45.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 578:1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка със заявление вх. № 94Г-481-1/02.04.2014 г., общински съвет Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 21 441.00 лв. (двадесет и една хиляди четиристотин четиридесет и един лева), без ДДС за продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него жилищна сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.69.45 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ ХІV, кв. 8 по ПУП на гр. Балчик), с площ от 1159 м2 (хиляда сто петдесет и девет квадратни метра), актуван с АОС № 4365/03.04.2014 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова  председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 579: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет  Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Валентин Атанасов Маринов от с. Соколово, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

2. Виктор Асенов Инджев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

3. Мария Александрова Василева от с. Сенокос, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Сенокос.

4. Вейсел Рифад Вейсел от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

5. Мартина Динкова Димитрова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

6. Маргарита Страхилова Иванова от с. Оброчище, за лечение на Румен Иванов, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

7. Назиф Юсеин Сюлейман от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

8. Мариета Димитрова Бонева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

9. Ердинч Демиров Демиров от с. Ляхово, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Ляхово.

10. Николинка Тимофеева Николова от с. Змеево, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

11. Параскева Тошкова Илиева от гр. Балчик, за лечение на детето й Християн Маринов, в размер на 200.00 (двеста) лева.

12. Ангел Тодоров Цилингаров от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Оброчище.

13. Стоянка Георгиева Маринова от с. Змеево, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

14. Васко Илиев Милчев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По тринадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане финансова помощ на Невена Галинова Димитрова.

Вносител: Красимир Кунев  председател на ПКОКМД

РЕШЕНИЕ 580: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с молба с вх. № 170 от 02.04.2014 г., общински съвет – Балчик дава своето съгласие да бъде отпусната финансова помощ в размер на 500.00 лева (петстотин лева) на Невена Галинова Димитрова от град Балчик, за подпомагане участието й в Международен фестивал „Пирин фолк” 2014 Сандански.

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 16 общински съветници

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четиринадесета точка от дневния ред: Съгласуване на Стратегически план за периода 2014-2016 г. и Годишен план за 2014г. за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Балчик.

Вносител: Росица Пенева  председател на ПКБФЕЕ

РЕШЕНИЕ 581: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, общински съвет Балчик:

1. Съгласува Стратегически план за дейността Звеното за вътрешен одит в община Балчик за периода 2014-2016г.

2. Съгласува Годишен план за дейността Звеното за вътрешен одит в община Балчик за 2014г.

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 16 общински съветници

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По петнадесета точка от дневния ред: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Балчик за 2013 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 582: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН, Общински съвет  Балчик приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2013 година.

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 17 общински съветници

17 „ЗА”, 0„ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за одобряване на пазарна оценка за продажба на общински имот № 02508.73.89.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 583: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка със заявление вх. № 94И-171-1/08.04.2014 г., ОбС  Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 13 616.00 лв. (тринадесет хиляди шестстотин и шестнадесет лева), без ДДС за продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него жилищна сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.73.89 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ ХХІІІ, кв. 25 по ПУП на гр. Балчик), с площ от 736 м2 (седемстотин тридесет и шест квадратни метра), актуван с АОС № 4366/09.04.2014 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 17 общински съветници

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По седемнадесета точка от дневния ред: Предложение за учредяване безвъзмездно право на строеж на Министерството на младежта и спорта за изграждане на спортна площадка в с. Соколово, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 584: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 37, ал. 4, т. 2 и ал. 6, т. 1   от ЗОС; чл. 52, ал. 1, т. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка с писмо вх. № 04-49-2/10.04.2014 г. от Министерството на младежта и спорта, Общински съвет Балчик дава съгласието си да се учреди безвъзмездно право на строеж за изграждане на спортна площадка върху 1000 м2 от общински имот, представляващ ПИ № 62951.501.326 по кадастралната карта на с. Соколово, УПИ І, кв. 25 по ПУП на с. Соколово, актуван с АОС № 151/12.10.1998 г., на Министерството на младежта и спорта, гр. София бул. “Васил Левски” № 75, представлявано от Министъра Проф. д.ф.н. Мариана Георгиева.

2. Дава съгласие за получаване на дарение от Министерството на младежта и спорта в полза на община Балчик на изградения и въведен в експлоатация обект.

3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите се правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По осемнадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПЗ на ПИ № 02508.55.227 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 585: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 124а от ЗУТ и във връзка с искане вх. № 63-2463-1/20.03.2014 г. от “Имот Р Консулт” ЕООД, Общински съвет  Балчик дава предварително съгласие да се изработи ПУП  ПЗ за ПИ № 02508.55.227 по кадастралната карта гр. Балчик  общинска собственост, с цел отреждане “За обществено обслужване”.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 15 общински съветници

15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По деветнадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПЗ на ПИ № 02508.55.228 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 586: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 124а от ЗУТ,  Общински съвет  Балчик дава предварително съгласие да се изработи ПУП  ПЗ за ПИ № 02508.55.228 по кадастралната карта гр. Балчик  общинска собственост, с цел отреждане “За обществено обслужване”.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши послед-ващите действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесета точка от дневния ред: Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за “Подземен електропровод   кабелна линия 20 кV от съществуващ СР стълб ПИ 66250.12.22 в землището на с. Сенокос, Община Балчик, до табло тип МТТ в ПИ 58270.24.26 в землището на с. Пряспа, Община Балчик”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 587: І. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за  “Подземен електропровод  кабелна линия 20 кV от съществуващ СР стълб ПИ 66250.12.22 в землището на с. Сенокос, Община Балчик, до табло тип МТТ в ПИ 58270.24.26 в землището на с. Пряспа, Община Балчик”.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и първа точка от дневния ред: Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за “Електрозахранване на ПИ 53120.16.265” по кадастралната карта на с.Оброчище, Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 588: І. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за  “Електрозахранване на ПИ 53120.16.265” по кадастралната карта на с.Оброчище, Община Балчик.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и втора точка от дневния ред: Даване на предварително съгласие за изменение на ПУП  ПРЗ за УПИ ІІ  228, УПИ ІІІ – 227 в кв.84 и промяна на улична регулация по имотни граници за УПИ ІІІ  227 в кв.84 по плана на гр.Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 589: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава предварително съгласие за изменение на ПУП  ПРЗ за УПИ ІІ  228, УПИ ІІІ – 227 в кв.84 и промяна на улична регулация по имотни граници за УПИ ІІІ  227 в кв.84 по плана на гр.Балчик.

II. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и трета точка от дневния ред: Предложение за обсъждане на доклади на читалищата от община Балчик за осъществените читалищни дейности през 2013 година и програма за 2014 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 590: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26 а, ал. 4 и 5 от Закона за народните читалища, Общински съвет – Балчик РЕШИ :

1. Приема докладите на читалищата от община Балчик за осъществените дейности и изразходваните от бюджета средства през 2013 г., както следва:

1.            НЧ “Паисий Хилендарски-1870” град Балчик

2.            НЧ “Йордан Йовков-1941” село Змеево

3.            НЧ “Бачо Киро-1939” село Кранево

4.            НЧ “Христо Смирненски-1914” село Сенокос

5.            НЧ “Велко Ангелов-1940” село Дропла

6.            НЧ “Просвета-1900” село Соколово

7.            НЧ “Васил Левски-1959” град Балчик

8.            НЧ “Просвета-1901” село Оброчище

9.            НЧ “Стефан Караджа-1941” село Стражица

2. Приема програма за читалищни дейности в община Балчик през 2014 година.

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Предложение за приемане на решение на Общински съвет Балчик за проект на Община Балчик по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007-2013/, Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“, ПРИОРИТЕТ 1 Разнообразяване и повишаване на предприемаческата активност в рибарската област, МЯРКА BG MIRG SH-K-B/1-1.4 „ Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 591: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик с проектно предложение по МЯРКА BG MIRG SH-K-B/1-1.4. „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007-2013/, Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“, Мярка 4.1. „Развитие на рибарските области”, ПРИОРИТЕТ 1 Разнообразяване и повишаване на предприемаческата активност в рибарската област  общински съвет Балчик: РЕШИ:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства с проект по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007-2013/, Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“, Мярка 4.1. „Развитие на рибарските области”, ПРИОРИТЕТ 1 Разнообразяване и повишаване на предприемаческата активност в рибарската област, МЯРКА BG MIRG SH-K-B/1-1.4. „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“.

2. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката и реализирането на  проектното предложение.

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18  общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и пета точка от дневния ред: Предложение за приемане на решение на Общински съвет Балчик за проект на Община Балчик по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007-2013/, Приоритетна ос 4 “Устойчиво развитие на рибарските области”, Мярка 4.1. “Развитие на рибарските области”, ПРИОРИТЕТ 2 “Оползотворяване на местните природни и културни ресурси”, МЯРКА  BG MIRG SH-K-B/2-2.2 “Защита на околната среда в рибарските области, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и архитектурно наследство”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 592: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик с проектно предложение МЯРКА  BG MIRG SH-K-B/2-2.2 “Защита на околната среда в рибарските области, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и архитектурно наследство” по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007-2013/, Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“, Мярка 4.1. „Развитие на рибарските области”, ПРИОРИТЕТ 2 „Оползотворяване на местните природни и културни ресурси“ общински съвет Балчик РЕШИ:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства с проектно предложение по МЯРКА  BG MIRG SH-K-B/2-2.2 “Защита на околната среда в рибарските области, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и архитектурно наследство” по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007-2013/, Приоритетна ос 4 “Устойчиво развитие на рибарските области”, Мярка 4.1. “Развитие на рибарските области”, ПРИОРИТЕТ 2 “Опол-зотворяване на местните природни и културни ресурси”.

2. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и шеста точка от дневния ред: Предложение за приемане на нова Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 593: На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21 ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 51а, ал. 4 от ЗОС и чл. 8 от ЗНА, Общински съвет-Балчик приема “НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ”

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 1 не гласува

По двадесет и седма точка от дневния ред: Предложение за продажба на самостоятелен обект от сграда, апартамент № 11, бл. 24 в ж.к „Балик”, град Балчик

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 594: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 47, ал. 1, т. З и чл. 47, ал. 2 от ЗОС; чл. 41, ал. 1; чл. 42, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 258/29.11.2012 г. на Общински Съвет – Балчик и във връзка с молба вх. № 94Ж-01-4/08.04.2014 г. от Живко Лазаров, настанен по административен ред, общински съвет Балчик дава съгласие да се извърши продажба на:

1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.76.18.2.29 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 11, вх. Б, бл. 24 в ж.к “Балик” гр.Балчик, с площ от 62.72 м2 състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение; общи части с площ – 7.09 м2 и изба с площ от 4.08 м2, актуван с АОС № 52/08.12.1997 г., за сумата от 18 855.72 лв. /осемнадесет хиляди осемстотин петдесет и пет лева и 72 ст./ на наемателят на общинското жилище Живко Иванов Лазаров.

2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател по реда на чл.42 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и осма точка от дневния ред: Предложение за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди за изграждане на жилище в ПИ № 02508.77.125 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 595: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 49а, ал. 1 от ЗОС; чл. 40 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление на ОбС-Балчик; Решение  535 от 27.02.2014 г. на Общински съвет – Балчик и във връзка със заявление вх. № 94Е-177-1/10.04.2014 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се учреди възмездно право на строеж на Енгин Нурединов Мехмедов от гр. Балчик, ул. “Черно море” №2а за изграждане на жилищна сграда с РЗП 120 м2 върху общински имот, представляващ ПИ № 02508.77.125 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ IV, кв.148 по ПУП на гр. Балчик/, с площ от 368 м2, актуван с АОС № 4293/22.03.2013 г.

2. Одобрява пазарна оценка за отстъпено право на строеж върху 120 м2 РЗП в ПИ № 02508.77.125 по кад. карта на гр. Балчик, в размер на 1800.00 /хиляда и осемстотин/ лв.

3. След влизане в сила на решението да се сключи договор за учредяване възмездно право на строеж, като в договора се включат условията на чл.49а от Закона за общинската собственост.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 17 общински съветници

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и девета точка от дневния ред: Предложение за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди за изграждане на жилище в ПИ № 02508.77.126 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 596: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 49а, ал.1 от ЗОС; чл. 40 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление на ОбС-Балчик; Решение № 535 от 27.02.2014 г. на Общински съвет – Балчик и във връзка със заявление вх. № 94Н-39-1/10.04.2014 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се учреди възмездно право на строеж на Нина Пенкова Митева от гр. Балчик, ул. “Ивайло” № 25 за изграждане на жилищна сграда с РЗП 120 м2 върху общински имот, представляващ ПИ № 02508.77.126 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ V, кв.148 по ПУП на гр. Балчик/, с площ от 349 м2, актуван с АОС № 4294/22.03.2013 г.

2. Одобрява пазарна оценка за отстъпено право на строеж върху 120 м2 РЗП в ПИ № 02508.77.126 по кад. карта на гр. Балчик, в размер на 1800.00 /хиляда и осемстотин/ лв.

3. След влизане в сила на решението да се сключи договор за учредяване възмездно право на строеж, като в договора се включат условията на чл.49а от Закона за общинската собственост.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По тридесета точка от дневния ред: Приемане на решение на Общински съвет Балчик за проект на Община Балчик по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007-2013/,  мярка BG MIRG SH-K-B/1- 1.1.Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област в рамките на Приоритет 1 „Разнообразяване и повишаване на предприемаческата активност в рибарската област на Местната стратегия за развитие на МИРГ „Шабла  Каварна  Балчик”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 597: На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23, и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик с проектно предложение мярка BG MIRG SH-K-B/1- 1.1.Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област в рамките на Приоритет 1 „Разнообразяване и повишаване на предприемаческата активност в рибарската област на Местната стратегия за развитие на МИРГ „Шабла  Каварна  Балчик” общински съвет Балчик РЕШИ:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства с проект по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007-2013/, мярка BG MIRG SH-K-B/1- 1.1.Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област в рамките на Приоритет 1 „Разнообразяване и повишаване на предприемаческата активност в рибарската област на Местната стратегия за развитие на МИРГ „Шабла  Каварна  Балчик”.

2. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката и реализирането на  проектното предложение.

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По тридесет и първа точка от дневния ред: Приемане на решение на Общински съвет Балчик за проект на Община Балчик по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство“.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 598: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик с проектно предложение, мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство“, по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ РЕШИ:

Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство“, по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ с проект.

Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката и реализирането на  проектното предложение.

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По тридесет и втора точка от дневния ред: Предложение Приемане на решение на Общински съвет Балчик за проект на Община Балчик по Програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 2 “Документиране на културната история”, финансиран чрез “Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 599: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик с проектно предложение по Програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 2 “Документиране на културната история”, финансиран чрез “Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”, общински съвет Балчик РЕШИ:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства с проектното предложение, по Програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 2 “Документиране на културната история”, финансиран чрез “Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”.

2. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката и реализирането на  проектното предложение.

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По тридесет и трета точка от дневния ред: Приемане на решение на Общински съвет Балчик за проект на Община Балчик по Програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 3 “Достъпност на културното наследство за обществеността”, финансиран чрез “Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 560: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик с проектно предложение по Програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 3 “Достъпност на културното наследство за обществеността”, финансиран чрез “Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”, общински съвет Балчик РЕШИ:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства с проектното предложение, по Програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 3 “Достъпност на културното наследство за обществеността”, финансиран чрез “Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”.

2. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката и реализирането на  проектното предложение.

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По тридесет и четвърта точка от дневния ред: Издаване на запис на заповед от община  Балчик в полза на ДФ „Земеделие”  Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на авансово плащане по договор № 292 от 16.01.2014 г. по мярка 4.1. ”Развитие на рибарските области” за Проект „Балчик-море-традиции” № SH-K-B/2-2.1-008 сключен между Община Балчик и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и Местна инициативна рибарска група (МИРГ) “Шабла-Каварна-Балчик”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 561: На основание чл. 21, ал. 1, т.  6, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и договор за отпускане на финансова помощ № 292 от 16.01.2014 г. по мярка 4.1.”Развитие на рибарските области” за Проект „Балчик-море-традиции” сключен между Община Балчик, ИАРА, МИРГ “Шабла-Каварна-Балчик”, по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” (2007-2013), Общинският съвет Балчик:

РЕШИ:

1. Упълномощава  кмета  на  общината Николай Добрев Ангелов да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен фонд „Земеделие”  Разплащателна агенция в размер на 37 025.40 лева, (тридесет и седем хиляди двадесет и пет лв. и четиридесет ст.) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 292 от 16.01.2014 г. по мярка 4.1.”Развитие на рибарските области” за Проект „Балчик-море-традиции” № SH-K-B/2-2.1-008 сключен между Община Балчик, ИАРА, МИРГ “Шабла-Каварна-Балчик”.

2. Възлага на кмета на Община Балчик да подготви необходимите документи за подаване на искане за авансово плащане по договор  № 292 от 16.01.2014 г. и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие”  Разплащателна агенция.

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Виктор ЛУЧИЯНОВ, Председател на ОбС-Балчик

 

 

Коментарите са затворени.